Pakalpojumi

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana/maiņa

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Fizika vai juridiska persona iesniegumu kopā ar pamatojošiem dokumentiem iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
2. Attīstības nodaļas speciālists gatavo atzinumu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu un  Dome pieņem lēmumu.
3. Pēc lēmuma pieņemšanas administratīvais akts klientam tiek izsniegts klātienē, nosūtīts pa pastu vai elektroniski.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts
Iestādes e-pakalpojums
, www.latvija.lv-iesniegums iestādei, e-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma apraksts

     Dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu kadastrālās vērtēšanas vajadzībām zemes vienībai, zemes vienības daļai, atbilstoši detālplānojumam, teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes un būvju izmantošanai.
      Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām, atbilstoši MK 20.06.2006.not.Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība".
Lietošanas mērķi nosaka, ja:
1. tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;
2. zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.

Lietošanas mērķa maiņu ierosina:
1. ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības;
2. zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
3. ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies: 1. būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim; 2. telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
4. ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
5. ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
6. ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai; g) ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Klientu apkalpošanas centrs

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167
E-pasta adrese: marupe@marupe.lv
Tālr. 67934695

Pirmdienās, ceturtdienās: 9.00-18.00
Otrdienās, trešdienās: 9.00-17.00
Piektdienās: 9.00-15.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiks pie speciālistiem:

Pirmdienās, ceturtdienās: 9.00-18.00

e-pakalpojums.png

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums par zemes lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu;
2. Īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments;

3. Zemes vienības robežu plāns un zemes platību sadalījuma attēlojums (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, zemes ierīcības projekts, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls) pa vairākām zemes vai būvju izmantošanām, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas;
4. Pilnvarotajām personām - papildus pilnvarojuma apliecinājums (jāuzrāda oriģināli vai apliecinātas kopijas).