Pakalpojumi

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Klientu apkalpošanas centrā iesniedz iesniegums un uzrāda nepieciešamos dokumentus.

2. Veic Valsts nodevas apmaksu Mārupes novada domes kasē skaidrā naudā vai ar norēķinu karti, vai veicot pārskaitījumu uz Mārupes novada domes kontu.

- izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu – 2,50 EUR;
- izziņas saņemšana par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu 
deklarēto dzīvesvietu:
    piecu darbdienu laikā – 12,50 EUR
    vienas darbdienas laikā – 25,00 EUR
    divu stundu laikā – 35,00 EUR
Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja informāciju pieprasa:
- politiski represētā persona;
- nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
- persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
- aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.


No valsts nodevas samaksas atbrīvoti:
- persona ar invaliditāti;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
- persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
- persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
- trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (jāuzrāda oriģināls), ja tas nav pašvaldības rīcībā.

3. Persona saņem pieprasīto dzīvesvietas deklarācijas izziņu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē

e-pakalpojums www.latvija.lv sadaļā Mani dati iedzīvotāju reģistrā


Pakalpojuma saņemšanas veids:

  • Klātiene

 

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Iedzīvotāju reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā

Ievērībai tiem, kuri uzturas ārvalstīs!
Izziņu  attiecīgās valsts valodā par personas (pieprasītāja) un viņa nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu Latvijā ir iespējams saņemt Latvijas pārstāvniecībās ārzemēs. Informācijai skatīti šeit: http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas#

 

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Klientu apkalpošanas centrs

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pag.
Mārupes novads, LV-2167
Tālr. 67934695
e-pasts: marupe@marupe.lv

Darba laiks
Pirmdienās, ceturtdienās: 9.00-18.00
Otrdienās, trešdienās: 9.00-17.00
Piektdienās:9.00-15.00

Termiņš
5 darba dienas
Pakalpojuma maksa
2,50 EUR , ja nav attiecināmi atvieglojumi
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

- personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte) – jāuzrāda oriģināls;
- pilnvarotā personai pilnvara – jāuzrāda oriģināls;
- likumiskajam pārstāvim aizbildnību vai aizgādnību apliecinošs dokuments, ja šīs ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā – uzrādīt oriģinālu;
- Dzimšanas apliecība, ja pieprasa ziņas par nepilngadīga bērna dzīvesvietu – uzrādīt oriģinālu;
- Miršanas apliecība, ja pieprasa ziņas par mirušā pēdējo dzīvesvietu – uzrādīt oriģinālu;
- ziņu saņemšanas pamatojumu apliecinošu dokumentu oriģinālus vai to kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- apliecinājums par valsts nodevas nomaksu.