Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu Medicīnas ēkas būvniecībai Pededzes ielā 10, Mārupē

doktprats
03.12.2018.
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana Pededzes iela 10, Mārupes novads, Mārupe. kadastra Nr. 8076-007-0407, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr. 8076-007-2948 Pamatojums: Mārupes novada būvvaldes Lēmums Nr.3 2018. gada 26. oktobrī Informācija: Ar būvniecības ieceres dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada būvvaldes vestibilā, www.marupe.lv , būvtāfele Pededzes ielā 10. Norises laiks 03.12.2018-03.01.2019 Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums iecerēts 10.12.2018 plkst 17.30 Mārupes novada domes vestibila telpās – Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167. Atsauksmes iesnie...

Paziņojums par saimniecības „Silkalni-1” un „Silkalni-2” detālplānojuma atcelšanu

i
13.11.2018.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2018.gada 31.oktobra Domes sēdes lēmumu Nr.12 (sēdes protokols Nr.14) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 16/2018 „Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 10 „Mārupes pagasta saimniecības „Silkalni-1” un „Silkalni-2” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, atstājot spēkā Kurmales ielas un projektētās ielas sarkanās līnijas, kuras nostiprinātas ar lokālplānojumu. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sa...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulesciems" Mārupes novadā detālplānojuma apstiprināšanu

det
12.11.2018.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 31.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.15 (sēdes prot. Nr.14) “Par nekustamā īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760060095), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
12.11.2018.
Mārupes novada Dome 2018. gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (protokols Nr.14) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120657) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 2018.gada 20.novembra līdz 21.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 29.novembrī plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs ie...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Rēviņas” Mārupē 2. zemes vienības, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
12.11.2018.
Mārupes novada Dome 2018. gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (protokols Nr.14) “Par nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienības (kadastra apzīmējuma Nr. 80760070602) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 20.novembra līdz 21.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 13.decembrī plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Rasmas", Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
12.11.2018.
Mārupes novada Dome 2018. gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (protokols Nr.14) “Par nekustamā īpašuma „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760072076), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 2018.gada 20. novembrim līdz 2018.gada 21.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 10.decembrī plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā...

Paziņojums par lēmumu pilnveidot Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu redakciju

dome
12.11.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 17 (prot. Nr.14) ”Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas pilnveidošanu”. Mārupes novada Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešana notika laikā no 2018. gada 18. jūlija līdz 31. augustam. Apspriešanas laikā ir saņemti vairāk kā 370 iesniegumi ar priekšlikumiem un iebildumiem par funkcionālā zonējuma grozījumiem un citiem jautājumiem. Visvairāk iebildumu saņemti jautājumā par iespējamo kūdras ieguvi purva teritorijā pie Olaines novada robežas, kā arī iesniegumi p...

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela teritorijā

det
12.11.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 31.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot. Nr.14) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr. 8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr. 80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr. 80760030385) Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā”. Detālplānojuma teritorija ir īpašumu Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela teritorija, aptuveni 8,5754 ha kopplatībā. Saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā, apakšzonā JC2 – teritorija Lielās...

Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību medicīnas pakalpojumu ēkas būvniecības ieceres īstenošanai

apspriede
29.10.2018.
Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta 5.daļu, Mārupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 2014-2026.gadam 290.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6.punktu Mārupes novada būvvalde lēmusi: Noteikt, ka medicīnas pakalpojumu ēkas būvniecības ieceres īstenošanai nekustamā īpašuma Pededzes iela 10, kadastra Nr. 8076-007-0407, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-2948, Mārupe, Mārupes novadā ir nepieciešama publiskā apspriešana. Uzsākt publisko apspriešanu divu mēnešu laikā no...

Paziņojums par saimniecību „Vazdiķi-B” un „Tulpes” detālplānojuma atcelšanu

j
15.10.2018.
Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2018.gada 26.septembra Domes sēdes lēmumu Nr.10 (sēdes protokols Nr.13) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 13/2018 „ Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 21. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 „Mārupes pagasta saimniecības „Vazdiķi-B” un „Tulpes” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi tā neizpildītajā daļā, atstājot spēkā izveidotās Silaputniņu ielas un projektētās Zeltrītu ielas sarkanās līnijas. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

det
03.10.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 17.oktobrī plkst. 16:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031940), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulrieši", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760070315) detālplānojuma apstiprināšanu

det
03.10.2018.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 26.septembrī ir pieņemts lēmums Nr.11 (sēdes prot. Nr.13) “Par nekustamā īpašuma „Saulrieši", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760070315), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt...

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu nekustamo īpašumu „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, Lielā iela 4, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši”, Lielā iela 2 un I-28 Kalmju iela teritorijā, izstrādes darba u

det
03.10.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 26.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.13) ” Par detālplānojuma grozījumu nekustamo īpašumu „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, Lielā iela 4, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši”, Lielā iela 2 un I-28 Kalmju iela teritorijā izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplan...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030851) detālplānojuma apstiprināšanu

det
03.10.2018.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 26.septembrī ir pieņemts lēmums Nr.12 (sēdes prot. Nr.13) “Par nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030851), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulesciems”,  Mārupes novads, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

det
03.10.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 26.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (prot. Nr.13) ”Par nekustamā īpašuma „Saulesciems” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060095) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2018.gada 31.decembrim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Paziņojums par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

det
07.09.2018.
Mārupes novada Dome 2018. gada 22.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (protokols Nr.12) “Par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760031940), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 14.09.2018. līdz 15.10.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 20.septembrī plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīt...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lapiņas 2”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
07.09.2018.
Mārupes novada Dome 2018.gada 22.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.12) “Par nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070689) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Lapiņas 2", teritorija, aptuveni 2 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Lapiņas 2” atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veido...

Paziņojums par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

tp
07.09.2018.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 25.septembrī plkst. 10.00 notiks darba sanāksme, kurā izskatīs Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Dome, Daugavas ielā 29, Mārupē, Domes sēžu zālē 2.stāvā. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures, e-pasts: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862.

Noslēgusies Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešana

ter
07.09.2018.
Ar Mārupes novada domes 2018.gada 27.jūnija lēmumu Nr. 1 (sēdes protok.Nr.10) publiskai apspriešanai tika nodota Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcija un Vides pārskata projekts. Publiskā apspriešana norisinājās laikā no 2018.gada 18.jūlija līdz 31.augustam un tās ietvaros tika rīkotas trīs publiskās apspriešanas sanāksmes - 16.augustā Tīrainē, 20.augustā Mārupē un 23.augustā Jaunmārupē. Sanāksmēs vadīja Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāji SIA “Grupa93”, piedaloties Mārupes novada pašvaldības pārstāvjiem. Teritorijas plānojuma grozījumi (turpm...

20.augustā publiskās apspriešanas sanāksme par teritorijas plānojumu grozījumu 1.redakciju

p
19.08.2018.
20.augustā plkst. 18.30, Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, aicinām uz otro publiskās apspriešanas sanāksmi par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projektu. Mārupes novada dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1 (sēdes protok.Nr.10) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskā apspriešana ilgs no 2018.gada 18.jūlija līdz 31.augustam. Publiskās apspriešanas sanāksmes notiek šī gada: 16.augustā, plkst.18:...