Kapitālsabiedrības

KAPITĀLSABIEDRĪBU SARAKSTS

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Juridiskā adrese: Mārupes nov., Skulte, Skultes iela 15-1, LV-2108

Pamatkapitāls: 10 511 148 EUR

Mārupes novada Domes akcijas 10 511 148 jeb 100%

Kapitāldaļu turētājs: Mārupes novada domes izpilddirektors K.Ločs

 

A/S "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk MKP) ir Mārupes novada domei pilnībā piederoša kapitālsabiedrība, kura darbojas saskaņā ar statūtiem, deleģējuma līgumiem un MND lēmumiem, veicot Pašvaldības funkcijas, kas noteiktas likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu un esošajiem plānošanas dokumentiem, Mārupes novada pašvaldība komercdarbību veic ūdenssaimniecības un siltumapgādes sektorā, kā arī nodrošināt ēku apsaimniekošanu, kamēr iedzīvotāji izvēlas savu apsaimniekotāju.

MKP sniedz sekojošus pakalpojumus:

1. Ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos.

MKP pakalpojumus sniedz pamatojoties uz:

  • starp MND un MKP noslēgto līgumu 5-25/86-2010 (pēdējie grozījumi veikti 2015. gada jūnijā), kas piešķir īpašas tiesības MKP kā pakalpojumu sniedzējam Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos līdz 2019. gada 26. augustam.
  • to, ka MKP ir reģistrēta SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar Nr. U10085. Reģistrācijas datums – 28.10.2014.).
  • to, ka MKP ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā kopš 25.05.2007 ar reģistrācijas numuru 4860-R, MKP veic būvniecību un projektēšanu ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanas un attīstības nodrošināšanai.

2. Siltumapgādes pakalpojumi Mārupes, Tīraines un Skultes ciemos.

Siltumapgādes pakalpojumus MKP sniedz pamatojoties uz:

  • Starp MND un MKP 2014. gada 8. maijā noslēgto līgumu par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu.
  • to, ka MKP ir reģistrēta SPRK siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar Nr. SR00096. Reģistrācijas datums – 01.01.2012.).

3. Namu apsaimniekošanas pakalpojumi Tīraines un Skultes ciemos.

Namu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar 2004. gadā noslēgto līgumu Par dzīvojamo māju apkalpošanu un apsaimniekošanu starp MND un MKP. [1]

4. Elektroenerģijas piegāde patērētājiem Mārupē, Tīrainē un Skultē.

Attiecībā uz elektroenerģijas piegādi MKP nav pieejami normatīvie akti vai administratīvie dokumenti, kas noteiktu šādu pienākumu veikšanu. Šāda situācija ir izveidojusies vēsturiski un tā sīkāk ir aprakstīta 3.4.sadaļā.

5. Citi pakalpojumi

Citi pakalpojumi, t.sk. pirts pakalpojumi,

 

[1] Likuma „Par dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 7. daļa nosaka “…pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar šā likuma 51.panta otro daļu.

 

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 2018.gadā:

  • Kopējie maksājumi valsts budžetā 428,39 tūkst EUR; Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 100,64 tūkst. EUR; Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 182,83 tūkst. EUR.
  • Kapitāldaļu turētājs dividendes no uzņēmuma nav saņēmis.

 

A/S "Mārupes komunālie pakalpojumi" nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

Mārupes pašvaldība nav paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā a/s "Mārupes komunālie pakalpojumi", kā arī nav plānojusi tās reorganizāciju vai pārveidi.

 

Pielikumā:

MKP apstiprinātais gada pārskats 2018

MKP apstiprinātais gada pārskats 2017

MKP saimniecisko darbu plāna izpilde 2017

MKP apstiprinātais gada pārskats 2016;

MKP Vidēja termiņa darbības stratēģija

Darba plāns 2018

Darba plāns 2017

Ekonomisko mērķu rīcības un investīciju plāna faktiskā izpilde 2017.gadā

KARTE.png

SIA "Rīgas Apriņķa Avīze"

Juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 24, LV-1011

Reģistrācijas Nr. 40103037514

Pamatkapitāls: 46 284 EUR

Mārupes novada Domes akcijas 1750 jeb 3,78%

Kapitāldaļu turētājs: Mārupes novada domes izpilddirektors K.Ločs

 

NACE2 5814 Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 2018.gadā:

Kopējie maksājumi valsts budžetā 46,44 tūkst EUR; Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 13,53 tūkst. EUR; Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 11,74 tūkst. EUR.

Kapitāldaļu turētājs dividendes no uzņēmuma nav saņēmis.

SIA "Rīgas Apriņķa avīze" nav līdzdalības nevienā citā kapitālsabiedrībā, kā arī tā nav nevienas citas kapitālsabiedrības dibinātāja vai akcionārs. SIA "Rīgas Apriņķa avīze" nav uzsākta reorganizācija un tā nav arī plānota.

2014.gada 17.decembrī Mārupes novada Dome lēmusi atsavināt Mārupes novada pašvaldībai piederošās 1230 daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību SIA „Rīgas apriņķa avīze” par cenu 1,42 EUR par vienu kapitāla daļu

 

Gada pārskats 2018

Gada pārskats 2017

Gada pārskats 2016

Informācija sadaļā atjaunota 14.02.2020.