Pakalpojumi

Komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanai izziņa/lēmums par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

-          Fiziska vai juridiska persona aizpilda un iesniedz iesniegumu kopā ar pamatojošiem dokumentiem;
-          Speciālists izskata iesniegumu un izvērtē darījuma atbilstību likumam „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un Ministru Kabineta noteikumiem Nr.748 “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”;
-          Pašvaldības komisija  pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā;
-          Darbinieks sagatavo izziņu /lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, kuru paraksta Komisijas priekšsēdētājs;
-          Pēc parakstīšanas, tiek izsniegta izziņa (vai nosūtīta pa pastu vai elektroniski) personai, kas to ir pieprasījusi.
 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
E-pasts (elekt,parakst.)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
E-pasts (elektr. parakst.)

Pakalpojuma apraksts

Izziņa/lēmums par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā sniedz pašvaldības apstiprinājumu, ka saskaņā ar likumu „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un Ministru Kabineta noteikumiem Nr.748 “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi” ir veikta nekustamā īpašuma un pircēja pārbaude, uz kuras balstoties pieņemts lēmums akceptēt vai noraidīt nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā un reģistrēšanu Zemesgrāmatā. 
Komisijas lēmums nav nepieciešams gadījumā, ja zemes ieguvējam, kura īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā fiziskām personām nepārsniedz desmit hektārus un juridiskām personām piecus hektārus.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

-    Likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”;
-    Ministru Kabineta noteikumi Nr.748 “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļa

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr. 67149856

Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00

e-pakalpojums.png
Termiņš
20 darba dienas
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

-    Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi;
-    Pirkuma līguma oriģināls vai notariāla apstiprināta kopija;
-    Pases kopija (fiziskai personai).