Uzņēmējdarbība

Nekustamā īpašuma atvieglojumi

Saskaņā ar Mārupes novada Domes saistošo noteikumu Nr.13/2017 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā” 3.punktu: Juridiskām personām un fiziskām personām (turpmāk tekstā – persona), kuras veic saimniecisku darbību, dome piešķir nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus. Saistošo noteikumu 3. punktā minētajā gadījumā atvieglojumu piešķir par atvieglojuma pieprasītāja īpašumā esošo  nekustamo īpašumu, ja ir izpildījušies sekojošie nosacījumi: 1) nekustamais īpašums atrodas Mārupes novada administratīvajā teritorijā un atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” apliekas ar nodokli, 2) juridiskās personas juridiskā adrese ir reģistrēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā vai fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja vien šajos saistošajos noteikumos nav paredzēts īpašs izņēmums.

Saskaņā ar šo Saistošo noteikumu 7.punktu: atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir šādām Saistošo noteikumu 3. punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām sekojošā apmērā un kārtībā:

Apakšpunkta numurs
Kategorija
Atvieglojuma apmērs/īpaši nosacījumi
Pienākums juridiskai personai reģistrēt juridisko adresi, fiziskai personai – deklarēt dzīvesvietu  Mārupes novada administratīvajā teritorijā
Vai nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums
7.1.Juridiskai personai, kuru saimnieciskā darbība Mārupes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 90% apmērā ir saistīta ar Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu50% no attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa summas par nomā esošajām pašvaldības izglītības iestāžu telpām.Katru taksācijas gadu
7.2.Juridiskai personai par zemi, kas tiek nomāta no pašvaldības platībā ne mazākā par 1 ha un izmantota lauksaimniecības vajadzībām, un kura nav nodota apakšnomā citām juridiskām vai fiziskām personām90%, ja nav nomas maksas parādaNav nepieciešams
7.3.Juridiskai personai, kuras pamatkapitāls 100% apmērā pieder Mārupes novada pašvaldībai90%Nav nepieciešams
7.4.Juridiskai personai un fiziskai personai, kura veic saimniecisko darbību, par tās īpašumā esošām  rūpnieciskās ražošanas ēkām, kurās  notiek pamatdarbība – ražošana, kas saskaņā ar NACE klasifikatoru ir  „Apstrādes rūpniecībā” (C sadaļa) un kura atbilst mazo un vidējo uzņēmumu kategorijai25% no attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma  nodokļa summas, ja uzņēmumā ir nodarbināti ne mazāk kā 5 (pieci) darbinieki ar vidējo mēnešalgu  nozarē, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī plkst.0.00  ir Mārupes novada administratīvajā teritorijāKatru taksācijas gadu
7.5.Juridiskai personai par nekustamo īpašumu, kura daļa ir bijusi apgrūtināta ar pašvaldībai piederošu būvi (tai skaitā ceļi,  ēkas un tml.)  un  bez  atlīdzības  nodota lietošanā vai īpašumā Mārupes novada pašvaldībai,

90%,  ja īpašums nodots pašvaldības īpašumā vienu gadu, sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc attiecīga līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā;

50%,  ja īpašums nodots pašvaldības lietošanā vienu gadu, sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc attiecīga līguma noslēgšanas brīža

Katru taksācijas gadu
7.6.Juridiskai personai par nekustamo īpašumu, kuru nomā pašvaldība savām vajadzībām, ja persona samazina līgumā pielīgto nomas maksu.

30%, ja samazina nomas maksu vismaz par  50%, sākot ar nākamo mēnesi pēc grozījumu nomas līgumā spēkā stāšanās līdz nomas līguma termiņa beigām;

50%,  ja samazina nomas maksu vairāk kā par 50%, sākot ar nākamo mēnesi pēc grozījumu līgumā spēkā stāšanās līdz nomas līguma termiņa beigām;

90%, ja persona piekrīt izbeigt nomas līgumu, tā vietā noslēdzot patapinājuma līgumu, sākot ar nākamo mēnesi pēc patapinājuma līguma spēkā stāšanās līdz līguma termiņa beigām

Katru taksācijas gadu

Saskaņā ar šo Saistošo noteikumu 8. punktu: atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem, kuri iepriekšējā taksācijas gadā nodeva ekspluatācijā sekojošu publiskai lietošanai paredzētu infrastruktūru Mārupes novada ciematu teritorijā: ielu, ceļu būvniecība un pārbūve (nevis seguma atjaunošana) ar melno segumu, ielas apgaismojuma izbūve, trokšņu slāpēšanas sienu izbūve, ūdens un kanalizācijas izbūve (izņemot ražošanas notekūdeņu priekš attīrīšanu), kuru pēc izbūves nodeva pašvaldības vai tās dibinātās kapitālsabiedrības īpašumā,  par vienu  nekustamo īpašumu, kas pieguļ izbūvētajam infrastruktūras objektam.

Ieguldījums (EUR)NĪN atvieglojumu (%)Atvieglojuma periods
Ne mazāk kā 1000,00

50%

25%

1.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Ne mazāk kā 5000,00

70%

50%

25%

1.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

3.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Ne mazāk kā 14000,00

70%

50%

25%

1.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2.un 3.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

4.un 5.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Ne mazāk kā 35000,00

90%

70%

50%

25%

1.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2.un 3.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

4.un 5.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

6.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Saskaņā ar šo Saistošo noteikumu 9.punktu: ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku 6., 7. vai 8. punktā paredzēto nosacījumu pamata, atvieglojums  tiek piešķirts atbilstoši vienam, nodokļu maksātājam vislabvēlīgākajam nosacījumam.

Mārupes novada Domes saistošos noteikumus Nr.13/2017 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā” skatīt šeit.

Jautājumu gadījumā var griezties pie Mārupes novada Domes Uzņēmējdarbības attīstības konsultanta, t:+371 29330721, e-pasts: jolanta.kursisa@marupe.lv

Informācija sadaļā atjaunota 13.02.2018.