Publiskai apspriešanai tiek nodots Lokālplānojums sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema

09.02.2018.

Lai veicinātu Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijā 2016.-2020. gadam iekļautā pasākuma “Jaunu sporta iniciatīvu atbalsts Tīraines dārzu teritorijā un BMX trases apkārtnē” īstenošanu, 2016.gada septembrī tika uzsākta “Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā” izstrāde. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt attīstības priekšlikumu un nodrošināt priekšnoteikumus sporta aktivitātēm paredzētās teritorijas kompleksai attīstībai.

Lokālplānojuma teritoriju, kuras kopējā platība ir aptuveni 21,1 ha, veido 9 pašvaldības un 2 A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” īpašumi, tai skaitā teritorijas, kas tiek iznomātas BMX kluba vajadzībām, garāžām un mazdārziņiem. Lokālplānojuma teritorijas novietojums ir piemērots brīvā laika pavadīšanai gan Mārupes novada iedzīvotājiem, gan viesiem, jo tā atrodas netālu no Medemu purva un meža, kur nākotnē paredzams veidot labiekārtotas rekreācijas teritorijas, kā arī vienlaikus iespējams izmantot Tīraines ciema teritorijā jau esošo inženiertehnisko nodrošinājumu.

LP%20tiraines%20sports%20atrasanas%20vieta.png

 

 

Mārupes novada Dome 2018.gada 24.janvāra sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.28 (prot.Nr.1) “Par Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Lokālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 2018.gada 12.februāra līdz 2018.gada 12.martam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 27.februārī plkst.17.00 Mārupes pamatskolā, Tīrainē, Viskalnu ielā 7.

Ar lokālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Mārupes novada domes Attīstības nodaļā (Daugavas iela 29, Mārupe), apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 - 18.00. Elektroniskajā vidē ar lokālplānojuma projektu varēs iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/lokalplanojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sākot no 12.02.2018.

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar izstrādāto lokālplānojuma projektu un piekšlikumus vai iebildumus iesniegt līdz 12.03.2018. rakstiski Mārupes novada domē, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus būs iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) (https://geolatvija.lv/geo/tapis3). Jūs interesējošos jautājumus aicinām uzdot arī publiskās apspriešanas sanāksmes laikā vai Attīstības nodaļā apmeklētāju pieņemšanas laikā. Jautājumu gadījumā, lūdzam griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: tālr.67149862, e-pasts: dace.zigure@marupe.lv vai klātienē pieņemšanas laikā.

 

Lokālplānojuma projekta risinājums

Lokālplānojuma risinājumā tiek grozīts teritorijas funkcionālais zonējums, lai piemērotu atļauto izmantošanu sporta aktivitātēm un rekreācijai – teritorijas rietumu daļā vairāk koncentrējot lielāka mēroga ēkas un sporta būves, bet austrumu pusē veidojot mierīgākas atpūtas iespēju vietas, tai skaitā saglabājot teritoriju mazdārziņu kopšanai un piknika vietām, bet tuvināti daudzdzīvokļu mājām, paredzot vietu arī garāžu apbūvei. Lai mazinātu iespējamos trokšņus, gar teritorijas robežu veidojama bagātīgi apzaļumota josla, lai norobežotu plānoto savrupmāju apbūvi. Teritorijas vidusdaļā veidojama autostāvvieta, kas izmantojama arī publisku pasākumu organizēšanai, stāvvietas paredzamas arī katrā apbūves zemes vienībā. Centrālajā daļā un gar Lapiņu dambi paredzams izvietot tirdzniecības un pakalpojumu objektus, ar sporta un tūrisma, veselības veicināšanas un kultūras objektiem saistītu apbūvi.

sporta%20LP%20risinajums_0.png

 

Atbilstoši priekšlikumam, vairāk nekā 30% teritorijas (neskaitot ielas un stāvvietas) veido publiski pieejama ārtelpa, kur apbūve netiek paredzēta, pieļaujot vien sporta un rotaļu aprīkojumu un palīgēkas. Šīs zonas norobežotu dzīvojamās teritorijas, kā arī veidotu “zaļo koridoru” gar centrālo meliorācijas grāvi sasaitei ar mazdārziņu teritorijām.

 

Lokālplānojumā analizēta gājēju, velo un sabiedriskā transporta plūsma, paredzot iespēju virzīt sabiedrisko transportu pa centrālo ielu, kas paplašināma, lai nodrošinātu arī gājēju un velo celiņu (3m platu) un autostāvvietas gar ceļa malām. Meliorācijas grāvju sistēmu paredzēts saglabāt kā atvērtu sistēmu, slēgto lietus ūdeņu sistēmu paredzot tikai centrālajā ielā. Teritorijā ir saglabājama esošā ūdens atdzelžošanas stacija un urbums, taču notekūdeņu attīrīšanas iekārtas likvidējamas, kā arī tiek atcelts detālplānojums “Laukkalniņi”, kas paredzēja savrupmāju apbūvi.