Pakalpojumi

Atļaujas saņemšana koku ciršanai ārpus meža

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Jāiesniedz iesniegums Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvaldei ar klāt pievienotiem dokumentiem.

Pakalpojuma apraksts

Pašvaldība izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža. 
Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams, pašvaldība pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:
E-pasts, e-adrese  (ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)
Klātiene
Pasts

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

MK noteikumi nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”;
Mārupes pagasta saistošie noteikumi Nr.29 Par koku ciršanu ārpus meža Mārupes novadā;
Babītes pagasta saistošie noteikumi Nr.24 Par koku ciršanu ārpus meža Babītes novada administratīvajā teritorijā;
Meža likums

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

KONSULTĀCIJAS

Mārupes pašvaldības īpašumu pārvalde

Jaunmārupē, Mazcenu alejā 35

Tālr. 67687149; 67687148

Termiņš
10 dienu laikā vai 20 dienu laikā (ja nepieciešams pieaicināt ekspertu)
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums un:
-    Zemes gabala robežplāna kopija ar iezīmētiem cērtamajiem kokiem;
-    Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par koku ciršanu;
-    Pilnvaras kopija (ja koka ciršanu pieprasa pilnvarotā persona)