Pakalpojumi

Vienošanās par piekļuvi TAPIS sistēmai

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Izstrādes vadītājs pieprasa līgumā par detālplānojuma izstrādi norādītajai personai (detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrādātājam) informāciju par speciālistu, kuram nepieciešams piešķirt piekļuves tiesības TAPIS – speciālista vārdu un uzvārdu, personas kodu, e-pasta adresi un pozīciju projektā;
2. Izstrādes vadītājs sagatavo vienošanos un organizē tās parakstīšanu;
3. Plānošanas dokumenta izstrādātājs ierodas pašvaldībā parakstīt vienošanos, nosūta to pa pastu, vai organizē vienošanās elektronisko parakstīšanu;
4. Pēc vienošanās parakstīšanas, pašvaldība nosūta piekļuves tiesību pieprasījumu TAPIS sistēmas pārzinim – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese, www.latvija.lvpakalpojums - iesniegums iestādei (ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts

Pakalpojuma apraksts

Vienošanās starp pašvaldību un detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrādātāju par piekļuves tiesību piešķiršanu TAPIS sistēmai konkrētā plānošanas dokumenta izstrādei.
Pēc vienošanās parakstīšanas pašvaldība nosūta pieprasījumu par piekļuves tiesību piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Attīstības nodaļa

teritorijas plānotāja Dace Žīgure
tālrunis 67149862
e-pasts: dace.zigure@marupe.lv

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās, ceturtdienās: 9.00-18.00

Termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

-    Rakstiski sniegta informācija par plānošanas dokumenta Izstrādātāja speciālistiem, norādot to vārdu, uzvārdu, personas kodu un pozīciju projektā.