Saistošie noteikumi

Ar detālplānojumiem saistītie Pašvaldības saistošie noteikumi pieejami citā sadaļā. Skatīt šeit.

Pašvaldība
Dokumenta nosaukumsNumursDatumsDatne
Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā 30/2019
Par Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.19/2019 “Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” atcelšanu un Mārupes novada Te 1/2020
Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā 28/2016
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā 17/2018
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 47/2016
Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai 46/2016
Par Mārupes novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 24/2015
Par pašvaldības atbalstu projektiem, kuru realizācijai tiek piesaistīts publiskais finansējums 18/2011
Noteikumi par Mārupes novada simbolikas izmantošanu 24/2012
“Mārupes novada pašvaldības nolikums” 11/2016
Teritorijas attīstība
Dokumenta nosaukumsNumursDatumsDatne
Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa Nr.11
Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa 24/2017
Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 7/2018
Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa 19/2019
„Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” 19/2016
Pabalsti
Dokumenta nosaukumsNumursDatumsDatne
Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā
Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā 4/2019
Par vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu Mārupes novadā 26/2017
Par apbedīšanas pabalstu 19/2009
Par pabalstu politiski represētajām personām 20/2009
Par pabalstu astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām 21/2009
Par pabalstu transporta pakalpojumiem 24/2009
Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai 9/2016
Par pabalsta apmēru audžuģimenēm 22/2010
Par pabalstu jaundzimušo aprūpei 23/2009
Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā 29/2017
Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība 3/2017
Izglītība, kultūra
Dokumenta nosaukumsNumursDatumsDatne
Par kultūras un kultūrizglītības projektu un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā 42/2016
Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas skolai 18 /2013
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība 18/2018
Par datu bāzes „Mārupes novada privātie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji” izveidošanas un uzturēšanas kārtību 22/2015
Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē 27/2016
Dažādi
Dokumenta nosaukumsNumursDatumsDatne
Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā 4/2015
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā 20/2010
Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 7/2013
Mārupes novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 8/2011
Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas 18/2015
Par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai mazajai alkoholisko dzērienu darītavai Mārupes novadā 14/2016
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā 12/2017
Sabiedriskā kārtība
Dokumenta nosaukumsNumursDatumsDatne
Par kārtību Mārupes novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos 18/2017
Par saistošo noteikumu Nr. 14/2015 „Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem 12/2016
Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā 14/2010
Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi 29/2016
Par koku ciršanu ārpus meža Mārupes novadā 29/2012
Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā 17/2012
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā 9 /2011
Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā 11/2010
Nodevas, maksas
Dokumenta nosaukumsNumursDatumsDatne
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Mārupes novadā 16/2015
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību Mārupes novadā 16/2012
Par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Mārupes novadā 15
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izsniegšanu 10/2015
Par nodevu pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanai 16
Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam 26/2016
Sports
Dokumenta nosaukumsNumursDatumsDatne
Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā 12
Nekustamā īpašuma nodoklis
Dokumenta nosaukumsNumursDatumsDatne
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā (spēkā no 2017.gada 1.janvāra) 30/2016
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā (spēkā no 2017.gada 20.maija) 13/2017