Sabiedriskās apspriedes

Pārskats par būvniecības ieceres: Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve ar saimniecības ēkām zemesgabalā “Atstari” publiskās apspriešanas rezultātiem

PII
20.02.2019.
2019.gada 24. janvāris Mārupes novada domē notikusi būvniecības ieceres "Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve ar saimniecības ēkām zemesgabalā “Atstari” (kad.nr. 8076 008 0171)" prezentācijas sapulce, kurā uzklausīti iedzīvotāju viedokļi. Pārskats par būvniecības ieceres: Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve ar saimniecības ēkām zemesgabalā “Atstari” (kad.nr. 8076 008 0171) publiskās apspriešanas rezultātiem

Paziņojums par lēmumu pilnveidot nekustamā īpašuma “Rasmas” detālplānojuma projektu

det
18.02.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 23.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.1) ”Par nekustamā īpašuma „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760072076), detālplānojuma projekta pilnveidošanu”. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Paziņojums par iesniegumu paredzētās darbības - kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis”, akceptēšanai

cenas
07.02.2019.
Mārupes novada domē 2019.gada 4.februārī saņemts iesniegums paredzētās darbības - kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis”, akceptēšanai. Paredzētā darbība : Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada Mārupes pagasta, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās. Darbības norises vieta : Mārupes novada teritorijā nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas mežu fonds” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076-011-0640 daļa; Babītes novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma “Tīreļpurva mežs” zemes vienība ar kadastra apzīmēj...

Pieņemts lēmums par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.- 2026. gadam izstrādes uzsākšanu

teritorija
15.01.2019.
Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot.Nr.16) ” Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.- 2026. gadam izstrādes uzsākšanu”. Ar lēmumu apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izstrādes Vadības grupas sastāvs, kā arī Vadības grupas nolikums. Darba uzdevumā ietverta informācija par Attīstības programmas izstrādes procesu un paredzamajiem termiņiem. Ar lēmumu un darba uzdevumu iespējams iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti ( http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba...

Paziņojums par grozījumiem Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumā

karte
15.01.2019.
Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot.Nr.16) ”Par grozījumiem Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.- 2026. gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumā Nr. 3-30/8” . Ar lēmumu tiek papildināts plānojuma grozījumu izstrādes uzdevums, lai nodrošinātu normatīvo aktu izmaiņās ietverto prasību izpildi un VAS “Latvijas Valsts ceļi” atzinumā norādīto prasību izpildi attiecībā uz novada plānoto vienotā ielu un ceļu tīkla attīstību, nosakot arī perspektīvos pašvaldības nozīmes ceļus un nodrošinot sabiedrības tiesības ikvienam to izmantot. Ar lēmumu var iepazīties Mā...

Paziņojums par būvniecības ieceres pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei ar saimniecības ēkām nodošanu publiskai apspriešanai

buvnieciba
14.01.2019.
Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai: Būvniecības Ieceres nosaukums: Privātā pirmsskolas izglītības jaunbūve ar saimniecības ēkām Adrese: “Atstari”, Mārupe Zemes kadastra Nr.: 8076 008 0171 Ierosinātājs: SIA “Pillar 3” reģ. NR. 4010319306. Būvprojekta izstrādātājs: SIA "A.R.design" Būvkom.reģ.nr. 8674-R; Reģ.nr.40103316360 Atsauksmes var iesniegt Mārupes novada būvvaldē, Mārupe, Daugavas iela 29; LV-2167, no 14.01.2019. plkst. 9.00 līdz 15.02.2019. plkst.18:00 un elektroniski uz e-pasta adresi Helvijs.stengrēvics@yahoo.com. Publiskās apspriešanas sapulce 24.janvār...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Daiņas", Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

detalplanojums
10.01.2019.
Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 (prot. Nr.16) “Par nekustamā īpašuma „Daiņas" Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760080038) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Daiņas" teritorija, aptuveni 3,57 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Daiņas” atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Daļā teritorijas noteikta funkcionālā zona Autotransporta infrastruktūras objek...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Graši” 1.zemes vienības detālplānojuma izstrādes atcelšanu

detalplanojums
10.01.2019.
Mārupes novada Dome 2018.gada 19 decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 (protok.Nr.16) “Par nekustamā īpašuma „Graši", Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120016) 1. zemes vienības detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājaslapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi ( http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi ).

Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību nekustamā īpašumā “Atstari” SIA “Pillar 3”

rasējums
07.01.2019.
Izskatot SIA “Pillar 3” reģ. Nr.40103193067 2018.gada 28.decembra ar reģ. Nr.5-10/539 būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve ar saimniecības ēkām būvniecība nekustamā īpašumā “Atstari” (kadastra Nr. 8076-008-0171), Mārupes novada būvvalde lēmusi noteikt, ka pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūves ar saimniecības ēkām būvniecības ieceres īstenošanai nekustamā īpašuma “Atstari”, kadastra Nr. 8076-008-0171, Mārupes novadā ir nepieciešama publiskā apspriešana. 2019.gada 4.janvāra MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „Viesturi-1”,

det
17.12.2018.
„Upmaļi-1” 2. zemes vienības, „Upmaļi-3” 1. un 2. zemes vienības, „Upmaļgolferi” un „Mazjāņi” teritorijā Mārupes novada Dome 2018.gada 28.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.15) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „Viesturi-1”, „Upmaļi-1” 2. zemes vienības, „Upmaļi-3” 1. un 2. zemes vienības, „Upmaļgolferi” un „Mazjāņi” teritorijā”. Detālplānojuma teritorija ir īpašumu „Viesturi-1”, „Upmaļi-1” 2. zemes vienības, „Upmaļi-3” 1. un 2. zemes vienības, „Upmaļgolferi” un „Mazjāņi” teritorija, aptuveni 48,95 ha kopplatībā, kas atrodas Mārupes novadā blakus golfa laukumam...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
17.12.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.15) “Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760080067), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Vazdiķi-B", teritorija, aptuveni 3,82 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Vazdiķi-B” atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas (DzD). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus daudzdzīvokļu māju būvniecībai,...

Paziņojums par lēmumu precizēt iesniegto nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 un „Dvīņi”,  Jaunmārupē, detālplānojuma projektu

det
17.12.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.15) ” Par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr. 80760110940) un „Dvīņi” (kadastra Nr. 80760110611), Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam”. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

det
17.12.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2019. gada 9.janvārī plkst. 16:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120657), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties Attīstības nodaļā, tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rēviņas” 2.z.v., Mārupē, detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

det
17.12.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2019. gada 10.janvārī plkst. 17:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam “Rēviņas” 2.z.v., Mārupē, Mārupes novadā (kadastra apzīmējums 80760070602), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties Attīstības nodaļā, tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rasmas”, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

det
17.12.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2019. gada 7.janvārī plkst. 11:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760072076), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties Attīstības nodaļā, tālr.67149862.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Saulgoži-B”, Mārupes novadā

det
14.12.2018.
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2018.gada 30.novembrī ir pieņēmusi lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Kvatro” ierosinātajai darbībai – dīķsaimniecības izveidei/derīgo izrakteņu ieguvei nekustamā īpašumā „Saulgoži B” (nekustamā īpašuma zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0099), Mārupes novadā. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0100 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.g...

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu Medicīnas ēkas būvniecībai Pededzes ielā 10, Mārupē

doktprats
03.12.2018.
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana Pededzes iela 10, Mārupes novads, Mārupe. kadastra Nr. 8076-007-0407, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 8076-007-2948 Pamatojums: Mārupes novada būvvaldes Lēmums Nr.3 2018. gada 26. oktobrī Informācija: Ar būvniecības ieceres dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada būvvaldes vestibilā, www.marupe.lv , būvtāfele Pededzes ielā 10. Norises laiks 03.12.2018-03.01.2019 Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums iecerēts 10.12.2018 plkst 17.30 Mārupes novada domes vestibila telpās – Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167. Atsauksmes iesnie...

Paziņojums par saimniecības „Silkalni-1” un „Silkalni-2” detālplānojuma atcelšanu

i
13.11.2018.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2018.gada 31.oktobra Domes sēdes lēmumu Nr.12 (sēdes protokols Nr.14) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 16/2018 „Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 10 „Mārupes pagasta saimniecības „Silkalni-1” un „Silkalni-2” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, atstājot spēkā Kurmales ielas un projektētās ielas sarkanās līnijas, kuras nostiprinātas ar lokālplānojumu. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sa...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulesciems" Mārupes novadā detālplānojuma apstiprināšanu

det
12.11.2018.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 31.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.15 (sēdes prot. Nr.14) “Par nekustamā īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060095), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
12.11.2018.
Mārupes novada Dome 2018. gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (protokols Nr.14) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120657) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 2018.gada 20.novembra līdz 21.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 29.novembrī plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs ie...