Pakalpojumi

Detālplānojuma (lokālplānojuma) apstiprināšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Detālplānojuma izstrādātājs vai detālplānojuma ierosinātājs ar pavadvēstuli iesniedz plānošanas dokumenta gala redakciju un pārskata dokumentāciju, tai skaitā tā elektronisko versiju, un detālplānojuma ierosinātāja saskaņojumu par Administratīvā līguma projektu.
2. Izstrādes vadītājs sagatavo ziņojumu par publiskās apspriedes norisi par saņemtajiem priekšlikumiem, iebildumiem un institūciju atzinumiem, un lēmumprojektu par plānošanas dokumenta apstiprināšanu (lokālplānojuma gadījumā arī Saistošos noteikumus).
3. Pēc lēmuma pieņemšanas, tas tiek izsniegts personīgi vai nosūtīts Izstrādātājam un Ierosinātājam pa pastu, vienlaikus uzaicinot parakstīt administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu.
4. Izstrādes vadītājs sagatavo publicēšanai paziņojumu par plānošanas dokumenta apstiprināšanu un nosūta to publicēšanai pašvaldības tīmekļa vietnē, izdevumā “Mārupes vēstis”, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un ievieto TAPIS sistēmā.
5. Izstrādes vadītājs par pieņemto lēmumu informē Valsts zemes dienestu un lokālpānojuma gadījumā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
6. Plānošanas dokumenta izstrādātājs iesniedz pašvaldībā plānošanas dokumenta arhīva eksemplārus, noformētus atbilstoši Darba uzdevuma prasībām.

Maksājums par pašvaldības pakalpojumiem paziņojumu sagatavošanai un kaimiņu informēšanai, kā arī par publikāciju izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, ja to neveic detālplānojuma ierosinātājs, veic saskaņā ar pakalpojumu cenrādi:

  • Viena paziņojuma par LP vai DP publisko apspriešanu izstrādāšana 7,00 EUR + PVN
  • Viena paziņojuma par LP vai DP izstrādes uzsākšanu izstrādāšana 7,00 EUR + PVN
  • Viena administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu izstrādāšana – 50,00 EUR + PVN
  • Par informācijas publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 50,00 EUR + PVN
  • Paziņojuma nosūtīšana – atbilstoši VAS “Latvijas pasts” cenrādim par ierakstītas vai vienkāršas vēstules nosūtīšanu

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts (t.sk. kurjers, ierakstīta vēstule)

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums attiecas uz detālplānojuma (DP) vai lokālplānojuma (LP) (vai abi kopā - plānošanas dokuments) apstiprināšanu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
Izstrādes vadītājs izvērtē plānošanas dokumenta publikās apspriedes gaitu un precizēto plānošanas dokumenta redakciju (ja bijuši nepieciešami precizējumi) un sagatavo ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un atzinumiem, sagatavo lēmumprojektu par plānojuma apstiprināšanu un administratīvā akta izdošanu vai saistošo noteikumu izdošanu lokālplānojuma gadījumā, un administratīvā līguma projektu detālplānojuma gadījumā.
Pēc lēmuma pieņemšanas tiek nodrošināta paziņojumu publicēšana par plānošanas dokumenta apstiprināšanu un Valsts Zemes dienesta informēšana, tiek organizēta Administratīvā līguma parakstīšana.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Domes
Attīstības nodaļa

Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja
Dace Žīgure
Tālr. 67149862
e-pasts: dace.zigure@marupe.lv
 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Pirmdienās, ceturtdienās: 9:00-18:00

Termiņš
No 30-45 dienām
Pakalpojuma maksa
Saskaņā ar pakalpojumu cenrādi
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Iesniegums par plānošanas dokumenta gala redakcijas  iesniegšanu un lēmuma pieņemšanu par dokumenta apstiprināšanu.

2. Detālplānojuma ierosinātāja (īstenotāja) saskaņojums  Administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektam.
3. Plānošanas dokumenta gala redakcija 1 eksemplārs.
4. Plānošanas dokumenta gala redakcijas elektroniskā versija.