Pakalpojumi

Pabalsts aprūpei guļošām un/vai uzraugāmām pilngadīgām personām, bērniem invalīdiem

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nepieciešams iesniegt iesniegumu Mārupes novada Sociālajā dienestā, uzrādot nepieciešamos dokumentus, kas apliecina personas veselības stāvokli. Jānodrošina apsekošana dzīvesvietā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Skaidrā naudā - Mārupes novada Domes kasē

Pārskaitījums uz klienta norādīto bankas kontu

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts personām, kuras nespēj sevi aprūpēt – guļošām un /vai uzraugāmām personām.
Pabalsta apmērs EUR 75.00 ik mēnesi.
Pabalsts netiek piešķirts personām, kuras saņem VSAA kopšanas pabalstu invalīdam. 

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Sociālais dienests

  • Daugavas iela 29, Mārupe (tālr.67149869)
  • Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe (tālr.67933735)

Pirmdienās, ceturtdienās  9.00 - 18.00.

Dienas centrā Skulte, Skultes iela 31, Skulte (tālr.67806599)

Pirmdienās 10.00 – 14.00

Ceturtdienās 14.00 – 19.00 

e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Termiņš
Līdz 1 mēnesim
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments.
Ārsta izsniegta izziņa 027/u, par kopšanas nepieciešamību.