Aktuālie projekti

Ceļa C-10 pārbūve

es

Mārupes pašvaldībai ir piešķirta kvota 260 000 eiro apmērā projekta “Ceļa C-10 pārbūve” (Nr. 18-04-A00702-000105) īstenošanai. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kura mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. 

Projekta ietvaros 2019.gadā tiek veikta ceļa C-10 (Mazieķi – Priedāji – Stīpnieku ceļš) posmā no valsts vietējā autoceļa V-14 Jaunmārupe – Skulte līdz īpašumam ar kadastra Nr. 80760060117 pārbūve.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots Skultes ciema savienojums ar novada administratīvo centru, kā arī tiks nodrošināta piekļūšana lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas zemei. 

Saskaņā ar būvprojektu pārbūvējamā ceļa posma garums ir 1412 m. Ceļa platums pēc pārbūves būs 7 m. Būvprojektā paredzēta brauktuves paplašināšana vietās, kur tas ir nepieciešams. Ceļa segai paredzēta konstrukcija ar salizturīgo slāni, minerālmateriālu maisījuma pamata kārtu un minerālmateriālu maisījuma virskārtu. 

Projekta kopējās izmaksas ir 298 439,23 eiro. No tām 260 000 eiro publiskais finansējums un 38 439,23 eiro pašvaldības finansējums.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā

Nr. 1-08/304/2018

Mārupes novada pašvaldība īsteno Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēto projektu “Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā”.

Projekta mērķis ir vides infrastruktūras sakārtošana Mārupes novadā, izveidojot decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietu, lai nodrošinātu normatīvo aktu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu prasības, un samazinātu decentralizēto kanalizācijas sistēmu radītos draudus cilvēku veselībai un videi.

Projekta ietvaros līdz 2019.gada septembra beigām Vecozolu ielā 103, Tīrainē, Mārupes nov. tiks iekārtots decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkts, lai novadā nodrošinātu nepārtrauktu un drošu decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 77 500,00 EUR. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansējums ir 46 500,00 EUR jeb 60% no kopējām projekta attiecināmajam izmaksām, pārējais finansējums 31 000 EUR ir pašvaldības finansējums.

Projekta īstenošanas periods: 18.06.2018. – 31.10.2019.

Projekta kontaktpersona: Mārupes novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatore Iveta Eizengrauda, tālr.: 67149876, e-pasts: iveta.eizengrauda@marupe.lv.

lvaf1.jpg

Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana

ES līdzfinansē

Nr. 8.1.2.0/17/I/006

Projekta mērķis ir Mārupes vidusskolas infrastruktūras attīstība, veicot ergonomiskas, izglītojamo skaitam atbilstošas mācību vides izveidi. Rezultātā tiks sekmēta plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpeniska ieviešana.

Projektā plānotās darbības, kas tiks veiktas, lai attīstītu izglītības iestādes infrastruktūru:

1) izglītības iestādes ēkas piebūves būvniecība, izveidojot ergonomisku mācību vidi – jaunas mācību klases, t.sk. divus dabaszinību kabinetus;

2) informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;

3) esošās ēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot ēkas energoefektivitāti;

4) multifunkcionālas mācību telpas pārbūve.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks modernizēta viena vispārējās izglītības iestāde - Mārupes vidusskola, uzbūvējot piebūvi un nodrošinot piebūves pilnu pabeigtību. Vidējais izglītojamo skaits (labuma guvēji no projekta īstenošanas)  - 1100 skolēni.

Provizoriskas projekta kopējās izmaksas ir 3 435 663,49 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 2 778 494 eiro un valsts budžeta dotācija 55 676,83 eiro.

Projekts tiks īstenots no 01.2018. – 12.2021.

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā

ES līdzfinansē

Pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/016).

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Mārupes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu un ceļu infrastruktūrā – pašvaldībai atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.pantam nodrošinot vienu no tās autonomajām funkcijām – pārbūvēt komersantu darbībai nepieciešamo ielu un ceļu infrastruktūru, bet komersantiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 593 no 13.10.2015. noteiktajā termiņā attīstīt savu komercdarbību, radot jaunas darba vietas un veicot nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.

Projekta ietvaros tiks veikta ielu un ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana, pārbūvējot ceļu C-16 posmā no ceļa C-15 (Alpi-Dumpji) līdz Dzirnieku ielai, Dzirnieku ielu posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz Peronu ielai un ceļu C-15 posmā no C-16 līdz Stīpnieku ceļam. 12.03.2018. pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ceļa C-13 no Dzirnieku ielas līdz Stīpnieku ceļam iekļaušanu projekta apjomos.

Plānojam, ka projekta īstenošanas rezultātā: 
1) ne mazāk kā 17 komersanti būs guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā; 
2) komersanti, kas būs guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, radīs ne mazāk kā 81 jaunu darba vietu; 
3) no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos sasniegs ne mazāk kā 3 554 933 eiro.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 2 370 759 eiro. No tām piešķirtais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 501 600 eiro.

Projekts tiks īstenots no 07.07.2017. līdz 06.12.2018. 

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā

ES līdzfinansē

Mārupes novada Dome ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) īstenošanu. Projekts tiks īstenots “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta budžets: 196 051,00 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 166 643,35 eiro un valsts budžeta finansējums – 29 407,65 eiro. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Projekts tiks īstenots trīs gadus, t.i. no 2017. – 2019.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem Mārupes novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

 • iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;
 • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
 • bezdarbnieki;
 • personas ar invaliditāti;
 • iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
 • bērni;
 • pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 • Mārupes novada iedzīvotājiem būs uzlabota pieejamība veselības veicināšanas pakalpojumiem – nodrošināts veselības veicināšanas pasākumu komplekss;
 • mainīta iedzīvotāju domāšana attiecībā uz veselīgu dzīvesveidu, mainīti iedzīvotāju ieradumi;
 • 1465 atbalsta mērķa grupas iedzīvotāji tiks iesaistīti dažādos veselības veicināšanas pasākumos.

Projekta ietvaros paredzētie pasākumi:

 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs.
 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1. – 4.klase).
 • Izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5. – 12. klase).
 •  Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par vielu un procesu atkarībām Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par garīgo veselību Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Veselības veicināšanas nometnes Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
 • Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Veselīga uztura jautājumu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Veselīga dzīvesveida popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – ekskursija senioriem par un ap veselīgu uzturu un dzīvesveidu.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana sabiedrībā – interešu grupas iedzīvotājiem.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Mārupē – orientēšanās pasākums visām vecuma grupām.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – veselības diena.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana – veselības diena Skultes ciemā.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Jaunmārupes un Skultes ciemos.        
Informācija sadaļā atjaunota 28.11.2019.