Pakalpojumi

Līguma slēgšana par kapavietas uzturēšanu

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1.Iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu vai aizpilda to Dzimtsarakstu nodaļā.
2. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona pārbauda personas tiesības slēgt līgumu un pieņem lēmumu par līguma slēgšanu.
3. Persona dodas uz Kapsētu pie Kapsētas pārziņa precizēt kapavietu.
4. Ja līguma slēdzējpersona ir mirusi, tad līgumu slēdz tā persona, kura līgumā norādīta kā tiesību pārņēmējs.
5. Ja atbildīgā persona vēlas nodot vietu citai atbildīgajai personai, tad abiem jāierodas Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā, lai uzrakstītu iesniegumu par tiesību nodošanu uz citu personu un attiecīgi jaunā atbildīgā persona noslēgtu līgumu.
6. Abas puses paraksta līgumu un klients saņem vienu līguma eksemplāru.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene         
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene     

Pakalpojuma apraksts

Tiek noslēgts līgums ar Mārupes novada pašvaldību par kapavietas uzturēšanu, kas nosaka uzturētāja tiesības un pienākumus.

Pakalpojumu var saņemt persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvā teritorija ne mazāk kā vienu gadu vai mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Mārupes novada administratīvā teritorija.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2167
Centra iela 4, Piņķi,
Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107
Tālr. nr.: 67149878 (Mārupe), 67914292 (Piņķi)
E-pasta adrese: dzimtsaraksti@marupe.lv 

 

 

 

Termiņš
2 darba dienas
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
2. Ja nav reģistrētās informācijas par kapavietas uzturētāju vai iestājušies blakus apstākļi, jāuzrāda:
2.1. kapavietā apbedīto miršanas apliecības;
2.2. radniecību ar kapavietā apbedīto apliecinošu dokumentu;
2.3. atsevišķos gadījumos - dokumenti, kas apliecina iepriekšējā kapavietas uzturētāja tiesību izbeigšanos.