Nolikumi

Mārupes novada pašvaldības iestāžu nolikumi (2021)

1. Centrālā administrācija

2. Babītes un Salas pagastu pārvalde

3. Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa

4. Mārupes novada Būvvalde

5. Izglītības pārvalde

6. Pašvaldības īpašumu pārvalde

7. Mārupes novada Vēlēšanu komisija

8. Mārupes Kultūras nams

9. Mārupes novada bibliotēka

10. Babītes Kultūrizglītības centrs

11. Mārupes Sporta centrs

12. Babītes Sporta komplekss

13. Mārupes novada Sociālais dienests

14. Mārupes novada pašvaldības policija

15. Mārupes novada Bāriņtiesa

16. Izglītības iestādes:

16.1. Mārupes Valsts ģimnāzija

16.2. Mārupes pamatskola

16.3. Mārupes novada Skultes sākumskola

16.4. Jaunmārupes pamatskola

16.5. Pirmsskolas izglītības iestāde "Lienīte"

16.6. Pirmsskolas izglītības iestāde "Zeltrīti"

16.7. Pirmsskolas izglītības iestāde "Mārzemīte"

16.8. Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks"

16.9. Mārupes Mūzikas un mākslas skola

16.10. Babītes vidusskola

16.11. Salas sākumskola

16.12. Babītes Mūzikas skola

16.13. Babītes pirmsskolas izglītības iestāde

16.14. Pirmsskolas izglītības iestāde "Saimīte"

Pašvaldība

Mārupes novada pašvaldības nolikums

Mārupes novada pašvaldības iekšējā audita nolikums 

Centrālās administrācijas nolikums

Mārupes novada pašvaldības institūciju darba samaksas un sociālo garantiju nolikums

Noteikumi par Mārupes novada Domes iepirkumu plānošanu, veikšanu un kontroli

Mārupes novada būvvaldes nolikums

Mārupes novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Mārupes novada Bāriņtiesas nolikums

Mārupes novada Pašvaldības policijas nolikums

Pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikums

Mārupes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums

Mārupes novada Jauniešu Domes nolikums

Pašvaldības izdevuma "Mārupes Vēstis" nolikums

Mārupes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas nolikums

Mārupes novada pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikums

Mārupes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums

Mārupes novada pašvaldības interešu izglītības mērķdotācijas izvērtēšanas un sadales komisijas izveidi un tās nolikums

Mārupes novada pašvaldības Korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanas komisijas nolikums

Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums

Mārupes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums

Mārupes novada domes Ētikas kodekss

Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikums

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem

Mārupes novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

Nolikums par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, deputāta un citu vēlētu amatpersonu atlīdzības sistēmu

Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikums

 

Informācija sadaļā atjaunota 12.01.2022.