Pakalpojumi

Iesniegumu (t.sk. lūgumu, sūdzību, priekšlikumu un jautājumu) pieņemšana un izskatīšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1.Iesniegumu pašvaldībai iespējams iesniegt kādā no šiem veidiem:

1.1. Klātienē. Persona ierodas Klientu apkalpošanas centrā, aizpilda iesniegumu un iesniedz klientu apkalpošanas darbiniekam, kurš iesniegumu reģistrē. Pēc klienta pieprasījuma, klientu apkalpošanas darbinieks izsniedz iesnieguma kopiju ar atzīmi par saņemšanas datumu.
1.2. Pa pastu. Iesniegumu nosūta Mārupes novada domei uz adresi Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.
1.3. Elektroniski, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūta uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi marupe@marupe.lv:

2. Persona iesniegumam pievieno nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami pakalpojuma saņemšanai.
3. Persona saņem atbildi (izziņu, lēmumu, pakalpojumu u.c.) normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā:
3.1. uz iesniegumā norādīto adresi;
3.2. uz e-pastu, no kura nosūtīts iesniegums vai kas norādīts iesniegumā, ja iesniegumā ir izdarīta atzīme par vēlmi saņemt atbildi e-pastā;
3.3. uz personas e-adreses kontu;
3.4. klātienē Klientu apkalpošanas centrā, ja iesniegumā ir izdarīta atzīme par vēlmi saņemt atbildi Klientu apkalpošanas centrā.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene
Pasts
Iestādes e-pakalpojums, www.latvija.lv-iesniegums iestādei, e-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma apraksts

Iesniegums ietver pašvaldības kompetencē esošu lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu. Iedzīvotājs uz iesnieguma pamata var pieprasīt pašvaldības rīcībā esošo informāciju, pieteikt pašvaldības pakalpojumu saņemšanu, ierosināt dažādu procesu uzsākšanu.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Klientu apkalpošanas centrs

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167
E-pasta adrese: marupe@marupe.lv
Tālr. 67934695

Pirmdienās, ceturtdienās: 9.00-18.00
Otrdienās, trešdienās9.00-17.00
Piektdienās:9.00-15.00

e-pakalpojums.png

Termiņš
Atbildi vai starpatbildi uz iesniegumu pašvaldība sniedz viena mēneša laikā, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums pašvaldībai. (šo veidlapu izmanto, ja nav izveidota speciāla iesnieguma veidlapa attiecīgajam pašvaldības pakalpojumam)