Pakalpojumi

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Lai piereģistrētu decentralizētās kanalizācijas sistēmu:

1. Jāaizpilda PIETEIKUMS decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai.

2. Pieteikumu (ja tādi ir nepieciešami, ar pielikumiem) decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam jāiesniedz Mārupes novada domes klientu apkalpošanas centrā (Mārupē, Daugavas ielā 29, 1.stāvā), pa pastu vai elektroniski uz e-pastu: marupe.info@marupe.lv (noformētu atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā).

Pakalpojuma apraksts

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Mārupes novada ciemu iedzīvotājiem ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu, iesniedzot Mārupes novada domē pieteikumu decentralizētās sistēmas reģistrācijai.

Decentralizētās kanalizācijas sistēma jāreģistrē, ja īpašums atrodas Mārupes, Tīraines, Vētras, Jaunmārupes vai Skultes ciemā un nav pieslēgts centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Īpašumā tiek lietota  izsmeļamā bedre, septiķis vai bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta.

Decentralizētās kanalizācijas sistēma jāreģistrē līdz 2021.gada  31.decembrim.

Plašāk par izmaiņām decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanā lasi: https://www.marupe.lv/lv/kanalizacijas-sistemu-registresana

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Konsultācijas:

Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde

Jaunmārupē, Mazcenu alejā 35

Tālr. 67687149

Pieteikumu var iesniegt:

Mārupes novada domes

Klientu apkalpošanas centrā

Daugavas ielā 29, Mārupē, 1.stāvā

Sūtīt pa pastu vai elektroniski

uz e-pastu: marupe.info@marupe.lv 

e-pakalpojums

Termiņš
Mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Apliecība tiek izsniegta ar brīdi, kad ir iesniegti visi saistošajos noteikumos norādītie dokumenti.
Pakalpojuma maksa
nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
  • Ja nekustamajā īpašumā ir izbūvēta rūpnieciski izgatavota attīrīšanas iekārta, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3 / diennaktī vai ir izbūvēts rūpnieciski izgatavots septiķis, iesniegumam pievieno iekārtas apkalpošanas līguma kopiju un tehniskās  ekspluatācijas noteikumus
  • Ja īpašumā ir izbūvēts septiķis vai notekūdeņu krājtvertne, iesniegumam pievieno sertificēta inženiera ūdenssaimniecības jomā tehniskā novērtējuma atzinumu (atzinumā ietver tvertnes tilpumu kubikmetros, veidu, izgatavošanas materiālu) , kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir ne vecāks par 1 gadu