Pašvaldību vēlēšanas

Aicinām pieteikt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām!

2020.gada 23.jūnijā spēkā ir stājies Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kurā ir noteikts, ka Mārupes novads no 2021.gada 1.jūlija sastāvēs no 3 pagastiem – Mārupes, Babītes un Salas, tādējādi apvienojot līdz tam divas pastāvīgas pašvaldības  - Mārupes  un Babītes novadu pašvaldību (turpmāk - apvienotais Mārupes novads). 

Nākamās pašvaldību vēlēšanas notiks 2021.gada 5.jūnijā jaunajās administratīvajās teritorijās. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pašvaldību vēlēšanu sarīkošanai apvienojamos novados tiek izveidota jauna novadu vēlēšana komisija. 2020.gada 7.oktobra apvienotajā Mārupes novada pašvaldības un Babītes novada pašvaldības domju deputātu kopsapulcē tika lemts, ka apvienotā Mārupes novada vēlēšanu komisijā tiks ievēlēti 7 locekļi.

Pieteikumus vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem var iesniegt līdz 2020.gada 6.novembrim Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, domes darba laikā vai sūtot parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu marupe@marupe.lv.

Pieteikuma anketa 

Prasības vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem:

  • Latvijas pilsonība,
  • latviešu valodas prasme,
  • vismaz vispārējā vidējā izglītība,
  • nedrīkst būt Saeimas vai attiecīgās pašvaldības domes deputāts.

Pieteikt kandidātus drīkst:

  • partijas, partiju apvienības;
  • attiecīgās domes vai apvienojamo pašvaldību domju deputāti;
  • vēlētāju grupa (ne mazāk kā 10 balsstiesīgi pilsoņi).

Pieteikuma anketa

Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Informācija sadaļā atjaunota 29.10.2020.