Pakalpojumi

Mārupes novada domes arhīva dokumentu atvasinājumu (izrakstu, norakstu, kopiju) un izziņu izsniegšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Pakalpojuma pieprasītājs iesniedz iesniegumu par arhīva izziņas vai dokumenta atvasinājuma saņemšanu. Iesniegumā norāda nepieciešamā dokumenta izmantošanas mērķi. Iesniegumu var iesniegt klātienē Mārupes novada domes KAC, pa pastu, elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai autentificējoties portālā www.latvija.lv.

2.Atbildīgais speciālists pārliecinās vai prasītais dokuments atrodas pašvaldības arhīvā, sazinās ar pakalpojuma pieprasītāju un informē par iemaksājamo pašvaldības nodevas apmēru un veic neieciešamā dokumenta sagatavošanu.

3. Pakalpojuma pieprasītājs veic apmaksu saskaņā ar Mārupes novada domes 21.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.16 “Par nodevu pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanai”.
Apmaksu var veikt klātienē Mārupes novada domes kasē skaidrā naudā vai ar norēķinu karti vai veicot pārskaitījumu uz Mārupes novada domes kontu, maksājuma mērķi norādot “Par arhīva pakalpojumu”.

4. Pēc apmaksas veikšanas, dokuments tiek izsniegts/izsūtīts pakalpojuma pieprasītājam. Ja iesniegumā norādīts dokumentu sagatavot elektroniski parakstītu, tad tas tiek nosūtīts uz pakalpojuma pieprasītāja norādīto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts
Iestādes e-pakalpojums
, www.latvija.lv-iesniegums iestādei, e-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

 

 

Pakalpojuma apraksts

Pēc pieprasījuma izsniedz dokumentu atvasinājumus (domes sēžu lēmumi, aktus par būvobjektu nodošanu ekspluatācijā, būvatļaujas u.c.) un izziņas no pašvaldības arhīva

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

1. Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumi Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”

2. Mārupes novada domes 21.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.16“Par nodevu pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanai”

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Klientu apkalpošanas centrs

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167
E-pasta adrese: marupe@marupe.lv
Tālr. 67934695

Pirmdienās, ceturtdienās: 9.00-18.00
Otrdienās, trešdienās: 9.00-17.00
Piektdienās: 9.00-15.00

 

e-pakalpojums.png

Termiņš
iespējami īsā laikā, nepārsniedzot 1 mēnesi
Pakalpojuma maksa
1,40 EUR par dokumenta katru lpp.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums