Pakalpojumi

Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

1. Izstrādes vadītājs elektroniski nosūta Detālplānojuma ierosinātājam (un Detālplānojuma Izstrādātājam) atbilstoši detālplānojuma realizācijas kārtībai sagatavoto Administratīvā līguma projektu;
2. Detālplānojuma ierosinātājs rakstiski (elektroniski uz Izstrādes vadītāja e-pastu vai ar pavadvēstuli Mārupes novada domē) sniedz nepieciešamo informāciju par detālplānojuma ieviešanas termiņiem, sadalījumu pa kārtām u.c. nosacījumiem;
3. Nepieciešamības gadījumā, Izstrādes vadītājs organizē sanāksmi līguma nosacījumu saskaņošanai;
4. Ja saņemts rakstisks saskaņojums (elektroniski uz Izstrādes vadītāja e-pastu vai ar pavadvēstuli Mārupes novada domē), līguma projekts tiek iekļauts lēmumprojektā par Detālplānojuma apstiprināšanu;
5. Pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma apstiprināšanu, Izstrādes vadītājs sagatavo parakstīšanai līgumu un organizē tā parakstīšanu (uzaicina ierosinātāju uz pašvaldību vai nosūta dokumentāciju parakstīšanai), reģistrē līgumu pašvaldības dokumentu pārvaldības sistēmā un pievieno TAPIS sistēmā.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš - 5 darba dienu laikā pēc sanāksmes par apspriešanas laikā saņemtajiem atzinumiem un iebildumiem, ja nav nepieciešami labojumi detālplānojuma projektā un realizācijas kārtībā.
Maksājums saskaņā ar noslēgto līgumu par detālplānojuma izstrādi un plānošanas dokumenta izstrādes laikā sagatavotajiem paziņojumiem un pasta pakalpojumiem paziņojumu nosūtīšanai piegulošo īpašumu īpašniekiem veic pēc detālplānojuma apstiprināšanas.
Maksājums saskaņā ar noslēgto līgumu tiek veikts jau uzsākot detālplānojuma izstrādi. 
(Maksājums saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi 60.50 EUR (ieskaitot PVN 21%)

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
Klātiene
Pasts
Iestādes e-pakalpojums, e-pasts, e-adrese, www.latvija.lv  (ja dokumenti parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids:
Klātiene
Pasts
Iestādes e-pakalpojums, e-pasts, e-adrese (ja dokumenti parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

 

Pakalpojuma apraksts

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31.panta 1.daļu, Detālplānojumu īsteno saskaņā ar administratīvo līgumu, kas noslēgts starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma izstrādes īstenotāju. (nekustamā īpašuma īpašnieku). 
Attīstības nodaļas teritorijas plānotājs sagatavo administratīvā līguma projektu un koordinē līguma saskaņošanu ar Juridisko nodaļu un Detālplānojuma Ierosinātāju. 
Saskaņotā līguma redakcija, kā līguma projekts tiek iekļauta lēmumprojektā par Detālplānojuma apstiprināšanu. Pēc lēmuma pieņemšanas, izmantojot ar Domes lēmumu apstiprināto līguma projektu, Attīstības nodaļas teritorijas plānotājs sagatavo parakstīšanai līgumu un organizē tā parakstīšanu.
Detālplānojuma īstenošanas gaitā Attīstības nodaļas teritorijas plānotājs nodrošina Detālplānojuma īstenošanas uzraudzību atbilstoši līguma nosacījumiem.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada dome
Attīstības nodaļa

teritorijas plānotāja Dace Žīgure
tālrunis 67149862
e-pasts: dace.zigure@marupe.lv
Daugavas iela 29, Mārupe
Mārupes novads, LV-2167

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās, ceturtdienās: 9.00-18.00

 

e-pakalpojums.png
Termiņš
5 darba dienu laikā pēc sanāksmes
Pakalpojuma maksa
60,50 EUR
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

-    Detālplānojuma ierosinātāja saskaņota detālplānojuma realizācijas kārtība;
-    Darba uzdevums (nosacījumi administratīvajam līgumam);
-    Pilnvara (ja ir pārstāvības tiesības).