Pakalpojumi

Detālplānojuma (lokālplānojuma) redakcijas publiskā apspriešana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Fizika vai juridiska persona (Ierosinātājs vai Izstrādātājs) ar pavadvēstuli iesniedz atbilstoši darba uzdevuma prasībām noformētu plānošanas dokumenta projektu, tai skaitā tā elektronisko versiju.
2. Plānošanas dokumenta projektu izvērtē Izstrādes vadītājs un sagatavo ziņojumu par tā tālāko virzību, atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām.
3. Ja plānošanas dokumenta projekts neatbilst darba uzdevuma prasībām, Izstrādes vadītājs informē Izstrādātāju par nepieciešamiem labojumiem un vienojas, vai labojumi var tikt veikti līdz dokumenta izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu  komitejā, attiecīgi precizējot ziņojumu. Ja labojumi netiek veikti, Izstrādes vadītājs gatavo lēmumprojektu par plānošanas dokumenta pilnveidošanu.
4. Attīstības nodaļas teritorijas plānotājs sagatavo lēmumprojektu par plānošanas dokumenta nodošanu publiskai apspriedei vai par tā pilnveidošanu.
5. Pēc lēmuma pieņemšanas, tas tiek izsniegts personīgi, nosūtīts Izstrādātājam pa pastu vai elektroniski.
6. Izstrādes vadītājs sagatavo publicēšanai paziņojumu par plānošanas dokumenta publisko apspriešanu un nosūta to publicēšanai pašvaldības tīmekļa vietnē, izdevumā “Mārupes vēstis” un ievieto TAPIS sistēmā, kā arī izsūta to nekustamo īpašumu īpašniekiem, ar kuru īpašumiem robežojas plānojamā teritorija.
7. Izstrādātājs nosūta pieprasījumu par atzinuma sniegšanu institūcijām, kas izdevušas nosacījumus plānošanas dokumenta izstrādei.
8.Izstrādes vadītājs organizē publiskās apspriešanas sanāksmi.
9. Izstrādes vadītājs organizē sanāksmi par publiskās apspriedes laikā saņemtajiem atzinumiem un priekšlikumiem/iebildumiem (ja nepieciešams), kurā tiek pieņemts lēmums par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu un nepieciešamo precizējumu veikšanu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš 1 -2 mēneši līdz lēmumam par publiskās apspriedes uzsākšanu vai dokumenta pilnveidošanu. Atkarīgs no Domes sēžu datumiem.
Tālākās darbības atbilstoši ar Izstrādātāju saskaņotajiem sanāksmju
laikiem. Lai sagatavotu lēmumprojektu apstiprināšanai uz kārtējo Domes sēdi, iesniegums jāiesniedz vēlākais 2 nedēļas pirms Domes sēdes.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)
 

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums attiecas uz detālplānojuma (DP) vai lokālplānojuma (LP) (vai abi kopā - plānošanas dokuments) publiskās apspriešanas procesa nodrošināšanu normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.

Attīstības nodaļas teritorijas plānotājs izvērtē sagatavoto plānošanas dokumenta  projektu, tā atbilstību normatīvajam regulējumam, novada teritorijas plānojumam un plānošanas dokumenta izstrādes darba uzdevumam, un sagatavo atzinumu par plānošanas dokumenta tālāko virzību un attiecīgu lēmumprojektu par tā nodošanu publiskai apspriešanai vai pilnveidošanai.

Pēc lēmuma pieņemšanas tiek nodrošināta paziņojumu publicēšana un plānojamai teritorijai piegulošo nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana par publiskās apspriedes termiņiem un priekšlikumu sniegšanas iespējām, kā arī tiek pieprasīti atzinumi no institūcijām.

Veidlapas
Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada domes
Attīstības nodaļa

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure
tālrunis 67149862; e-pasts: dace.zigure@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00

Termiņš
1 līdz 2 mēneši
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums par plānošanas dokumenta projekta iesniegšanu un lēmuma pieņemšanu par nodošanu publiskai apspriešanai.
2.  Plānošanas dokumenta projekts 1 eksemplārs.
3. Plānošanas dokumenta projekta elektroniskā versija.