Sabiedriskās apspriedes

Visi detālplānojumi pieejami elektroniski

det
16.03.2018.
Lai nodrošinātu sabiedrībai ērtāku piekļuvi informācijai par teritorijas attīstības un apbūves nosacījumiem konkrētos īpašumos, valstī ir izveidota vienota sistēma, kur ar laiku būs pieejami visi spēkā esošie un izstrādes stadijā esošie plānošanas dokumenti, tai skaitā detālplānojumi, lokālplānojumi un teritorijas plānojumi. Publiski pieejamā informācija par teritorijas plānošanas dokumentiem ir atrodama Valsts vienotajā Ģeoportālā – Ģeolatvija.lv (www.geolatvija.lv.). Šajā vietnē ir pieejama informācija ne vien par Mārupes novada dokumentiem, bet par īpašumiem jebkurā Latvijas novadā, kā arī...

Paziņojums par “Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā” publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

det
16.03.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 23.martā plkst.10.00 notiks darba sanāksme, kurā izskatīs Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Dome, Daugavas ielā 29, Mārupē, Domes sēžu zālē 2.stāvā. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
16.03.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030847), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos. Detālplānojumu projekta publiskā apspriešana notiks no 19.03.2018. līdz 16.04.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 09.aprīlī plkst.17.00 Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Domes sēžu zālē 2.stāvā. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vaidavas”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu

det
16.03.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma „Vaidavas”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 007 0787), 2. zemes vienības detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulrieši”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.03.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma “Saulrieši”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760070315), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Saulrieši” teritorija, aptuveni 3,81 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Saulrieši” atrodas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt zemesgabalu privātmāju apbūves gabalos. Detālplānojuma izstrādes...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.03.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120657), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Rožu iela 31 teritorija, aptuveni 2 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums Rožu iela 31 atrodas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos privātmāju būvniecībai. Det...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Kūdras”, Mārupes novadā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
16.03.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.4) “Par nekustamā īpašuma „Kūdras”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 006 0035), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Kūdras”, teritorija, aptuveni 2,67 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Kūdras” atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūves teritorijas ārpus ciema (DzSM) un funkcionālajā zonā Mežu teritorijas (M). Detālplānojuma izstrādes mērķ...

Paziņojums par “Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā” publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

sab
12.03.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 23.martā plkst.10.00 notiks darba sanāksme, kurā izskatīs Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Dome, Daugavas ielā 29, Mārupē, Domes sēžu zālē 2.stāvā. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Graši”, Mārupē, 1.zemes vienības detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

gr
09.02.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 24.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.30 (prot. Nr.1) “Par nekustamā īpašuma „Graši", Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120016), 1. zemes vienības (kadastra apzīmējums 80760120438) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Graši" 1.zemes vienības teritorija, 2,99 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Graši” atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūves teritorijas ārpus ciema (DzSM). Detālplānojuma izs...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 63, Jaunmārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma grozījumiem

oz
09.02.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 24.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.31 (prot. Nr.1) ”Par grozījumiem detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā Nr. 2015/10, iekļaujot detālplānojuma nekustamam īpašumam Ozolu iela 63 (kadastra Nr. 80760110940) teritorijā nekustamo īpašumu „Dvīņi” (kadastra Nr. 80760110611)”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevums apstiprināts 28.10.2015., paredzot izstrādāt detālplānojuma nekustamā īpašuma Ozolu iela 63, Jāunmārupē, teritorijā. Ar 24.01.2018. detālplānojuma darba uzdevuma grozījumiem detālplānojuma teritorijā tiek iekļauts arī nekustamais īpašums “Dvīņi”, paredzot ve...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulgoži", Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
09.02.2018.
Mārupes novada Dome 2017.gada 20.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.10) ” Par nekustamā īpašuma „Saulgoži", Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 0090005), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2018.gada 20.aprīlim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Publiskai apspriešanai tiek nodots Lokālplānojums sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema

lok
09.02.2018.
Lai veicinātu Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijā 2016.-2020. gadam iekļautā pasākuma “Jaunu sporta iniciatīvu atbalsts Tīraines dārzu teritorijā un BMX trases apkārtnē” īstenošanu, 2016.gada septembrī tika uzsākta “Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā” izstrāde. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt attīstības priekšlikumu un nodrošināt priekšnoteikumus sporta aktivitātēm paredzētās teritorijas kompleksai attīstībai. Lokālplānojuma teritoriju, kuras kopējā platība ir aptuveni 21,1 ha, veido 9 pašvaldī...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Štālbergi”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

detalplanojums
08.01.2018.
Mārupes novada Dome 2017.gada 20.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030851), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Štālbergi" teritorija, 2,603 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Štālbergi” atrodas funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu savrupmāju apbūvi...

Paziņojums par nekustamo īpašumu Lielā iela 88 un “Unguri B”, Mārupē detālplānojumu publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

polic
08.12.2017.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2017. gada 21. decembrī plkst. 10.00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031159) un detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030843) projektu publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Domes sēžu zāle, Daugavas ielā 29, Mārupē, 2.stāvā. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marup...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dignitas”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes atcelšanu

det
27.11.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 22.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (protok.Nr.9) “Par 2016. gada 30. marta Mārupes novada domes lēmuma Nr. 11 (protokols Nr. 3) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dignitas" (kadastra Nr. 80760060009)" atcelšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi (http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi ).

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vecmelderi”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
27.11.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 22.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.9) “Par nekustamā īpašuma „Vecmelderi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030362), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Vecmelderi", teritorija, aptuveni 1,7183 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Vecmelderi” atrodas funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu savru...

Paziņojums par nekustamo īpašumu Lielā iela 88 un “Unguri B”, Mārupē detālplānojumu publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

det
27.11.2017.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2017. gada 21. decembrī plkst. 10.00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamajam īpašumam Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031159) un detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030843) projektu publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Domes sēžu zāle, Daugavas ielā 29, Mārupē, 2.stāvā. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marup...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Unguri B” detālplānojuma projekta un nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
10.11.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 25.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (protokols Nr.7) “Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030843), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” un lēmumu Nr. 8. “Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031159), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Abu minēto detālplānojumu izstrādes mērķis ir veidot dzīvojamo apbūvi ciema teritorijā. Detālplānojumu risinājumi ir savstarpēji saistīti, tādēļ publiskā apriešana tiek organizēta vienlaikus par abiem detālp...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
10.11.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 25.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.7) “Par nekustamā īpašuma „Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031163), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Lielvalteri” teritorija, aptuveni 1,02 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Lielvalteri” atrodas funkcionālajā zonā Jaukta centra apbūves teritorijas (JC) apakšzonā ar īpašiem apbūves noteikumiem JC1, kas veidojama izstrādātā Bieriņu purva teritorijā. Detālplānojum...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
10.11.2017.
Mārupes novada Dome 2017.gada 25.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.7) “Par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060192), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060192) ar kopējo platību 0,8983 ha un daļa no nekustamā īpašuma „Dignitas” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060009) apmēram 0,75 ha platībā – teritorija no īpašuma rietumu robežas līdz servitūta ceļam (ieskaitot) un apmēram 15m plata josla gar meliorācijas novadgrāvi, kas p...