Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulgoži", Mārupes novadā,  1.zemes vienības detālplānojuma apstiprināšanu

det
16.05.2018.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 23.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr.4 (sēdes prot. Nr.8) “Par nekustamā īpašuma „Saulgoži" (kadastra Nr. 8076 0090005) 1.zemes vienības detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

det
16.05.2018.
Paredzētā darbība : dīķsaimniecības izveide/derīgo izrakteņu ieguve Paredzētās darbības ierosinātājs : SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166 Paredzētās darbības norises vietas: Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra Nr. 80760110699), nekustamais īpašums „Strautmaļi” (kadastra Nr. 80760110112) Lēmumi par nepieciešamību veikt paredzētās darbības IVN: VVD Lielrīgas reģionālas vides pārvaldes 24.08.2017. ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI17SI0076 Vides pārraud...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mazbebri”, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

det
09.05.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 24.maijā plkst. 17:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam “Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760071334) projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862.

Paziņojums par kafejnīcas jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu nekustamajā īpašumā Meža ielā 1, Jaunmārupē

kafejnica
26.04.2018.
Mārupes novada būvvalde izskatījusi 2018.gada 24.aprīlī iesniegtos kafejnīcas jaunbūves būvniecības nekustamā īpašumā Meža iela 1, kadastra Nr. 8076-011-0520, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ieceres publiskās apspriešanas materiālus. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, būvvalde lēmusi uzsākt kafejnīcas jaunbūves būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 2018.gada 25.aprīļa līdz 25.maijam nekustamā īpašumā Meža ielā 1, kadastra Nr. 8076-011-0520, Jaunmārupē, Mārupes novadā. Būvniecības ieceres veids un adrese: Kafejnīca "Pallo Rezidence" , Meža iela 1, Jaunmārupe. Iepazīšanās ar būvniec...

Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību kafejnīcas būvniecības ieceres īstenošanai Meža ielā 1, Jaunmārupē

det
21.04.2018.
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta 5.daļu, Mārupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2014.-2026.gadam 290.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6.punktu atklāti balsojot Mārupes novada būvvalde lēmusi: Noteikt, ka kafejnīcas būvniecības ieceres īstenošanai nekustamā īpašuma Meža iela 1, kadastra Nr. 8076-011-0520, Jaunmārupe, Mārupes novadā ir nepieciešama publiskā apspriešana. Uzsākt publisko apspriešanu divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas. Lēmumu trīs dienu laikā public...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

det
16.04.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 27.aprīlī plkst. 9.30 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamajam īpašumam Zeltiņu iela 43, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 0030847) projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mazbebri”, Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
16.04.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.6) “Par nekustamā īpašuma “Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760071334), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos. Detālplānojumu projekta publiskā apspriešana notiks no 17.04.2018. līdz 16.05.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 26.aprīlī plkst.17.00 Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Domes sēžu zālē 2.stāvā. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīt...

Visi detālplānojumi pieejami elektroniski

det
16.03.2018.
Lai nodrošinātu sabiedrībai ērtāku piekļuvi informācijai par teritorijas attīstības un apbūves nosacījumiem konkrētos īpašumos, valstī ir izveidota vienota sistēma, kur ar laiku būs pieejami visi spēkā esošie un izstrādes stadijā esošie plānošanas dokumenti, tai skaitā detālplānojumi, lokālplānojumi un teritorijas plānojumi. Publiski pieejamā informācija par teritorijas plānošanas dokumentiem ir atrodama Valsts vienotajā Ģeoportālā – Ģeolatvija.lv (www.geolatvija.lv.). Šajā vietnē ir pieejama informācija ne vien par Mārupes novada dokumentiem, bet par īpašumiem jebkurā Latvijas novadā, kā arī...

Paziņojums par “Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā” publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

det
16.03.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 23.martā plkst.10.00 notiks darba sanāksme, kurā izskatīs Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Dome, Daugavas ielā 29, Mārupē, Domes sēžu zālē 2.stāvā. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
16.03.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030847), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos. Detālplānojumu projekta publiskā apspriešana notiks no 19.03.2018. līdz 16.04.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 09.aprīlī plkst.17.00 Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Domes sēžu zālē 2.stāvā. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vaidavas”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu

det
16.03.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma „Vaidavas”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 007 0787), 2. zemes vienības detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulrieši”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.03.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma “Saulrieši”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760070315), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Saulrieši” teritorija, aptuveni 3,81 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Saulrieši” atrodas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt zemesgabalu privātmāju apbūves gabalos. Detālplānojuma izstrādes...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.03.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120657), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Rožu iela 31 teritorija, aptuveni 2 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums Rožu iela 31 atrodas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos privātmāju būvniecībai. Det...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Kūdras”, Mārupes novadā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.03.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma „Kūdras”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 006 0035), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Kūdras”, teritorija, aptuveni 2,67 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Kūdras” atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūves teritorijas ārpus ciema (DzSM) un funkcionālajā zonā Mežu teritorijas (M). Detālplānojuma izstrādes mērķ...

Paziņojums par “Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā” publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

sab
12.03.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 23.martā plkst.10.00 notiks darba sanāksme, kurā izskatīs Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Dome, Daugavas ielā 29, Mārupē, Domes sēžu zālē 2.stāvā. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Graši”, Mārupē, 1.zemes vienības detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

gr
09.02.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 24.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.30 (prot. Nr.1) “Par nekustamā īpašuma „Graši", Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120016), 1. zemes vienības (kadastra apzīmējums 80760120438) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Graši" 1.zemes vienības teritorija, 2,99 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Graši” atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūves teritorijas ārpus ciema (DzSM). Detālplānojuma izs...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 63, Jaunmārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma grozījumiem

oz
09.02.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 24.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.31 (prot. Nr.1) ”Par grozījumiem detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā Nr. 2015/10, iekļaujot detālplānojuma nekustamam īpašumam Ozolu iela 63 (kadastra Nr. 80760110940) teritorijā nekustamo īpašumu „Dvīņi” (kadastra Nr. 80760110611)”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevums apstiprināts 28.10.2015., paredzot izstrādāt detālplānojuma nekustamā īpašuma Ozolu iela 63, Jāunmārupē, teritorijā. Ar 24.01.2018. detālplānojuma darba uzdevuma grozījumiem detālplānojuma teritorijā tiek iekļauts arī nekustamais īpašums “Dvīņi”, paredzot ve...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulgoži", Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
09.02.2018.
Mārupes novada Dome 2017.gada 20.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.10) ” Par nekustamā īpašuma „Saulgoži", Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 0090005), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2018.gada 20.aprīlim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Publiskai apspriešanai tiek nodots Lokālplānojums sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema

lok
09.02.2018.
Lai veicinātu Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijā 2016.-2020. gadam iekļautā pasākuma “Jaunu sporta iniciatīvu atbalsts Tīraines dārzu teritorijā un BMX trases apkārtnē” īstenošanu, 2016.gada septembrī tika uzsākta “Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā” izstrāde. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt attīstības priekšlikumu un nodrošināt priekšnoteikumus sporta aktivitātēm paredzētās teritorijas kompleksai attīstībai. Lokālplānojuma teritoriju, kuras kopējā platība ir aptuveni 21,1 ha, veido 9 pašvaldī...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Štālbergi”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

detalplanojums
08.01.2018.
Mārupes novada Dome 2017.gada 20.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030851), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Štālbergi" teritorija, 2,603 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Štālbergi” atrodas funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu savrupmāju apbūvi...