Pakalpojumi

Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Persona ierodas Mārupes novada Domē Dzimtsarakstu nodaļā, aizpilda iesnieguma veidlapu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu pasi vai personas apliecību (nepilngadīgas personas dzimšanas apliecību, pilnvaru, bāriņtiesas lēmumu).u.c. nepieciešamos dokumentus( Zemesgrāmata, īres līgums, rakstveida piekrišana)

2. Darbinieks pārbauda vai deklarējamās dzīvesvietas adrese ir iekļauta Valsts adrešu reģistrā;

3. Persona veic Valsts nodevas apmaksu un uzrāda maksājuma dokumentu;

4. Darbinieks veic deklarāciju un izsniedz izziņu par dzīvesvietas deklarēšanu.

Pakalpojuma apraksts

Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā deklarēt savu dzīvesvietu. Personīgi ierodoties Mārupes novada domes sekretariātā (maksas) vai elektroniski portālā www.latvija.lv (bezmaksas), sadaļā Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

1. Dzīvesvietas deklarēšanas likums

2. Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi Nr. 720 ”Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par deklarēto dzīvesvietas reģistrāciju”

3. Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi Nr. 1194 ”Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanās kārtību”

4. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dome, Dzimtsarakstu nodaļa, 2.stāvs
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167
Tālrunis 67149878, e-pasts dzintra.klintsone@marupe.lv

Termiņš
Iesniedzējs pakalpojumu saņem tajā pašā dienā
Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva EUR 4,27, ja uz personu nav attiecināmi atbrīvojumi no valsts nodevas samaksas.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība-eID karte)

2. Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties citas personas interesēs.