Pakalpojumi

Līgums par detālplānojuma (Lokālplānojuma) izstrādi un finansēšanu

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Plānošanas dokumenta izstrādes ierosinātājs rakstiski (pa pastu vai e-pastā) informē pašvaldību par izvēlēto plānošanas dokumenta Izstrādātāju.
2. Ja pašvaldības rīcībā nav informācijas par Izstrādātāja pieredzi, pašvaldība pieprasa iesniegt dokumentāciju, kas apliecina Izstrādātāja kvalifikāciju un pieredzi atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 7.sadaļas prasībām.
3.   Izstrādes vadītājs sagatavo parakstīšanai līgumu un organizē tā parakstīšanu (uzaicina ierosinātāju uz pašvaldību vai nosūta dokumentāciju parakstīšanai).
4. Pašvaldība sagatavo rēķinu maksājumam un nosūta/nodod to ierosinātājam.
5. Pēc rēķina apmaksas līgums tiek reģistrēts un nodots/nosūtīts katrai no pusēm.
6. Izstrādes vadītājs nosūta nosacījumu pieprasījumu institūcijām.
7. Izstrādes vadītājs nosūta informāciju par detālplānojuma izstrādi uzsākšanu to īpašumu īpašniekiem, ar kuru īpašumu robežojas detālplānojuma teritorija.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
 


 

 

Pakalpojuma apraksts

Vienošanās starp pašvaldību un detālplānojuma vai lokālplānojuma ierosinātāju par pienākumu sadali starp abām pusēm un plānošanas dokumenta izstrādes finansēšanas kārtību, kas tiek slēgts saskaņā ar Ministra kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumus Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 132.punktu.
Attīstības nodaļas teritorijas plānotājs, izmantojot ar Domes lēmumu apstiprināto līguma projektu, sagatavo parakstīšanai līgumu un organizē tā parakstīšanu. Pēc līguma parakstīšanas tiek uzsākta plānošanas dokumenta izstrādes vadība atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai (institūciju nosacījumu pieprasījuma izsūtīšana, kaimiņu īpašumu īpašnieku informēšana, vienošanās slēgšanas par Izstrādātāja piekļuves tiesībām TAPIS sistēmai u.c.)

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Attīstības nodaļa

teritorijas plānotāja Dace Žīgure
tālrunis 67149862
e-pasts: dace.zigure@marupe.lv

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167
 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās, ceturtdienās: 9.00 - 18.00

Termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
60,50 EUR
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

-    Rakstiski sniegta informācija par plānošanas dokumenta Izstrādātāju, norādot tā nosaukumu, reģistrācijas numuru un kontaktinformāciju;
-    Plānošanas dokumenta Izstrādātāja pieredzi un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (ja pašvaldībā nav pieejama šāda informācija);
-    Pilnvara (ja ir pārstāvības tiesības).