Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par saimniecību „Vazdiķi-B” un „Tulpes” detālplānojuma atcelšanu

j
15.10.2018.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2018.gada 26.septembra Domes sēdes lēmumu Nr.10 (sēdes protokols Nr.13) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 13/2018 „ Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 21. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 „Mārupes pagasta saimniecības „Vazdiķi-B” un „Tulpes” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi tā neizpildītajā daļā, atstājot spēkā izveidotās Silaputniņu ielas un projektētās Zeltrītu ielas sarkanās līnijas. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

det
03.10.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 17.oktobrī plkst. 16:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031940), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulrieši", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760070315) detālplānojuma apstiprināšanu

det
03.10.2018.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 26.septembrī ir pieņemts lēmums Nr.11 (sēdes prot. Nr.13) “Par nekustamā īpašuma „Saulrieši", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760070315), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt...

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu nekustamo īpašumu „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, Lielā iela 4, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši”, Lielā iela 2 un I-28 Kalmju iela teritorijā, izstrādes darba u

det
03.10.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 26.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.13) ” Par detālplānojuma grozījumu nekustamo īpašumu „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, Lielā iela 4, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši”, Lielā iela 2 un I-28 Kalmju iela teritorijā izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplan...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030851) detālplānojuma apstiprināšanu

det
03.10.2018.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 26.septembrī ir pieņemts lēmums Nr.12 (sēdes prot. Nr.13) “Par nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030851), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulesciems”,  Mārupes novads, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
03.10.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 26.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (prot. Nr.13) ”Par nekustamā īpašuma „Saulesciems” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060095) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2018.gada 31.decembrim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Paziņojums par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
07.09.2018.
Mārupes novada Dome 2018. gada 22.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (protokols Nr.12) “Par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031940), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 14.09.2018. līdz 15.10.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 20.septembrī plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīt...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lapiņas 2”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
07.09.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 22.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.12) “Par nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070689) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Lapiņas 2", teritorija, aptuveni 2 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Lapiņas 2” atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veido...

Paziņojums par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

tp
07.09.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 25.septembrī plkst. 10.00 notiks darba sanāksme, kurā izskatīs Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Dome, Daugavas ielā 29, Mārupē, Domes sēžu zālē 2.stāvā. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures, e-pasts: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862.

Noslēgusies Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešana

ter
07.09.2018.
Ar Mārupes novada domes 2018.gada 27.jūnija lēmumu Nr. 1 (sēdes protok.Nr.10) publiskai apspriešanai tika nodota Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcija un Vides pārskata projekts. Publiskā apspriešana norisinājās laikā no 2018.gada 18.jūlija līdz 31.augustam un tās ietvaros tika rīkotas trīs publiskās apspriešanas sanāksmes - 16.augustā Tīrainē, 20.augustā Mārupē un 23.augustā Jaunmārupē. Sanāksmēs vadīja Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāji SIA “Grupa93”, piedaloties Mārupes novada pašvaldības pārstāvjiem. Teritorijas plānojuma grozījumi (turpm...

20.augustā publiskās apspriešanas sanāksme par teritorijas plānojumu grozījumu 1.redakciju

p
19.08.2018.
20.augustā plkst. 18.30, Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, aicinām uz otro publiskās apspriešanas sanāksmi par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projektu. Mārupes novada dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1 (sēdes protok.Nr.10) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskā apspriešana ilgs no 2018.gada 18.jūlija līdz 31.augustam. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiek šī gada: 16.augustā, plkst.18:...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Štālbergi”, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

plāns
30.07.2018.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Štālbergi”, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi. Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 15.augustā plkst. 13:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam “Štālbergi”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030851) projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorija...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulrieši” detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

bilde
30.07.2018.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulrieši”, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi. Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 14.augustā plkst. 13:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam “Saulrieši”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760070315) projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorija...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulesciems” detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

plāns
30.07.2018.
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulesciems”, Mārupes novadā detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi. Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 14.augustā plkst. 15:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam “Saulesciems”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060095) projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada terito...

Paziņojums par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 1.redakcijas un tās vides pārskata projekta publisko apspriešanu

karte
10.07.2018.
Mārupes novada dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1 (sēdes protok.Nr.10) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskā apspriešana ilgs no 2018.gada 18.jūlija līdz 31.augustam. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks šī gada: 16.augustā, plkst.18:30 , Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē 20.augustā, plkst.18:30 , Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē 23.augustā, plkst.18:30 , Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupē Ar sagatavoto...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760071334) detālplānojuma apstiprināšanu

zime
06.07.2018.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 27.jūnijā ir pieņemts lēmums Nr.20 (sēdes prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760071334), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzs...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienības,  Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
06.07.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 (prot. Nr.10) ”Par nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienības (kadastra apzīmējuma Nr. 80760070602) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2019.gada 27.jūnijam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detālplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulrieši”, Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
06.07.2018.
Mārupes novada Dome 2018. gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (protokols Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Saulrieši", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070315), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 11.07.2018. līdz 10.08.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 19.jūlijā plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Mārupes...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Štālbergi”, Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
06.07.2018.
Mārupes novada Dome 2018. gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.18 (protokols Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030851), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 11.07.2018. līdz 10.08.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 23.jūlijā plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Mārupe...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Lielā iela 34, Mārupē, detālplānojuma izstrādes atcelšanu

det
06.07.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (protok.Nr.10) “Par 2017. gada 6. septembra Mārupes novada domes lēmuma Nr. 3 (protokols Nr. 5) „Par nekustamā īpašuma Lielā iela 34, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030069), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” atcelšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi.