Pakalpojumi

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumi komersantiem

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Fiziska vai juridiska persona iesniedz iesniegumu ar nepieciešamajiem pielikumiem Mārupes novada domē.

Pakalpojuma apraksts

Komersants tiek konsultēts par iespējamiem NIN atvieglojumiem Mārupes novadā un par de minimis uzskaiti, jo nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums ir de minimis atbalsts saskaņā ar “Komercdarbības atbalsta kontroles likumu”.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

1. Eiropas Savienības Komisijas 2013.gada 18.decembra regula Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumi;

2. Komercdarbības atbalsta kontroles likums;

3. MK noteikumi Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”

4. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.28/2014 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē”, (07.11.2014).

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Pasts

Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167

E-pasts

marupe@marupe.lv

info@marupe.lv

Termiņš
20 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Saimnieciskās darbības veicēji, kuri vēlas saņemt NĪN atvieglojumu, iesniedz Pašvaldībā:

1. iesniegumu atbalsta saņemšanai;

2. “Uzskaites veidlapu par de minimis atbalsta piešķiršanu”;

3. dokumentus atkarībā no NĪN atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, ko nosaka Mārupes novada Domes saistošo noteikumu Nr.28/2014, 6.17. un 6.18.punkti.

4. Pievienoti maksājumu apliecinoši dokumenti par ieguldījumiem publiskajā īpašumā esošā infrastruktūrā ārpus īpašniekam piederošā īpašuma robežām (6.17. punkts);

5. Apliecinošs dokuments, ka apstrādes rūpniecības uzņēmumā tiek nodarbināti vismaz 5 Mārupes novadā deklarētie iedzīvotāji (6.18. punkts).