Sabiedriskās apspriedes

Pārskats par Jaunmārupes bērnudārza, Ozolu ielā 2, jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem

berznudarzs
14.05.2019.
Laika posmā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 3.maijam notikusi Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecības ieceres nekustamā īpašumā Ozolu iela 2, kadastra Nr. 8076-011-0400, kadastra apzīmējuma Nr. 8076-011-1618, Jaunmārupe. Pārskats par Jaunmārupes bērnudārza, Ozolu ielā 2, jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem Būvniecības iecere Ieceres nosaukums: Jaunmārupes bērnudārza jaunbūve Adrese: Ozolu iela 2, Jaunmārupe, Mārupe Zemes kadastra Nr.: 8076 011 0400; Zemes kadastra apzīmējuma Nr.: 8076 011 1618; Būvniecības ierosinātājs Mārupes novada Dome; Reģ.Nr...

Pirmdien, 13.maijā aicinām apmeklēt izglītības stratēģijas izstrādes darbsemināru!

piedalies
13.05.2019.
Mārupes novada domes uzdevumā SIA “Dynamic University” ir uzsākusi darbu pie Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam. Stratēģijas mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju un pastāvošos izaicinājumus, un noteikt Mārupes novada izglītības attīstības tendences un iespējamās nākotnes vajadzības pirmsskolā, pamatizglītībā, vidējā izglītībā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā, karjerizglītībā, pieaugušo izglītībā, iekļaujošajā izglītībā, speciālajā un neformālajā izglītībā. Lai stratēģijas izstrādes procesā nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalības iespējas, aicinām...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulgoži") 1.z.v. detālplānojuma atcelšanu

det
13.05.2019.
Mārupes novada Dome paziņo, ka 2019.gada 24.aprīļa Domes sēdē pieņemts lēmums Nr.6 (sēdes protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Saulgoži" (kadastra Nr. 80760090005) 1.zemes vienības detālplānojuma atcelšanu”. Ar lēmumu par spēku zaudējušu atzīts arī Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē detālplānojuma apstiprināšanu

det
13.05.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 24.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr.9 (sēdes prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030843) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta...

Paziņojums par saimniecības „Unguri B” 2008.gada detālplānojuma atcelšanu

det
13.05.2019.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2019.gada 24.aprīļa Domes sēdes lēmumu Nr.7 (sēdes protokols Nr.5) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.10/2019 „Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Mārupes pagasta saimniecības „Unguri B” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē detālplānojuma apstiprināšanu

det
13.05.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 24.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr.10 (sēdes prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031159) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt...

Paziņojums par saimniecības „Lielā iela 88” 2008.gada detālplānojuma atcelšanu

det
13.05.2019.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2019.gada 24.aprīļa Domes sēdes lēmumu Nr.8 (sēdes protokols Nr.5) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr.11/2019 „Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.7 „Mārupes pagasta saimniecības „Lielā iela 88” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dīķsaimniecības izveidei un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguvei zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā

d
08.04.2019.
Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 18. aprīlī (Lēmums Nr.5-02/2) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei Mārupes novadā. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166 Paredzētās darbības norises vietas: Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra Nr. 80760110699), nekustamais īpašums „Strautmaļi” (kadastra Nr. 80760110112). Atbilstoši 1998. gada 14....

Publiskai apspriešanai tiek nodots detālplānojums teritorijai, kurā plānota DEPO būvniecība - detālplānojums Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela teritorijai

d
08.04.2019.
Mārupes novada Dome 2019. gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (protokols Nr.3) “Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.80760030385), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskā apspriešana notiks no 10.04.2019. līdz 10.05.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 25.aprīlī plkst.17.30 Mārupes novada Domes sēžu zālē 2.stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupē. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus īpašuma izmantošanai...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C detālplānojuma apstiprināšanu

d
08.04.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 27.martā ir pieņemts lēmums Nr.9 (sēdes prot. Nr.3) “Par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031940), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt...

Paziņojums par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 un „Dvīņi”, Jaunmārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

d
08.04.2019.
Mārupes novada Dome 2019. gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (protokols Nr.3) “Par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr. 80760110940) un „Dvīņi” (kadastra Nr80760110611), Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu dzīvojamo apbūvi ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 15.04.2019. līdz 17.05.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 9.maijā plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

d
05.04.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot. Nr.3) Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031159), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2019.gada 1.jūlijam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

d
05.04.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.3) ”Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030843), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2019.gada 1.jūlijam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Paziņojums par Jaunmārupes bērnudārza, Ozolu ielā 2, jaunbūves būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

pii jaunmarupe
29.03.2019.
Izskatot Mārupes novada Domes 2019.gada 28.martā iesniegtos Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiālus nekustamā īpašumā Ozolu iela 2, kadastra Nr. 8076-011-0400, kadastra apzīmējuma Nr. 8076-011-1618, Jaunmārupe, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde pieņēmusi lēmumu uzsākt ierosināto Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 3.maijam. 2019.gada 29.marta Mārupes novada Būvvaldes Lēmums Nr.1 Publiskās apspriešanas planšete Aptaujas anketa Būvniecības iecere Ieceres...

Lemts par publiskās apspriedes nepieciešamību Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecības ieceres īstenošanai Ozolu iela 2

jaunmarupe
25.03.2019.
Mārupes novada Būvvalde izskatot būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecība nekustamā īpašumā Ozolu iela 2 (kadastra Nr. 8076-011-0400, kadastra apzīmējuma Nr.8076-011-1618), Jaunmārupē, Mārupes novadā, lēmusi par publiskā apspriešanas nepieciešamību. 2019.gada 22.marta MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.8 Lēmums Nr.4

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

r
11.03.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.2) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070374) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē teritorija 1,4844 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums Rožu iela 20A atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala nodalīšanu...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
11.03.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.2) “Par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080474) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē teritorija 0,9184 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums Viskalnu iela 4A atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Rasmas” un “Rēviņas A” detālplānojumu izstrādes turpināšanu vienotā teritorijā un vienā izstrādes procesā

det
11.03.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.2) ”Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2.zemes vienībai (kadastra apzīmējuma Nr.80760070602) izstrādes pārtraukšanu un nekustamā īpašuma "Rasmas" (kadastra Nr.80760072076) detālplānojuma izstrādes turpināšanu vienotā detālplānojuma teritorijā un izstrādes procesā ar nekustamo īpašumu „Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma Nr.80760070602), paplašinot detālplānojuma izstrādes teritoriju un precizējot detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.3-30/6-2018”. Ar pieņemto lēmumu tiek atcelts Mārupes novada domes 2016...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Niedras”, Mārupes novadā

IVN
08.03.2019.
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2019.gada 4.martā ir pieņēmusi lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „ORAM OT” (reģ.Nr.40103224672) ierosinātajai darbībai – aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecība nekustamā īpašumā „Niedras” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 009 0035), Mārupes novadā. Paredzētā darbība saistīta arī ar derīgo izrakteņu ieguvi. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0026 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides...

Pieņemts lēmums neakceptēt paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās”

p
06.03.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (sēdes protokola Nr.2) “Par paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās”, lemjot neakceptēt ierosinātāja SIA “Olaines kūdra” (reģ.Nr. 40003006999, adrese: Rīgas iela 21, Olaine, LV-2114) paredzēto darbību. Lemjot par paredzēto darbību, Mārupes novada dome neuzskatīja par iespējamu akceptēt tādu paredzēto darbību, kura neatbilst spēkā esošajam Mārupes novada teritorijas plānojumam un ņemot vērā Mārupes...