Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vecmelderi”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
08.12.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 22.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.9) “Par nekustamā īpašuma „Vecmelderi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030362), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Vecmelderi", teritorija, aptuveni 1,7183 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Vecmelderi” atrodas funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu savru...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dignitas”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes atcelšanu

det
08.12.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 22.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (protok.Nr.9) “Par 2016. gada 30. marta Mārupes novada domes lēmuma Nr. 11 (protokols Nr. 3) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dignitas" (kadastra Nr. 80760060009)" atcelšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi ( šeit ).

Paziņojums par nekustamo īpašumu Lielā iela 88 un “Unguri B”, Mārupē detālplānojumu publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

polic
08.12.2017.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2017. gada 21. decembrī plkst. 10.00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031159) un detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030843) projektu publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Domes sēžu zāle, Daugavas ielā 29, Mārupē, 2.stāvā. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marup...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dignitas”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes atcelšanu

det
27.11.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 22.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (protok.Nr.9) “Par 2016. gada 30. marta Mārupes novada domes lēmuma Nr. 11 (protokols Nr. 3) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dignitas" (kadastra Nr. 80760060009)" atcelšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi (http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi ).

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vecmelderi”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
27.11.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 22.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.9) “Par nekustamā īpašuma „Vecmelderi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030362), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Vecmelderi", teritorija, aptuveni 1,7183 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Vecmelderi” atrodas funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu savru...

Paziņojums par nekustamo īpašumu Lielā iela 88 un “Unguri B”, Mārupē detālplānojumu publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

det
27.11.2017.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2017. gada 21. decembrī plkst. 10.00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031159) un detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030843) projektu publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Domes sēžu zāle, Daugavas ielā 29, Mārupē, 2.stāvā. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marup...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Unguri B” detālplānojuma projekta un nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
10.11.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 25.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (protokols Nr.7) “Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030843), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” un lēmumu Nr. 8. “Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031159), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Abu minēto detālplānojumu izstrādes mērķis ir veidot dzīvojamo apbūvi ciema teritorijā. Detālplānojumu risinājumi ir savstarpēji saistīti, tādēļ publiskā apriešana tiek organizēta vienlaikus par abiem detālp...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
10.11.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 25.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.7) “Par nekustamā īpašuma „Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031163), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Lielvalteri” teritorija, aptuveni 1,02 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Lielvalteri” atrodas funkcionālajā zonā Jaukta centra apbūves teritorijas (JC) apakšzonā ar īpašiem apbūves noteikumiem JC1, kas veidojama izstrādātā Bieriņu purva teritorijā. Detālplānojum...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
10.11.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 25.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.7) “Par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060192), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060192) ar kopējo platību 0,8983 ha un daļa no nekustamā īpašuma „Dignitas” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060009) apmēram 0,75 ha platībā – teritorija no īpašuma rietumu robežas līdz servitūta ceļam (ieskaitot) un apmēram 15m plata josla gar meliorācijas novadgrāvi, kas p...

Mainīta diskusiju vieta par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādi

att
09.11.2017.
Lūdzam pievērst uzmanību, ka Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros rīkotā diskusija “Dīķsaimniecību veidošana/derīgo izrakteņu ieguve”, kas paredzēta šodien - 2017.gada 9.novembrī plkst. 15.00 – 17.00, notiks Mārupes mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, nevis Mazcenas bibliotēkā, kā ziņots iepriekš.

Notiks diskusijas par aktuālajiem jautājumiem Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādes ietvaros

teritor
13.10.2017.
Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde uzsākta ar mērķi novērst pretrunas dažādās apbūves noteikumu sadaļās, nodrošināt teritorijas plānojuma atbilstību spēkā esošajam normatīvajam regulējumam attiecībā uz funkcionālā zonējuma prasībām, kā arī veikt teritorijas funkcionālā zonējuma grozījumus atsevišķās teritorijās. Lai risinātu atsevišķu Mārupes novada teritoriju, kurās patreizējais teritorijas funkcionālais zonējums un apbūves noteikumi rada iespējamus interešu konfliktus starp dažādiem teritorijas izmantotājiem, tiek paredzētas diskusijas ar iedzīvotājiem u...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mazbebri”, Mārupē

det
11.10.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 9.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.3) “Par nekustamā īpašuma “Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760071334), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Mazbebri” teritorija 1,0267 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam nekustamais īpašums atrodas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu dzīvojamo apbūvi ciema teritorijā. Detālplānojuma izstr...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielās Āvas” 1.z.v. un 2.z.v. detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
10.10.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.4) ”Par nekustamā īpašuma „Lielās Āvas”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 005 0003), 1. zemes vienības (kadastra apzīmējums 8076 005 003) un 2. zemes vienības (kadastra apzīmējums 8076 005 0026) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un aktualizāciju”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2018.gada 30.augustam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē šeit un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mazāvas” detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
10.10.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.4) ”Par nekustamā īpašuma „Mazāvas”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 005 0001), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un aktualizāciju”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2018.gada 30.augustam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē šeit un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Kantora iela 107, Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un aktualizāciju

det
10.10.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 27.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.6) ”Par nekustamā īpašuma Kantora iela 107, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 003 0372), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un aktualizāciju”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2018.gada 27.septembrim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē šeit un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Paziņojums par nekustamo īpašumu Vienības gatve 133, „Dzidras A” un „Jaundzidras”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
10.10.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 27.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.6) “Par nekustamo īpašumu Vienības gatve 133 (kadastra Nr. 80760070011), „Dzidras A” (kadastra Nr.80760070928) un „Jaundzidras” (kadastra Nr. 80760070873), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu Vienības gatve 133, „Dzidras A” un „Jaundzidras” teritorija 5,1560 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju ap...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes turpināšanu nekustamam īpašumam Zeltiņu iela 43, Mārupē

det
10.10.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 27.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.6) “Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030847), detālplānojuma izstrādes turpināšanu, izdodot jaunu darba uzdevumu”. Ar minēto lēmumu atļauts turpināt detālplānojuma izstrādi saskaņā ar jaunu darba uzdevumu. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē teritorija 1,5946 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Sav...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 63, Jaunmārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
10.10.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 27.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.6) ” Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 63, Jaunmārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. 8076 011 0940), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2018.gada 27.septembrim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Buras”, Mārupes novadā

det
09.10.2017.
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2017.gada 27.septembrī ir pieņēmusi lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „KVL BALTIC” ierosinātajai darbībai - smilts ieguvei atradnes„ Jaunviesītes” iecirknī „Buras”, nekustamajā īpašumā „Buras” (kadastra Nr. 8076 011 1300), Mārupes novadā. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI17SI0089 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā IVN/Projekti.

Paziņojums par zemesgabala nomu bez apbūves tiesībām

det
09.10.2017.
Mārupes novada Dome iznomā bez apbūves tiesībām nekustamā īpašuma – neapbūvētā zemesgabala ar kopējo platību 6,85 ha, kadastra Nr. 80760010035 daļu – 0,9817 ha apjomā, kas atrodas Skultes ielā 31, Mārupes novadā. Zemesgabala daļas nomas noteikumi: Zemesgabala izmantošanas veids: sports, aktīvā atpūta un rekreācija, teritorijas labiekārtošana un apsaimniekošana; Nomas maksa – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta norādītās zemesgabala kadastrālās vērtības, gadā +PVN; Zemesgabala nomas termiņš – 10 gadi; Pieteikumus var iesniegt Mārupes novada Domē: personīgi vai pa pastu Daugavas ielā 29, Mārup...