Pakalpojumi

Pašvaldības atbalsta saņemšana audžuģimenei

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt Sociālajā dienestā iesniegumu un norādītos dokumentus.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pārskaitījums pakalpojuma sniedzējam

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts audžuģimenē ievietotā bērna uzturam un apģērba,  mīkstā inventāra iegādei. Pabalsta apmērs bērna uzturam 130.00 EUR mēnesī vienam bērnam. Pabalsta apmērs apģērba un mīkstā inventāra iegādei 60.00 EUR vienam bērnam. Pabalsts nepilnam mēnesim tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

LR likums “Par pašvaldībām”.
MK noteikumi Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”.
Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.22/2010 “Par pabalsta apmēru audžuģimenēm”.
 

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Termiņš
10 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.
Bāriņtiesas lēmums un līgums. 
Vēršoties atkārtoti, atskaite par izlietotajiem līdzekļiem.