Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību medicīnas pakalpojumu ēkas būvniecības ieceres īstenošanai

29.10.2018.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 14.panta 5.daļu, Mārupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 2014-2026.gadam 290.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr. 671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 6.punktu Mārupes novada būvvalde lēmusi:

  1. Noteikt, ka medicīnas pakalpojumu ēkas būvniecības ieceres īstenošanai nekustamā īpašuma Pededzes iela 10, kadastra Nr. 8076-007-0407, zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-2948, Mārupe, Mārupes novadā ir nepieciešama publiskā apspriešana.
  2. Uzsākt publisko apspriešanu divu mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas.
  3. Lēmumu trīs dienu laikā publicēt Mārupes novada Domes mājas lapā www.marupe.lv un būvniecības informācijas sistēmā.
  4. Laikā līdz 2018.gada 21.decembrim iesniegt Mārupes novada būvvaldē Ministru kabineta 2014. gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.671 „Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” 10. un 11.punktā uzskaitītos dokumentus.
  5. Šo Lēmumu var apstrīdēt Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, viena mēneša laikā no tā publicēšanas dienas, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Lēmums pieejams šeit.