Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mazbebri”, Mārupē

det
11.10.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 9.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.3) “Par nekustamā īpašuma “Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760071334), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Mazbebri” teritorija 1,0267 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam nekustamais īpašums atrodas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu dzīvojamo apbūvi ciema teritorijā. Detālplānojuma izstr...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielās Āvas” 1.z.v. un 2.z.v. detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
10.10.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.4) ”Par nekustamā īpašuma „Lielās Āvas”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 005 0003), 1. zemes vienības (kadastra apzīmējums 8076 005 003) un 2. zemes vienības (kadastra apzīmējums 8076 005 0026) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un aktualizāciju”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2018.gada 30.augustam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē šeit un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mazāvas” detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
10.10.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.4) ”Par nekustamā īpašuma „Mazāvas”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 005 0001), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un aktualizāciju”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2018.gada 30.augustam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē šeit un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Kantora iela 107, Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un aktualizāciju

det
10.10.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 27.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.6) ”Par nekustamā īpašuma Kantora iela 107, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 003 0372), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un aktualizāciju”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2018.gada 27.septembrim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē šeit un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Paziņojums par nekustamo īpašumu Vienības gatve 133, „Dzidras A” un „Jaundzidras”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
10.10.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 27.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.6) “Par nekustamo īpašumu Vienības gatve 133 (kadastra Nr. 80760070011), „Dzidras A” (kadastra Nr.80760070928) un „Jaundzidras” (kadastra Nr. 80760070873), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu Vienības gatve 133, „Dzidras A” un „Jaundzidras” teritorija 5,1560 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju ap...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes turpināšanu nekustamam īpašumam Zeltiņu iela 43, Mārupē

det
10.10.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 27.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.6) “Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030847), detālplānojuma izstrādes turpināšanu, izdodot jaunu darba uzdevumu”. Ar minēto lēmumu atļauts turpināt detālplānojuma izstrādi saskaņā ar jaunu darba uzdevumu. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē teritorija 1,5946 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Sav...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 63, Jaunmārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
10.10.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 27.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.6) ” Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 63, Jaunmārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. 8076 011 0940), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2018.gada 27.septembrim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Buras”, Mārupes novadā

det
09.10.2017.
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2017.gada 27.septembrī ir pieņēmusi lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „KVL BALTIC” ierosinātajai darbībai - smilts ieguvei atradnes„ Jaunviesītes” iecirknī „Buras”, nekustamajā īpašumā „Buras” (kadastra Nr. 8076 011 1300), Mārupes novadā. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI17SI0089 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā IVN/Projekti.

Paziņojums par zemesgabala nomu bez apbūves tiesībām

det
09.10.2017.
Mārupes novada Dome iznomā bez apbūves tiesībām nekustamā īpašuma – neapbūvētā zemesgabala ar kopējo platību 6,85 ha, kadastra Nr. 80760010035 daļu – 0,9817 ha apjomā, kas atrodas Skultes ielā 31, Mārupes novadā. Zemesgabala daļas nomas noteikumi: Zemesgabala izmantošanas veids: sports, aktīvā atpūta un rekreācija, teritorijas labiekārtošana un apsaimniekošana; Nomas maksa – 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta norādītās zemesgabala kadastrālās vērtības, gadā +PVN; Zemesgabala nomas termiņš – 10 gadi; Pieteikumus var iesniegt Mārupes novada Domē: personīgi vai pa pastu Daugavas ielā 29, Mārup...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Liellauki”, Mārupes novadā

det
09.10.2017.
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2017.gada 24.augustā ir pieņēmusi lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „KVL BALTIC” ierosinātajai darbībai - zivju dīķa izveidei nekustamā īpašumā „Liellauki” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 1455), Mārupes novadā. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI17SI0076 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā IVN/Projekti.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 108, Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma grozījumiem

det
18.09.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 9.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot. Nr.3) ”Par grozījumiem darba uzdevumā Nr. 2016/15 detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam Zeltiņu iela 108, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030605)”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevums apstiprināts 21.12.2016., paredzot detālplānojuma ietvaros izstrādāt biroja ēkas būvprojektu minimālā sastāvā. Ar 9.08.2017. detālplānojuma darba uzdevuma grozījumiem tiek precizēts detālplānojuma izstrādes mērķis, paredzot būvprojektu minimālajā sastāvā izstrādāt nevis biroju ēkai, bet savrupmājai ar garāžu. Būvprojek...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Mārupītes gatve 82, Mārupē, detālplānojuma izstrādes atcelšanu

det
18.09.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 9.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 “Par 2017. gada 29. marta Mārupes novada domes lēmuma Nr.11 (protokols Nr. 5) „Par nekustamā īpašuma Mārupītes gatve 82, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760070082), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” atcelšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota un īpašuma teritorijā paliek spēkā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam noteiktā teritorijas atļautā izmantošana un apbūves noteikumi. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Kūdras”, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes atcelšanu

det
18.09.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 9.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 “Par 2017. gada 24. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 7 (protokols Nr. 7) „Par nekustamā īpašuma „Kūdras”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060035), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” atcelšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota un īpašuma teritorijā paliek spēkā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam noteiktā teritorijas atļautā izmantošana un apbūves noteikumi. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plāno...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Bebru iela 46, Mārupē, detālplānojuma apstiprināšanu

det
18.09.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 (protokola Nr.4) “Par nekustamā īpašuma Bebru iela 46, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 007 2730), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, kad parakstīts Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar detālplānojumu gala redakciju varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv, ģeoportālā www.geolatvija.lv. un Māru...

Paziņojums par lēmumu pilnveidot nekustamā īpašuma “Saulesciems” detālplānojumu

det
18.09.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 (prot. Nr.4) ”Par nekustamā īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 006 0095), detālplānojuma projekta pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriedes rezultātiem”. Ar pieņemto lēmumu un darba sanāksmes, kurā tika izskatīti publiskā apspriešanas laikā (no 10.07.2017. līdz 7.08.2017.) saņemtie iebildumi un priekšlikumi, protokolu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.marupe.lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi/ un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvi...

Paziņojums par lēmumu pilnveidot nekustamā īpašuma “Pilari” detālplānojumu

det
18.09.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.4) ”Par nekustamā īpašuma „Pilari”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 003 0049), detālplānojuma projekta pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriedes rezultātiem”. Ar pieņemto lēmumu un darba sanāksmes, kurā tika izskatīti publiskā apspriešanas laikā (no 12.06.2017. līdz 7.07.2017.) saņemtie iebildumi un priekšlikumi, protokolu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.marupe.lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi/ un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolat...

Paziņojums par Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, apstiprināšanu un saistoši noteikumu izdošanu

det
08.09.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot.Nr.4) “Par lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu”. Ar minēto lēmumu pieņemti saistošie noteikumi Nr. 24/2017. Atgādinām,...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulesciems” detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

det
07.08.2017.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2017. gada 18.augustā plkst.10:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Saulesciems”, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 006 0095) projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Būvvalde, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jelgavas ceļš 3, Tīrainē

det
07.07.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 14.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 (prot. Nr.9) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jelgavas ceļš 3, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080020)”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Jelgavas ceļš 3 (kad.Nr.80760080020), teritorija 1,9145 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas Darījumu un apkalpes objektu apbūves teritorijā (PD). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt iespējamos risinājumus un veidot divus jaunus atbilstošas katego...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē

det
07.07.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 14.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 (prot. Nr.9) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031940)”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Stīpnieku ceļš 5C (kadastra Nr. 80760031940), teritorija 0,8454 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu dzīvojamo...