Pakalpojumi

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana Mārupes novadā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Iesniegumu un tam pievienotus pielikumus iesniedz Klientu apkalpošanas centrā, nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

2. Pēc iesniegumā ietvertās informācijas un pašvaldībai pieejamās datu bāzēs esošās informācijas izvērtēšanas, tiek sagatavots:
2.1. lēmums par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu. Klientam tiek sagatavots jauns nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus;
2.2. atteikuma gadījumā motivēta atbildes vēstule.

Atbildi klientam sniedz atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene    
Pasts
Iestādes e-pakalpojums (mājaslapa), e-pasts, e-adrese, www.latvija.lv  (ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma apraksts

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām, kuras nosaka Mārupes novada Domes 2017.gada 29.marta saistošie noteikumi Nr.13/2017 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē”.

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, nedrīkst būt nekustamā īpašuma nodokļa parāds par attiecīgo nekustamo īpašumu.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Juridiskā nodaļa

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tel. 67149874

 

 

e-pakalpojums_0.png

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.
Atsevišķos gadījumos šādi pamatojoši dokumenti: 
1.    invaliditātes apliecības kopija;
2.    izziņa no izglītības iestādes par to, ka bērns studē dienas nodaļā;
3.    Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai;
4.    Mantojuma apliecība;
5.    Lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu;
6.    Zemes nomas līgums;
7.    Līgums par sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu.