Instrukcijas

Bērnu uzņemšanai 1.klasē

Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Mārupes pašvaldības sporta bāžu un citu telpu nomas maksas

Nomas maksa par pašvaldības īpašumā esošajām sporta bāzēm un izglītības iestāžu telpām

Par Mārupes novada Domes iepirkumu plānošanu, veikšanu un kontroli

Noteikumi par Mārupes novada Domes iepirkumu plānošanu, veikšanu un kontroli

Ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes atsavināšana un pieņemšana dāvinājumā

Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldībā tiek organizēta ceļu uzturēšanai nepieciešamās zemes atsavināšana un pieņemšana dāvinājumā

Tehnisko noteikumu būvniecības ieceres īstenošanai izsniegšana

Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izsniedz tehniskos noteikumus privātpersonas ierosinātas būvniecības ieceres īstenošanai pašvaldībai piederošo ielu un ceļu sarkano līniju, un citu inženierkomunikāciju objektu aizsargjoslu robežās

Mārupes novada pašvaldības autoceļi

Vispārējās pašvaldības autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasības 

(2018.gada 6.februāra Mārupes novada domes lēmums Nr.12 "Par Mārupes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas apstiprināšanu")

Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta ceļu fonda  pārvaldīšanas kārtība

Starpinstitucionālā sadarbība

Kārtība kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Mārupes novada pašvaldībā

Detālplānojumu izstrāde un īstenošana

Kārtība lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei Mārupes novada pašvaldībā

Vienotie nosacījumi detālplānojumu īstenošanai, kas ietverami Administratīvā līguma projektā

Informācija sadaļā atjaunota 23.12.2019.