Nolikumi

Pašvaldība

Mārupes novada pašvaldības nolikums

Mārupes novada pašvaldības iekšējā audita nolikums 

Centrālās administrācijas nolikums

Noteikumi par Mārupes novada Domes iepirkumu plānošanu, veikšanu un kontroli

Mārupes novada būvvaldes nolikums

Mārupes novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums

Mārupes novada Bāriņtiesas nolikums

Mārupes novada Pašvaldības policijas nolikums

Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikums

Mārupes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums

Mārupes novada Jauniešu Domes nolikums

Pašvaldības izdevuma "Mārupes Vēstis" nolikums

Mārupes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas nolikums

Mārupes novada pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikums

Mārupes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums

Mārupes novada pašvaldības interešu izglītības mērķdotācijas izvērtēšanas un sadales komisijas izveidi un tās nolikums

Mārupes novada pašvaldības Korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanas komisijas nolikums

Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums

Mārupes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums

Mārupes novada domes Ētikas kodekss

Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikums

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem

Mārupes novada domes amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

Nolikums par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, deputāta un citu vēlētu amatpersonu atlīdzības sistēmu

Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikums

Informācija sadaļā atjaunota 01.09.2021.