Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

r
11.03.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.2) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070374) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē teritorija 1,4844 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums Rožu iela 20A atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala nodalīšanu...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
11.03.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.2) “Par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080474) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē teritorija 0,9184 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums Viskalnu iela 4A atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Rasmas” un “Rēviņas A” detālplānojumu izstrādes turpināšanu vienotā teritorijā un vienā izstrādes procesā

det
11.03.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.2) ”Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2.zemes vienībai (kadastra apzīmējuma Nr.80760070602) izstrādes pārtraukšanu un nekustamā īpašuma "Rasmas" (kadastra Nr.80760072076) detālplānojuma izstrādes turpināšanu vienotā detālplānojuma teritorijā un izstrādes procesā ar nekustamo īpašumu „Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma Nr.80760070602), paplašinot detālplānojuma izstrādes teritoriju un precizējot detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.3-30/6-2018”. Ar pieņemto lēmumu tiek atcelts Mārupes novada domes 2016...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Niedras”, Mārupes novadā

IVN
08.03.2019.
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2019.gada 4.martā ir pieņēmusi lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „ORAM OT” (reģ.Nr.40103224672) ierosinātajai darbībai – aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecība nekustamā īpašumā „Niedras” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 009 0035), Mārupes novadā. Paredzētā darbība saistīta arī ar derīgo izrakteņu ieguvi. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0026 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides...

Pieņemts lēmums neakceptēt paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās”

p
06.03.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (sēdes protokola Nr.2) “Par paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās”, lemjot neakceptēt ierosinātāja SIA “Olaines kūdra” (reģ.Nr. 40003006999, adrese: Rīgas iela 21, Olaine, LV-2114) paredzēto darbību. Lemjot par paredzēto darbību, Mārupes novada dome neuzskatīja par iespējamu akceptēt tādu paredzēto darbību, kura neatbilst spēkā esošajam Mārupes novada teritorijas plānojumam un ņemot vērā Mārupes...

Pārskats par būvniecības ieceres: Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve ar saimniecības ēkām zemesgabalā “Atstari” publiskās apspriešanas rezultātiem

PII
20.02.2019.
2019.gada 24. janvāris Mārupes novada domē notikusi būvniecības ieceres "Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve ar saimniecības ēkām zemesgabalā “Atstari” (kad.nr. 8076 008 0171)" prezentācijas sapulce, kurā uzklausīti iedzīvotāju viedokļi. Pārskats par būvniecības ieceres: Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve ar saimniecības ēkām zemesgabalā “Atstari” (kad.nr. 8076 008 0171) publiskās apspriešanas rezultātiem

Paziņojums par lēmumu pilnveidot nekustamā īpašuma “Rasmas” detālplānojuma projektu

det
18.02.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 23.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.1) ”Par nekustamā īpašuma „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760072076), detālplānojuma projekta pilnveidošanu”. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Paziņojums par iesniegumu paredzētās darbības - kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis”, akceptēšanai

cenas
07.02.2019.
Mārupes novada domē 2019.gada 4.februārī saņemts iesniegums paredzētās darbības - kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis”, akceptēšanai. Paredzētā darbība : Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada Mārupes pagasta, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās. Darbības norises vieta : Mārupes novada teritorijā nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas mežu fonds” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076-011-0640 daļa; Babītes novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma “Tīreļpurva mežs” zemes vienība ar kadastra...

Pieņemts lēmums par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.- 2026. gadam izstrādes uzsākšanu

teritorija
15.01.2019.
Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot.Nr.16) ” Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.- 2026. gadam izstrādes uzsākšanu”. Ar lēmumu apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izstrādes Vadības grupas sastāvs, kā arī Vadības grupas nolikums. Darba uzdevumā ietverta informācija par Attīstības programmas izstrādes procesu un paredzamajiem termiņiem. Ar lēmumu un darba uzdevumu iespējams iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti ( http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba...

Paziņojums par grozījumiem Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumā

karte
15.01.2019.
Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot.Nr.16) ”Par grozījumiem Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.- 2026. gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumā Nr. 3-30/8” . Ar lēmumu tiek papildināts plānojuma grozījumu izstrādes uzdevums, lai nodrošinātu normatīvo aktu izmaiņās ietverto prasību izpildi un VAS “Latvijas Valsts ceļi” atzinumā norādīto prasību izpildi attiecībā uz novada plānoto vienotā ielu un ceļu tīkla attīstību, nosakot arī perspektīvos pašvaldības nozīmes ceļus un nodrošinot sabiedrības tiesības ikvienam to izmantot. Ar lēmumu var iepazīties...

Paziņojums par būvniecības ieceres pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei ar saimniecības ēkām nodošanu publiskai apspriešanai

buvnieciba
14.01.2019.
Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai: Būvniecības Ieceres nosaukums: Privātā pirmsskolas izglītības jaunbūve ar saimniecības ēkām Adrese: “Atstari”, Mārupe Zemes kadastra Nr.: 8076 008 0171 Ierosinātājs: SIA “Pillar 3” reģ. NR. 4010319306. Būvprojekta izstrādātājs: SIA "A.R.design" Būvkom.reģ.nr. 8674-R; Reģ.nr.40103316360 Atsauksmes var iesniegt Mārupes novada būvvaldē, Mārupe, Daugavas iela 29; LV-2167, no 14.01.2019. plkst. 9.00 līdz 15.02.2019. plkst.18:00 un elektroniski uz e-pasta adresi Helvijs.stengrēvics@yahoo.com. Publiskās apspriešanas sapulce 24...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Daiņas", Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

detalplanojums
10.01.2019.
Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 (prot. Nr.16) “Par nekustamā īpašuma „Daiņas" Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760080038) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Daiņas" teritorija, aptuveni 3,57 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Daiņas” atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Daļā teritorijas noteikta funkcionālā zona Autotransporta infrastruktūras...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Graši” 1.zemes vienības detālplānojuma izstrādes atcelšanu

detalplanojums
10.01.2019.
Mārupes novada Dome 2018.gada 19 decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 (protok.Nr.16) “Par nekustamā īpašuma „Graši", Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120016) 1. zemes vienības detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājaslapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi ( http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi ).

Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību nekustamā īpašumā “Atstari” SIA “Pillar 3”

rasējums
07.01.2019.
Izskatot SIA “Pillar 3” reģ. Nr.40103193067 2018.gada 28.decembra ar reģ. Nr.5-10/539 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve ar saimniecības ēkām būvniecība nekustamā īpašumā “Atstari” (kadastra Nr. 8076-008-0171), Mārupes novada būvvalde lēmusi noteikt, ka pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūves ar saimniecības ēkām būvniecības ieceres īstenošanai nekustamā īpašuma “Atstari”, kadastra Nr. 8076-008-0171, Mārupes novadā ir nepieciešama publiskā apspriešana. 2019.gada 4.janvāra MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „Viesturi-1”,

det
17.12.2018.
„Upmaļi-1” 2. zemes vienības, „Upmaļi-3” 1. un 2. zemes vienības, „Upmaļgolferi” un „Mazjāņi” teritorijā Mārupes novada Dome 2018.gada 28.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.15) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „Viesturi-1”, „Upmaļi-1” 2. zemes vienības, „Upmaļi-3” 1. un 2. zemes vienības, „Upmaļgolferi” un „Mazjāņi” teritorijā”. Detālplānojuma teritorija ir īpašumu „Viesturi-1”, „Upmaļi-1” 2. zemes vienības, „Upmaļi-3” 1. un 2. zemes vienības, „Upmaļgolferi” un „Mazjāņi” teritorija, aptuveni 48,95 ha kopplatībā, kas atrodas Mārupes novadā blakus golfa laukumam...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
17.12.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.15) “Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760080067), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Vazdiķi-B", teritorija, aptuveni 3,82 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Vazdiķi-B” atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas (DzD). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus daudzdzīvokļu māju būvniecībai,...

Paziņojums par lēmumu precizēt iesniegto nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 un „Dvīņi”,  Jaunmārupē, detālplānojuma projektu

det
17.12.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.15) ” Par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr. 80760110940) un „Dvīņi” (kadastra Nr. 80760110611), Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam”. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

det
17.12.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2019. gada 9.janvārī plkst. 16:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120657), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties Attīstības nodaļā, tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rēviņas” 2.z.v., Mārupē, detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

det
17.12.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2019. gada 10.janvārī plkst. 17:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam “Rēviņas” 2.z.v., Mārupē, Mārupes novadā (kadastra apzīmējums 80760070602), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties Attīstības nodaļā, tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rasmas”, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

det
17.12.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2019. gada 7.janvārī plkst. 11:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760072076), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties Attīstības nodaļā, tālr.67149862.