Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Štālbergi”, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

plāns
30.07.2018.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Štālbergi”, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi. Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 15.augustā plkst. 13:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam “Štālbergi”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030851) projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorija...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulrieši” detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

bilde
30.07.2018.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulrieši”, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi. Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 14.augustā plkst. 13:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam “Saulrieši”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760070315) projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorija...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulesciems” detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

plāns
30.07.2018.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulesciems”, Mārupes novadā detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi. Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 14.augustā plkst. 15:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam “Saulesciems”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060095) projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada terito...

Paziņojums par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 1.redakcijas un tās vides pārskata projekta publisko apspriešanu

karte
10.07.2018.
Mārupes novada dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1 (sēdes protok.Nr.10) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskā apspriešana ilgs no 2018.gada 18.jūlija līdz 31.augustam. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks šī gada: 16.augustā, plkst.18:30 , Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē 20.augustā, plkst.18:30 , Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē 23.augustā, plkst.18:30 , Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupē Ar sagatavoto...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760071334) detālplānojuma apstiprināšanu

zime
06.07.2018.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 27.jūnijā ir pieņemts lēmums Nr.20 (sēdes prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760071334), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzs...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienības,  Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
06.07.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 (prot. Nr.10) ”Par nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienības (kadastra apzīmējuma Nr. 80760070602) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2019.gada 27.jūnijam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detālplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulrieši”, Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
06.07.2018.
Mārupes novada Dome 2018. gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (protokols Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Saulrieši", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070315), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 11.07.2018. līdz 10.08.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 19.jūlijā plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Mārupes...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Štālbergi”, Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
06.07.2018.
Mārupes novada Dome 2018. gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.18 (protokols Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030851), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 11.07.2018. līdz 10.08.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 23.jūlijā plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Mārupe...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Lielā iela 34, Mārupē, detālplānojuma izstrādes atcelšanu

det
06.07.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (protok.Nr.10) “Par 2017. gada 6. septembra Mārupes novada domes lēmuma Nr. 3 (protokols Nr. 5) „Par nekustamā īpašuma Lielā iela 34, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030069), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” atcelšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rasmas”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
06.07.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.21 (prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760072076), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Rasmas", teritorija, aptuveni 1,35 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Rasmas” atrodas funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu apbūvi ciema teritor...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulesciems”, Mārupes novadā detālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

det
08.06.2018.
Mārupes novada Dome 23.05.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (protokols Nr.9) “Par nekustamā īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novads (kadastra Nr. 80760060095), detālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veidot dzīvojamo apbūvi ārpus ciema teritorijas. Detālplānojuma pilnveidotā redakcija sagatavota, lai ietvertu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā izteiktos iebildumus par ceļu tīkla risinājumu. Publiskā apspriešana notiks no 13.06.2018. līdz 13.07.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 5.jūlijā plkst.17.00 Māru...

Paziņojums par Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

lok
08.06.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 23.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot.Nr.9) “Par Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”. Ar minēto lēmumu pieņemti saistošie noteikumi Nr. 7/2018. Ar saistošiem noteikumiem tiek apstiprināts lokālplānojums, kā arī tiek atcelts „Mārupes pagasta saimniecības „Laukkalniņi” de...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē, Mārupes novadā detālplānojuma apstiprināšanu

b
08.06.2018.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 23.maijā ir pieņemts lēmums Nr.6 (sēdes prot. Nr.9) “Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030847) detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzs...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Sūnas-A”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

bilde
08.06.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 23.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.9) “Par nekustamā īpašuma „Sūnas-A”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 006 0158), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Sūnas-A", teritorija, aptuveni 1,45 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Sūnas-A” atrodas funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu savrupmāju apbūvi...

Paziņojums par saimniecības “Pogas” detālplānojuma atcelšanu

bilde
08.06.2018.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2018.gada 23.maija Domes sēdes lēmumu Nr.5 (sēdes protokols Nr.9) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 6/2018 „Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 12 „Mārupes pagasta saimniecības „Pogas” detālplānojums” atcelšanu”. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulgoži", Mārupes novadā,  1.zemes vienības detālplānojuma apstiprināšanu

det
16.05.2018.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 23.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr.4 (sēdes prot. Nr.8) “Par nekustamā īpašuma „Saulgoži" (kadastra Nr. 8076 0090005) 1.zemes vienības detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

det
16.05.2018.
Paredzētā darbība : dīķsaimniecības izveide/derīgo izrakteņu ieguve Paredzētās darbības ierosinātājs : SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166 Paredzētās darbības norises vietas: Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra Nr. 80760110699), nekustamais īpašums „Strautmaļi” (kadastra Nr. 80760110112) Lēmumi par nepieciešamību veikt paredzētās darbības IVN: VVD Lielrīgas reģionālas vides pārvaldes 24.08.2017. ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI17SI0076 Vides pārraud...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mazbebri”, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

det
09.05.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 24.maijā plkst. 17:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam “Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760071334) projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862.

Paziņojums par kafejnīcas jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas uzsākšanu nekustamajā īpašumā Meža ielā 1, Jaunmārupē

kafejnica
26.04.2018.
Mārupes novada būvvalde izskatījusi 2018.gada 24.aprīlī iesniegtos kafejnīcas jaunbūves būvniecības nekustamā īpašumā Meža iela 1, kadastra Nr. 8076-011-0520, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ieceres publiskās apspriešanas materiālus. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, būvvalde lēmusi uzsākt kafejnīcas jaunbūves būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 2018.gada 25.aprīļa līdz 25.maijam nekustamā īpašumā Meža ielā 1, kadastra Nr. 8076-011-0520, Jaunmārupē, Mārupes novadā. Būvniecības ieceres veids un adrese: Kafejnīca "Pallo Rezidence" , Meža iela 1, Jaunmārupe. Iepazīšanās ar būvniec...

Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību kafejnīcas būvniecības ieceres īstenošanai Meža ielā 1, Jaunmārupē

det
21.04.2018.
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta 5.daļu, Mārupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2014.-2026.gadam 290.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6.punktu atklāti balsojot Mārupes novada būvvalde lēmusi: Noteikt, ka kafejnīcas būvniecības ieceres īstenošanai nekustamā īpašuma Meža iela 1, kadastra Nr. 8076-011-0520, Jaunmārupe, Mārupes novadā ir nepieciešama publiskā apspriešana. Uzsākt publisko apspriešanu divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas. Lēmumu trīs dienu laikā public...