Sabiedrība

Atbalsts energoefektivitātes veikšanai

Tiek izsludināta pieteikšanās pašvaldības atbalsta piešķiršanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

 

08.11.2019.

Mārupes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz pašvaldības atbalsta piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Kopējais pieejamais finansējums Mārupes novada 2019. gada budžetā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu līdzfinansēšanai ir plānots 14 000 eiro. Vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai iespējams saņemt atbalstu līdz 7000 eiro.

 Dzīvojamā māja līdzfinansējumu ir tiesīga saņemt tikai vienu reizi. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi nr.8/2011 “Mārupes novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” paredz, ka pašvaldības palīdzību - līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem piešķir šādiem mērķiem:

  • energoaudita veikšanai;
  • tehniskās apsekošanas veikšanai;
  • energoefektivitātes pasākumu veikšanas tāmes sastādīšanai;
  • atjaunošanas būvprojekta un tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai;
  • pievienotās vērtības nodokļa kompensācijai.

Iesniegumu Mārupes novada Domei pašvaldības atbalsta saņemšanai iesniedz dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, pievienojot šādus dokumentus:

  • dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu apliecinātas kopijas;
  • izvērstu paredzamo izdevumu tāmi;
  • dzīvojamās mājas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līgumu;
  • spēkā esošu Būves kadastrālās uzmērīšanas (inventarizācijas) lietas apliecinātu kopiju;
  • izziņu par dzīvojamās mājas iepriekšējo 12 mēnešu periodā veiktajiem maksājumiem, parādsaistību apmēru.

Mārupes novada Dome izskata iesniegumus un pieņem lēmumu ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesniegšanas termiņa beigām. Sīkāka informācija par to, kas tiesīgi pretendēt uz pašvaldības palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī informācija par pieteikumu novērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību un par finansējuma piešķiršanas un pārskaitīšanas kārtību atrodama iepriekšminētajos Mārupes novada 2011. gada 30. marta saistošajos noteikumos nr.8/2011 (www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/Saistošie noteikumi). Iesniegumu no 2019. gada 19. novembra līdz 2019. gada 19. decembri kopā ar augstāk minētajiem dokumentiem var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā Mārupes novada Domei, Daugavas ielā 29, Mārupē, LV - 2167. Iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus.

Jautājumu gadījumā klātienē vērsties Mārupes novada domes Attīstības nodaļā (Daugavas ielā 29, Mārupes novada dome) vai rakstīt Anitai Lontonei – Ieviņai (t. – 67149875) uz e-pastu anita.lontone-ievina@marupe.lv.

Informācija sadaļā atjaunota 15.11.2019.