Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dīķsaimniecības izveidei un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguvei zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā

d
08.04.2019.
Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 18. aprīlī (Lēmums Nr.5-02/2) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei Mārupes novadā. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166 Paredzētās darbības norises vietas: Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra Nr. 80760110699), nekustamais īpašums „Strautmaļi” (kadastra Nr. 80760110112). Atbilstoši 1998. gada 14....

Publiskai apspriešanai tiek nodots detālplānojums teritorijai, kurā plānota DEPO būvniecība - detālplānojums Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela teritorijai

d
08.04.2019.
Mārupes novada Dome 2019. gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (protokols Nr.3) “Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.80760030385), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskā apspriešana notiks no 10.04.2019. līdz 10.05.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 25.aprīlī plkst.17.30 Mārupes novada Domes sēžu zālē 2.stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupē. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus īpašuma izmantošanai...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C detālplānojuma apstiprināšanu

d
08.04.2019.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 27.martā ir pieņemts lēmums Nr.9 (sēdes prot. Nr.3) “Par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031940), detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt...

Paziņojums par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 un „Dvīņi”, Jaunmārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

d
08.04.2019.
Mārupes novada Dome 2019. gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (protokols Nr.3) “Par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr. 80760110940) un „Dvīņi” (kadastra Nr80760110611), Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai veidotu dzīvojamo apbūvi ciema teritorijā. Publiskā apspriešana notiks no 15.04.2019. līdz 17.05.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 9.maijā plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Ar detālplānojuma projektu...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

d
05.04.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot. Nr.3) Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031159), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2019.gada 1.jūlijam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

d
05.04.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.3) ”Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030843), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2019.gada 1.jūlijam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Paziņojums par Jaunmārupes bērnudārza, Ozolu ielā 2, jaunbūves būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

pii jaunmarupe
29.03.2019.
Izskatot Mārupes novada Domes 2019.gada 28.martā iesniegtos Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiālus nekustamā īpašumā Ozolu iela 2, kadastra Nr. 8076-011-0400, kadastra apzīmējuma Nr. 8076-011-1618, Jaunmārupe, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde pieņēmusi lēmumu uzsākt ierosināto Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 3.maijam. 2019.gada 29.marta Mārupes novada Būvvaldes Lēmums Nr.1 Publiskās apspriešanas planšete Aptaujas anketa Būvniecības iecere Ieceres...

Lemts par publiskās apspriedes nepieciešamību Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecības ieceres īstenošanai Ozolu iela 2

jaunmarupe
25.03.2019.
Mārupes novada Būvvalde izskatot būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecība nekustamā īpašumā Ozolu iela 2 (kadastra Nr. 8076-011-0400, kadastra apzīmējuma Nr.8076-011-1618), Jaunmārupē, Mārupes novadā, lēmusi par publiskā apspriešanas nepieciešamību. 2019.gada 22.marta MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES SĒDES PROTOKOLA Nr.8 Lēmums Nr.4

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

r
11.03.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.2) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070374) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē teritorija 1,4844 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums Rožu iela 20A atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala nodalīšanu...

Paziņojums par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

det
11.03.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.2) “Par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080474) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē teritorija 0,9184 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums Viskalnu iela 4A atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala...

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Rasmas” un “Rēviņas A” detālplānojumu izstrādes turpināšanu vienotā teritorijā un vienā izstrādes procesā

det
11.03.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.2) ”Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2.zemes vienībai (kadastra apzīmējuma Nr.80760070602) izstrādes pārtraukšanu un nekustamā īpašuma "Rasmas" (kadastra Nr.80760072076) detālplānojuma izstrādes turpināšanu vienotā detālplānojuma teritorijā un izstrādes procesā ar nekustamo īpašumu „Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma Nr.80760070602), paplašinot detālplānojuma izstrādes teritoriju un precizējot detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.3-30/6-2018”. Ar pieņemto lēmumu tiek atcelts Mārupes novada domes 2016...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Niedras”, Mārupes novadā

IVN
08.03.2019.
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2019.gada 4.martā ir pieņēmusi lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „ORAM OT” (reģ.Nr.40103224672) ierosinātajai darbībai – aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecība nekustamā īpašumā „Niedras” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 009 0035), Mārupes novadā. Paredzētā darbība saistīta arī ar derīgo izrakteņu ieguvi. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0026 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides...

Pieņemts lēmums neakceptēt paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās”

p
06.03.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (sēdes protokola Nr.2) “Par paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās”, lemjot neakceptēt ierosinātāja SIA “Olaines kūdra” (reģ.Nr. 40003006999, adrese: Rīgas iela 21, Olaine, LV-2114) paredzēto darbību. Lemjot par paredzēto darbību, Mārupes novada dome neuzskatīja par iespējamu akceptēt tādu paredzēto darbību, kura neatbilst spēkā esošajam Mārupes novada teritorijas plānojumam un ņemot vērā Mārupes...

Pārskats par būvniecības ieceres: Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve ar saimniecības ēkām zemesgabalā “Atstari” publiskās apspriešanas rezultātiem

PII
20.02.2019.
2019.gada 24. janvāris Mārupes novada domē notikusi būvniecības ieceres "Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve ar saimniecības ēkām zemesgabalā “Atstari” (kad.nr. 8076 008 0171)" prezentācijas sapulce, kurā uzklausīti iedzīvotāju viedokļi. Pārskats par būvniecības ieceres: Pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve ar saimniecības ēkām zemesgabalā “Atstari” (kad.nr. 8076 008 0171) publiskās apspriešanas rezultātiem

Paziņojums par lēmumu pilnveidot nekustamā īpašuma “Rasmas” detālplānojuma projektu

det
18.02.2019.
Mārupes novada Dome 2019.gada 23.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.1) ”Par nekustamā īpašuma „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760072076), detālplānojuma projekta pilnveidošanu”. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Paziņojums par iesniegumu paredzētās darbības - kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis”, akceptēšanai

cenas
07.02.2019.
Mārupes novada domē 2019.gada 4.februārī saņemts iesniegums paredzētās darbības - kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis”, akceptēšanai. Paredzētā darbība : Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada Mārupes pagasta, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās. Darbības norises vieta : Mārupes novada teritorijā nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas mežu fonds” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076-011-0640 daļa; Babītes novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma “Tīreļpurva mežs” zemes vienība ar kadastra...

Pieņemts lēmums par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.- 2026. gadam izstrādes uzsākšanu

teritorija
15.01.2019.
Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot.Nr.16) ” Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.- 2026. gadam izstrādes uzsākšanu”. Ar lēmumu apstiprināts attīstības programmas izstrādes darba uzdevums un izstrādes Vadības grupas sastāvs, kā arī Vadības grupas nolikums. Darba uzdevumā ietverta informācija par Attīstības programmas izstrādes procesu un paredzamajiem termiņiem. Ar lēmumu un darba uzdevumu iespējams iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti ( http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba...

Paziņojums par grozījumiem Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumā

karte
15.01.2019.
Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot.Nr.16) ”Par grozījumiem Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.- 2026. gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumā Nr. 3-30/8” . Ar lēmumu tiek papildināts plānojuma grozījumu izstrādes uzdevums, lai nodrošinātu normatīvo aktu izmaiņās ietverto prasību izpildi un VAS “Latvijas Valsts ceļi” atzinumā norādīto prasību izpildi attiecībā uz novada plānoto vienotā ielu un ceļu tīkla attīstību, nosakot arī perspektīvos pašvaldības nozīmes ceļus un nodrošinot sabiedrības tiesības ikvienam to izmantot. Ar lēmumu var iepazīties...

Paziņojums par būvniecības ieceres pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei ar saimniecības ēkām nodošanu publiskai apspriešanai

buvnieciba
14.01.2019.
Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai: Būvniecības Ieceres nosaukums: Privātā pirmsskolas izglītības jaunbūve ar saimniecības ēkām Adrese: “Atstari”, Mārupe Zemes kadastra Nr.: 8076 008 0171 Ierosinātājs: SIA “Pillar 3” reģ. NR. 4010319306. Būvprojekta izstrādātājs: SIA "A.R.design" Būvkom.reģ.nr. 8674-R; Reģ.nr.40103316360 Atsauksmes var iesniegt Mārupes novada būvvaldē, Mārupe, Daugavas iela 29; LV-2167, no 14.01.2019. plkst. 9.00 līdz 15.02.2019. plkst.18:00 un elektroniski uz e-pasta adresi Helvijs.stengrēvics@yahoo.com. Publiskās apspriešanas sapulce 24...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Daiņas", Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

detalplanojums
10.01.2019.
Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 (prot. Nr.16) “Par nekustamā īpašuma „Daiņas" Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760080038) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Daiņas" teritorija, aptuveni 3,57 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Daiņas” atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Daļā teritorijas noteikta funkcionālā zona Autotransporta infrastruktūras...