Sabiedrība

Atbalsts kanalizācijas pieslēgumam

Lai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai atsevišķām iedzīvotāju grupām, Mārupes pašvaldība ik gadu izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai. Nākamais konkurss plānots 2020. gada martā.

Ar Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra sēdes Nr.1 lēmumu Nr.11 ir stājušies spēkā grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, paplašinot to personu loku, kuras ir tiesīgas pretendēt uz pašvaldības atbalstu kanalizācijas pieslēguma izbūvei, iekļaujot arī tiesīgās personas laulāto, kura atbilstību vērtē atbilstoši līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijiem. Ir papildināti kritēriji, paredzot, ka turpmāk persona ar jebkuras invaliditātes pakāpi var pieteikties uz pašvaldības atbalstu, un precizēta pieteikuma veidlapa līdzfinansējuma saņemšanai.

Par pieteikumu un tam pievienoto dokumentu iesniegšanas termiņu sabiedrība tiks informēta, ievietojot informāciju pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv, kā arī informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis” un sociālajos tīklos.

Fiziskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 2 500,00 eiro par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu.

Ja kopējās pieslēguma izmaksas pārsniedz 2 500,00 eiro, persona var līdzfinansēt pieslēguma izbūvi no saviem līdzekļiem.

Līdzfinansējuma apmēra ierobežojums 2 500,00 eiro var tikt palielināts līdz 5 000,00 eiro, ja pieslēguma izbūves rezultātā to varēs izmantot vēl ne mazāk kā divi nekustamie īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās privātpersonas nekustamo īpašumu.

Juridiskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 5 000,00 eiro par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt:

 1. fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuru paredzēts pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un tās deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošajā īpašumā, ja tā vai tās laulātais, vai tās pirmās un otrās pakāpes radinieki vai aizbildnis, aizgādnis, aizbildnībā esoša personai, aizgādnībā esošā persona, kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošajā īpašumā, un atbilst vismaz vienam līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijam;
 2. juridiska persona, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnieko un pārvalda Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ja tai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu ir piešķirtas tiesības vai uzdots pienākums nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai.

Līdzfinansējuma piešķiršanas kritēriji fiziskām personām:

100% apmērā:

 • personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
 • personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
 • personai ir 3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
 • persona ar invaliditāti, vai bērns invalīds;
 • politiski represēta persona;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • Afganistānas kara dalībnieks;
 • Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • vientuļais pensionārs.

80% apmērā:

 • personai, kuras apgādībā ir bērns/-i līdz 18 gadu vecumam, kura/-u deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūve;
 • pensionārs.

SVARĪGI ZINĀT!

Pieslēguma izbūve neietver ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.

  Līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

  • personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Mārupes novadā;
  • nekustamajā īpašumā, kuram plānota pieslēguma izbūve, Mārupes novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi;
  • un/vai ja personai ir parādi pašvaldības kapitālsabiedrībai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.

  Piesakoties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pārliecinieties, ka:

  • nekustamais īpašums atrodas Mārupes novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;
  • pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas atrodas tuvumā šim nekustamajam īpašumam.

  Lai pieteiktos līdzfinansējumam, jāiesniedz:

  • pieteikums 
  • dokumenta kopija, kas apliecina iesniedzēja vai viņa ģimenes locekļu atbilstību noteikumu 6.4 – 6.9 un 6.11. punktos norādītajai kategorijai;
  • zemes robežu plāns, kurā ir atzīmētas esošās kanalizācijas sistēmas un vēlamā pieslēguma atrašanās vieta.

  Saistošie noteikumi pieejami ŠEIT

   Jautājumu gadījumā lūdzam interesēties pie Attīstības nodaļas vadītājas Ilzes Krēmeres, tālr. 67149875, ilze.kremere@marupe.lv

   Informācija sadaļā atjaunota 10.01.2020.