Būvvalde

Adrese: Daugavas ielā 29, 1.stāvs, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149863
E-pasts: marupe.bv@marupe.lv
Vadītāja: Aida Skalberga, aida.skalberga@marupe.lv  

 

Par būvvaldi

Būvvalde ir Mārupes novada Domes izveidota iestāde, kas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu pašvaldības administratīvajā teritorijā un izpilda citas ar likumu noteiktas funkcijas būvniecības jomā.

Mārupes novada Būvvaldes nolikums

Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izsniedz tehniskos noteikumus privātpersonas ierosinātas būvniecības ieceres īstenošanai pašvaldībai piederošo ielu un ceļu sarkano līniju, un citu inženierkomunikāciju objektu aizsargjoslu robežās

 

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās: 9.00 – 18.00
Ceturtdienās: 9.00 – 18.00

 

Pakalpojumi

Būvniecības process

 

Būvniecības informācijas sistēma (Par būvniecības procesiem)

Būvvaldes pakalpojumu aprakstu elektroniska pieejamība nodrošināta caur Publisko pakalpojumu katalogu www.latvija.lv.

 • Adreses piešķiršana
 • Detālplānojuma apstiprināšana
 • Detālplānojuma izstrādes uzsākšana
 • Detālplānojuma redakcijas sabiedriskā apspriešana
 • Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma un detālplānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Izziņa iesniegšanai Zemesgrāmatā par būvniecības tiesisko pamatu un jaunbūves raksturojumu
 • Lietošanas mērķa noteikšana/maiņa
 • Zemes ierīcības projekta saskaņošana

Būvvaldē jūs saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas plānojumiem, varēsiet aizpildīt nepieciešamos iesniegumus un būvniecības pieteikumu formas.

Atcerieties, vienmēr līdz jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, t.i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns.

Ja nav iespējams pašam to izdarīt, to var uzticēt citai personai, izsniedzot attiecīgu pilnvaru.

Par būvatļaujas saņemšanu pašvaldība iekasē nodevu saskaņā ar Mārupes novada Domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības nodevu būvatļaujas izsniegšanai”

Apmeklējiet būvvaldi arī tad, ja vēlaties iegādāties nekustamo īpašumu Mārupes novadā. Šeit var iepazīties ar Mārupes novada teritorijas plānojum , kas ir tas dokuments, kurā atspoguļota plānotā apbūve un atļautā zemes izmantošana. Tikai iepazīstoties ar teritorijas plānojumu, jūs nākotnē nesagaidīs pārsteigumi, jo vienmēr ir ļoti svarīgi zināt, kas atradīsies jums kaimiņos. Arī tad, ja pašlaik tās ir tukšas pļavas, tās noteikti kādam pieder un zemes īpašnieks kaut kad noteikti tās apbūvēs.

Arī pašiem būs zināms, vai zemesgabalā, ko vēlaties pirkt, ir iespējams būvēt tādas ēkas, kādas jums nepieciešamas. Ar Mārupes novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem iespējams iepazīties arī Mārupes novada mājas lapā.

Būvvalde sniegs padomu un palīdzību gadījumos:

 • ja gribat sadalīt jums piederošu zemesgabalu;
 • ja zemesgabalam nepieciešama jauna adrese;
 • ja zemesgabalam nepieciešams lietošanas mērķis;
 • ja gribat uzzināt, kādi apgrūtinājumi ir noteikti jūsu īpašumam;
 • ja gribat uzzināt, kādas komunikācijas atrodas tuvumā – piemēram ūdensvads, kanalizācijas tīkli vai gāzes vadi;
 • ja esat uzbūvējis māju un gribat nodot to ekspluatācijā;
 • ja esat pazaudējis savas mājas tehnisko projektu un nevarat to atrast;
 • ja gribat noskaidrot, ko kaimiņos vai uz ielas rok;
 • ja gribat zināt, ko Mārupes novadā plānots būvēt;
 • ja gribat izteikt savu viedokli par publiskai apspriešanai nodotām būvniecības iecerēm.
Informācija sadaļā atjaunota 20.08.2018.