Pakalpojumi

Iesnieguma izskatīšana par zemes ierīcības projekta izstrādi un nosacījumu izsniegšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1.    Fizika vai juridiska persona aizpilda un iesniedz iesniegumu kopā ar pamatojošiem dokumentiem. 
2.    Iesniegumu izvērtē darbinieks un sagatavo zemes ierīcības projekta nosacījumus. 
3.    Pēc dokumenta sagatavošanas un saskaņošanas tiek izsniegts vai nosūtīts adresātam pa pastu vai elektroniski parakstīts dokuments uz norādīto e-pastu.  
 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
E-pasts (elekt,parakst.)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)
E-pasts (elektr. parakst.)

Pakalpojuma apraksts

Zemes ierīcības projekta izstrādei – Attīstības nodaļas zemes lietu speciālists sagatavo nosacījumus.
Klients pasūta zemes ierīcības projekta izstrādi sertificētam zemes ierīcības darbu speciālistam.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

- Mārupes novada Domes 2013.gada 18.jūnija saistošie noteikumi Nr.11 „Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.- 2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” http://www.marupe.lv/pasvaldiba/pakalpojumi/buvvalde/attistiba_un_planosana/speka-esosais-teritorijas-planojums/
- Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=256866
- Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” https://likumi.lv/doc.php?id=269842
- Teritorijas attīstības plānošanas likums (13.10.2011.) https://likumi.lv/doc.php?id=238807
- „Zemes ierīcības likums” (14.09.2006.) https://likumi.lv/doc.php?id=144787
- Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Dome, Attīstības nodaļa

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālr. 67149862

Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00

e-pakalpojums.png

Termiņš
1 mēnesis
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

-    Iesnieguma veidlapa zemes ierīcības projekta izstrādei;
-    Zemes robežu plāna kopija;
-    Īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
-    Grafiskais pielikums, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā teritorija un projektētās robežas;
-    Pilnvara (ja ir pārstāvības tiesības);
-    Ja zemes ierīcības projekts izstrādājams īpašumam, kas apgrūtināts ar kredītsaistībām - attiecīgā projekta izstrādei nepieciešama kreditora rakstveida piekrišana,