Paziņojums par saimniecību „Vazdiķi-B” un „Tulpes” detālplānojuma atcelšanu

15.10.2018.

Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2018.gada 26.septembra Domes sēdes lēmumu Nr.10 (sēdes protokols Nr.13) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 13/2018 „ Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 21. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 „Mārupes pagasta saimniecības „Vazdiķi-B” un „Tulpes” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi tā neizpildītajā daļā, atstājot spēkā izveidotās Silaputniņu ielas un projektētās Zeltrītu ielas sarkanās līnijas. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

 

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/2018 „Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 21. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 „Mārupes pagasta saimniecības „Vazdiķi-B” un „Tulpes” detālplānojums” atcelšanu”.