Pakalpojumi

Trūcīgas ģimenes/personas statusa piešķiršana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt Mārupes novada Sociālajā dienestā iepriekšminētos dokumentus, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Nepieciešamības gadījumā  jānodrošina apsekošana dzīvesvietā.
Izziņa tiek izsniegta pēc lēmuma pieņemšanas.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene

Pakalpojuma apraksts

Trūcīgas ģimenes/personas statusu piešķir, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz MK noteikumos noteikto līmeni EUR 128.06 un prasības;
-    ģimenei/personai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi;
-    ģimenei/personai nav noslēgts uzturlīgums;
-    ģimenei/personai nepieder vērtspapīri;
-    persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks;
-    ģimenei nepieder īpašums, izņemot:
1. Dzīvesvietas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī manta, uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.pielikumu, izņemot pielikuma 3.punktā norādītos naudas līdzekļus; 
2. Nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi, vai īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem, kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums; 
3. Viena garāža, viens automobilis, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim vai motocikls, motorollers vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā; 
4. Papildus 5.2.punktā minētajam īpašumam viens neapbūvēts zemesgabals platībā līdz 600 kvadrātmetriem, kas tiek izmantots kā sakņu dārzs; 
5.  Bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties; 
6. Kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu:
-    ģimene/persona nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
MK noteikumi Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.
Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.18/2009 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Termiņš
Līdz 1 mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.

Iztikas līdzekļu deklarācija (uz vietas iestādē).
Izziņas par ģimenes/personas ienākumiem par pēdējiem trīs mēnešiem.