Pakalpojumi

Izziņa par pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā viena no pirkuma līguma slēdzējpusēm iesniedz pašvaldībā iesniegumu un pirkuma līguma oriģināleksemplāru.

5 dienu laikā tiek izsniegta izziņa par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.

Domei ir tiesības 20 dienu laikā no pirkuma līguma saņemšanas dienas lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, ja izpilddirektors nav izsniedzis izziņu 5 dienu laikā no pirkuma līguma saņemšanas.

Pircējam ir tiesības lūgt zemesgrāmatas nodaļu nostiprināt īpašuma tiesības uz sava vārda vienā no šādiem gadījumiem:

1. Ir saņemta izpilddirektora izziņa par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām;

2. Dome 20 dienu laikā nav pieņēmusi lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.


 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene 
Pasts
Iestādes e-pakalpojums, e-pasts, e-adrese, www.latvija.lv - iesniegums iestādei (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) 

   
Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene      
Pasts
E-pasts, e-adrese  (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma apraksts

Izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Reģistrēt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz pircēja vārda gadījumā, ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams tās funkciju īstenošanai.

Pirkuma līguma oriģināleksemplāra iesniegšana pašvaldībā, kad tiek pārdošanas ceļā atsavināts jebkurš nekustamais īpašums Mārupes novadā, izņemot šādus nekustamos īpašumus:
1) nekustamo īpašumu, ko iegūst valsts;
2) nekustamo īpašumu, ko iegūst ārvalstis savu diplomātisko vai konsulāro iestāžu vajadzībām;
3) valsts un pašvaldību privatizējamiem objektiem;
4) ražošanas objektiem ar visiem to piederumiem;
5) nekustamo īpašumu, kas pāriet no vienas personas otrai bez atlīdzības vai maiņas ceļā;
6) nekustamo īpašumu, no kura atsavina domājamo daļu un kurš paliek pārdevēja un pircēja kopīpašumā;
7) nekustamo īpašumu, kurš tiek pārdots labprātīgā vai piespiedu izsolē;
8) nekustamo īpašumu, attiecībā uz kuru trešajām personām ir pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības, kas dibinātas uz likuma, līguma vai testamenta;
9) dzīvokļa īpašumu, arī dzīvokli, kas iegūts īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Klientu apkalpošanas centrs

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis Nr. 67934695
e-pasts: marupe@marupe.lv

e-pakalpojums.png

Termiņš
Līdz 20 dienām
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums.

Pirkuma līguma oriģināls.