Pakalpojumi

Detālplānojuma (lokālplānojuma) izstrādes uzsākšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Fiziska vai juridiska persona iesniegumu, kurā norādīts īpašums vai teritorija,  kurā iecerēts izstrādāt detālplānojumu, un pamatojošos dokumentus, iesniedz Klientu apkalpošanas centrā, nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai autentificējoties portālā www.latvija.lv pakalpojumam – iesniegums iestādei.
2. Iesniegumu izvērtē darbinieks un sagatavo darba uzdevumu plānošanas dokumenta izstrādei, līguma par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu projektu un lēmumprojektu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, vai nosūta ierosinātājam atteikumu uzsākt detālplānojuma izstrādi, ja iecere neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.
3. Sagatavotais darba uzdevums un līguma projekts tiek nosūtīts informācijai ierosinātājam, nepieciešamības gadījumā precizēts.
4. Pēc lēmuma pieņemšanas, tas tiek izsniegts personīgi, nosūtīts adresātam pa pastu vai elektroniski.
5. Izstrādes vadītājs sagatavo publicēšanai paziņojumu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu un nosūta to publicēšanai pašvaldības tīmekļa vietnē, izdevumā “Mārupes vēstis” un ievieto TAPIS sistēmā.

.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
E-adrese  (t.sk. elektr. parakst.)
E-pasts (t.sk. elektr. parakst.)
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule) 
Klātienē


Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
E-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums attiecas uz detālplānojuma (DP) vai lokālplānojuma (LP) (vai abi kopā - plānošanas dokuments) izstrādes uzsākšanu normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.

Attīstības nodaļas teritorijas plānotājs izvērtē nekustamā īpašuma īpašnieka ierosinātā teritorijas attīstības priekšlikuma atbilstību novada teritorijas plānojumam un, sagatavo darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei un lēmumprojektu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (ieskaitot līguma par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu projektu) vai informē ierosinātāju par atteikumu uzsākt detālplānojumu vai par citas procedūras piemērošanu, ja iecere neatbilst Mārupes novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Pēc lēmuma pieņemšanas, ierosinātājs izvēlas normatīvajos aktos noteiktām prasībām atbilstošu detālplānojuma izstrādātāju, ar ko savstarpēji vienojas par plānošanas dokumenta izstrādi, un slēdz ar pašvaldību līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada dome
Attīstības nodaļa

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167
Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja
Dace Žīgure
tālrunis 67149862
e-pasts: dace.zigure@marupe.lv
e-pasts: marupe@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās, ceturtdienās: 9.00-18.00

e-pakalpojums.png

Termiņš
No 30 - 45 dienām
Pakalpojuma maksa
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums teritorijas attīstības uzsākšanai vai detālplānojuma izstrādes uzsākšanai (ja ierosinātājs ir pārliecinājies, ka nepieciešama detālplānojuma izstrāde, aizpilda iesniegumu par Detālplānojuma izstrādi, citos gadījumos aizpilda iesniegumu Teritorijas attīstības uzsākšanai, norādot ieceres mērķi;
2. zemes robežu plāna kopija;
3. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
4. grafiskais pielikums - uz kartogrāfiskā materiāla vai zemes robežplāna  pamatnes shematiski attēlots teritorijas attīstības priekšlikums;
5. visu nekustamā īpašuma īpašnieku piekrišana, ja īpašumam ir vairāki īpašnieki;
6. pilnvara (ja ir pārstāvības tiesības);
7. ja plānošanas dokuments izstrādājams īpašumam, kas apgrūtināts ar kredītsaistībām, attiecīgā projekta izstrādei nepieciešama kreditora rakstveida piekrišana