Saistošie noteikumi

Ar detālplānojumiem saistītie Pašvaldības saistošie noteikumi pieejami citā sadaļā. Skatīt šeit.

Pašvaldība
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā30/2019
Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā28/2016
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā17/2018
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai47/2016
Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai46/2016
Par Mārupes novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu24/2015
Par pašvaldības atbalstu projektiem, kuru realizācijai tiek piesaistīts publiskais finansējums18/2011
Noteikumi par Mārupes novada simbolikas izmantošanu24/2012
Mārupes novada pašvaldības nolikums11/2016
Teritorijas attīstība
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par Mārupes novada domes 2019. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2019 "Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam ar 2019. gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" atcelšanu1/2020
Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļaNr.11
Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa24/2017
Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi7/2018
Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa19/2016
Pabalsti
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā17/2019
Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā4/2019
Par vienreizējā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Mārupes novadā26/2017
Par apbedīšanas pabalstu19/2009
Par pabalstu politiski represētajām personām20/2009
Par pabalstu astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām21/2009
Par pabalstu transporta pakalpojumiem24/2009
Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai 9/2016
Par pabalsta apmēru audžuģimenēm22/2010
Par pabalstu jaundzimušo aprūpei23/2009
Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā29/2017
Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība3/2017
Izglītība, kultūra
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā42/2016
Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas skolai18 /2013
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība18/2018
Par datu bāzes "Mārupes novada privātie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji" izveidošanas un uzturēšanas kārtību22/2015
Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē27/2016
Dažādi
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā4/2015
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā20/2010
Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā7/2013
Mārupes novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās8/2011
Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas18/2015
Par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai mazajai alkoholisko dzērienu darītavai Mārupes novadā14/2016
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā12/2017
Sabiedriskā kārtība
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par kārtību Mārupes novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos18/2017
Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā14/2010
Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi29/2016
Par koku ciršanu ārpus meža Mārupes novadā29/2012
Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā17/2012
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā9 /2011
Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā11/2010
Nodevas, maksas
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Mārupes novadā16/2015
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību Mārupes novadā16/2012
Par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Mārupes novadā15/2010
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izsniegšanu 10/2015
Par nodevu pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanai16/2010
Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam26/2016
Sports
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā 12
Nekustamā īpašuma nodoklis
Dokumenta nosaukumsNumursDatums
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā (spēkā no 2017.gada 1.janvāra)30/2016
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā (spēkā no 2017.gada 20.maija)13/2017