Sabiedrība

Atbalsts kanalizācijas pieslēgumam

Pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējuma saņemšanai

Laika periodā no 2020. gada 29. jūnija līdz 27. jūlijam tika izsludināta 1. kārta ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējuma saņemšanai Mārupes novadā, šim mērķim ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 1. kārtā tika saņemti 204 pieteikumi. 

Pašvaldība aicina no š.g. 21. septembra līdz 23. oktobrim dzīvojamo māju īpašniekus iesniegt pieteikumus ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūves līdzfinansējuma saņemšanai 2. kārtā. Šajā kārtā atbalsts ir paplašināts, ļaujot līdzfinansējumam pieteikties fiziskām un juridiskām personām, kuru zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu un gar īpašumu jau iepriekš ir izbūvēti vai tiks izbūvēti centralizētie ūdenssaimniecības tīkli Kohēzijas fonda projektu ietvaros.

Lai pieteiktos līdzfinansējumam, jāiesniedz:

 • pieteikums 
 • dokumenta kopija, kas apliecina iesniedzēja vai viņa ģimenes locekļu atbilstību noteikumu 6.4 – 6.9 un 6.11. punktos norādītajai kategorijai;
 • zemes robežu plāns, kurā ir atzīmētas esošās kanalizācijas sistēmas un vēlamā pieslēguma atrašanās vieta.

Pieteikumus aicinām iesniegt klātienē, Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniski parakstītus (ar elektronisko parakstu) sūtot uz e-pastu marupe@marupe.lv

Līdzfinansējuma saņemšanas noteikumus skatīt zemāk.

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli Mārupes novadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” ietvaros 

PAR LĪDZFINANSĒJUMU

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, dzīvojamo māju īpašniekiem ir iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 50% - 100% apmērā no kopējās tāmes, ņemot vērā līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijus. Saistošie noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv  sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti.

Atbalsta apmērs

Atbalsta apmērs izriet no dzīvojamo māju īpašnieka pieteikuma un papildus iesniegtās dokumentācijas satura:

 • dzīvojamo māju īpašniekam/-iem, iesniedzot pieteikumu un nenorādot atbalsta personu var pretendēt uz 50% atbalsta apjomu (atbalsts pieejams tikai īpašniekiem, kuru īpašumi robežojas ar ielu sarakstā minētajām ielām);
 • dzīvojamo māju īpašniekam/-iem, kura/-u deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, iesniedzot pieteikumu un norādot sevi vai savus 1. vai 2. pakāpes radiniekus, kuri ir deklarēti tajā pašā nekustamajā īpašumā vismaz gadu, norādot kā atbalsta personu/-as saskaņā ar saistošo noteikumu 6.10 – 6.11.punktu, pretendē uz 80% atbalstu (atbalsts pieejams īpašniekiem, kuru īpašumi robežojas ar ielu sarakstā minētajām ielām, kā arī īpašniekiem, kuru īpašumi robežojas ar ielām, kurās iepriekš Kohēzijas fonda ietvaros izbūvēti ūdenssaimniecības tīkli);
 • dzīvojamo māju īpašniekam/-iem, kura/-u deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, iesniedzot pieteikumu un norādot sevi vai savus 1. vai 2. pakāpes radiniekus, kas ir deklarēti tajā pašā nekustamajā īpašumā vismaz gadu, norādot kā atbalsta personu/-as saskaņā ar saistošo noteikumu 6.1. – 6.9. punktu, pretendē uz 100% atbalstu (atbalsts pieejams īpašniekiem, kuru īpašumi robežojas ar ielu sarakstā minētajām ielām, kā arī īpašniekiem, kuru īpašumi robežojas ar ielām, kurās iepriekš Kohēzijas fonda ietvaros izbūvēti ūdenssaimniecības tīkli).

Maksimālā summa, ko no tāmes līdzfinansē pašvaldība kanalizācijas izbūvei, ir līdz 2500 EUR, savukārt ūdensvada izbūvei - 1500 EUR. Ja kopējās pieslēguma izmaksas pārsniedz augstākminētās summas, līdzfinansējuma saņēmējs sedz starpību.

SVARĪGI ZINĀT!

Pieslēguma izbūve neietver ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.

Līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

 • personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Mārupes novadā;
 • nekustamajā īpašumā, kuram plānota pieslēguma izbūve, Mārupes novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi;
 • un/vai ja personai ir parādi pašvaldības kapitālsabiedrībai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.

Piesakoties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pārliecinieties, ka:

 • nekustamais īpašums atrodas Mārupes novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;
 • pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir/vai tiks izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas atrodas tuvumā šim nekustamajam īpašumam.

   

  Jautājumu gadījumā aicinām nākt klātienē uz Attīstības nodaļu, sazināties pa tālr. 67149876, 67149875 vai sūtot e-pastu inuta.saroka@marupe.lv  

   

  Ielu saraksts, pa kurām līdz 2022. gadam Kohēzijas fonda projekta ietvaros tiks izbūvēti centralizētie ūdenssaimniecības tīkli

  SVARĪGI! Pieteikties uz līdzfinansējumu 80% - 100% apmērā var arī to dzīvojamo māju īpašnieki, kuru ielas nav norādītas sarakstā, bet kurās ir jau izbūvēti centralizētie ūdenssaimniecības tīkli iepriekšējos Kohēzijas fonda projektu ietvaros.

  MĀRUPE

  IELA

  NO

  LĪDZ

  Ābolu iela

  Visā garumā

  Bebru iela

  Bebru iela 1

  Jaunbebru iela

  Braslas iela

  Daugavas iela

  Kurmales iela

  Dzintaru iela

  Ventas iela

  Dzintaru iela 11

  Gaileņu iela

  Visā garumā

  Gaujas iela

  Rožkalnu iela

  Konrādu iela

  Konrādu iela

  Visā garumā

  Krones iela

  Bebru iela

  Mēmeles iela

  Kurmenes iela

  Mēmeles iela

  Sīpeles iela

  Kursīšu iela

  Mēmeles iela

  Sīpeles iela

  Lapiņu dambis

  Jelgavas ceļš

  Silaputniņu iela

  Mauriņu iela

  Dravnieku iela

  Ventas iela

  Mālu iela

  Visā garumā

  Meiju iela

  Visā garumā

  Miķeļa iela

  Trenču iela

  Ventas iela

  Pašvaldības ceļš C18

  īpašums "Rotas"

  Silnieku ielai

  Reviņu iela

  Mārupītes gatve

  Gaujas iela

  Sietnieku iela

  Visā garumā

  Silnieku iela

  Silnieku iela 1

  Silnieku iela 45

  Stīpnieku ceļš

  Kantora iela

  Stīpnieku ceļš 31

  Strazdu iela

  Visā garumā

  Ūdru iela

  Ventas iela

  Ūdru iela 7

  Ventas iela

  Kurmales iela

  Dzelzceļa iela

  Vējiņu iela

  Visā garumā

  Šosciems

  Visā ciema teritorijā

  Vilnīšu iela

  Visā garumā

  Zeltiņu iela

  Ābelīšu iela

  Stīpnieku ceļš

  Zeltiņu iela

  Lielā iela

  Meldriņu iela

  Zīraku iela

  Trenču iela

  Ventas iela

  Bašēnu ceļš

  Stīpnieku ceļš

  Daugavas iela

  Mežkalnu iela

  Visā garumā

  Vīnkalnu iela

  Visā garumā

  Robežnieku iela

  īpašums "Veģēni"

  Stīpnieku ceļš

  Ezeriņu iela

  Ezeriņu iela 3

  Putnukalna iela

  Putnukalna iela

  Putnukalna iela 9

  Zeltiņu iela

  Silaputniņu iela

  Silaputniņu iela 11

  Lapiņu dambis

  Kurmales iela

  Kurmales iela 94

  Kurmales iela 96

   

  JAUNMĀRUPE

  IELA

  NO

  LĪDZ

  Alkšņu iela

  Visā garumā

  Apšu iela

  Visā garumā

  Auziņu iela

  Loka ceļš

  Celmu iela

  Bērzu iela

  Visā garumā

  Ceriņu iela

  Visā garumā

  Ciņu iela

  Ciņu iela 4

  Ciņu iela 7

  Egļu iela

  Visā garumā

  Gobu iela

  Visā garumā

  Ievu iela

  Visā garumā

  Īvju iela

  Visā garumā

  Kadiķu iela

  Loka ceļš

  Kadiķu iela 10

  Kastaņu iela

  Visā garumā

  Kārkliņu iela

  Loka ceļš

  Ciņu iela

  Kļavu iela

  Loka ceļš

  Kļavu iela 10

  Lazdu iela

  Visā garumā

  Loka ceļš

  Ziedkalnu iela

  Mežrozīšu iela

  Meža iela

  Meža iela 1

  Meža iela 18

  Mežrozīšu iela

  Loka ceļš

  Mežrozīšu iela 13

  Ošu iela

  Visā garumā

  Ozolu iela

  Ozolu iela 2A

  Ozolu iela 26

  Pīlādžu iela

  Visā garumā

  Priežu iela

  Visā garumā

  Rudzu iela

  Priežu iela

  Liepu iela

  Segliņu iela

  Auziņu iela

  Segliņu iela 13

  Skabāržu iela

  Visā garumā

  Vīksnu iela

  Visā garumā

  Jasmīnu

  Visā garumā

  Kārklu

  Visā garumā

  Liepu

  Skabāržu iela

  Priežu iela

   

  Informācija sadaļā atjaunota 09.09.2020.