Aicinājums piedāvāt piemērotas telpas jaunas ģimenes ārsta prakses atvēršanai Mārupes novada Mārupes vai Tīraines ciemā

10.01.2018.

Informējam, ka, ņemot vērā strauju iedzīvotāju pieaugumu,  Mārupes novada pašvaldībai ir piešķirta jauna ģimenes ārsta prakses vieta, un plānots, ka jau drīzumā novadā praksi atvērs jauns ģimenes ārsts.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu pašvaldības pienākums ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. Tāpēc, ņemot vērā jau esošo novada ģimenes ārstu prakses vietu skaitu Mārupes novadā, un, lai nodrošinātu taisnīgu veselības aprūpes pieejamību visiem novada iedzīvotājiem, ir nepieciešamas papildus telpas Mārupes vai Tīraines ciemā, kurās var tikt izvietota jauna ģimenes ārsta prakses vieta.

Lai nodrošinātu jaunas ģimenes ārsta prakses izveidi, Mārupes Dome aicina jebkuru fizisko vai juridisko personu piedāvāt speciālistam nepieciešamās telpas prakses atvēršanai, kas būtu atbilstošas vides pieejamības un MK noteikumu Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” obligātajām prasībām. Attiecībā uz ģimenes ārsta prakses vietu, MK noteikumi nosaka, ka ģimenes ārsta prakses vietai jāatbilst šo noteikumu 3.1. sadaļā noteiktajām vispārīgajām prasībām ambulatorajām ārstniecības iestādēm (MK noteikumu – 3.1.sadaļa), kā pacientu uzgaidāmā telpa ar garderobes vietu, pacientu reģistrācijas telpa vai vieta, pacientu pieņemšanas telpa (kabinets), neinvazīvo manipulāciju, invazīvo manipulāciju vai procedūru telpa (atbilstoši iestādes ārstnieciskās darbības jomai), pacientu un personāla tualete (Ja ambulatorā ārstniecības iestāde atrodas dzīvojamā ēkā, sanitāro mezglu iekārto atsevišķi no dzīvojamo telpu sanitārā mezgla), pacientu un personāla tualete, kas piemērota izmantošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Jāatzīmē, ka piedāvāto telpu potenciāls nomnieks būs jaunais speciālists (ģimenes ārsts), nevis pašvaldība.

Lai pieteiktu savu telpu piedāvājumu nomai jaunajam ģimenes ārstam, aicinām iesniegt piedāvājumus Mārupes novada domē, sūtot pa e-pastu: marupe@marupe.lv, vai personīgi nogādājot Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, līdz š.g. 28.februārim. Jautājumu gadījumā, lūdzu sazināties ar Attīstības nodaļas vadītāju Ilzi Krēmeri (ilze.kremere@marupe.lv, t - 67149875).

Gaidīsim priekšlikumus!