Sabiedrība

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Daudzbērnu ģimene – ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus.

Pabalsts daudzbērnu ģimenēm

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2019 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” pašvaldība turpmāk atbalstīs daudzbērnu ģimeņu trešos un nākamos bērnus, piešķirot divu veidu pabalstus - 40 eiro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz skolas gaitu uzsākšanai un 40 eiro apmērā gadā bērnam no 1.līdz 9.klasei.

Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuru pilngadīgu locekļu  aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Kādi ir nosacījumi pabalsta saņemšanai?

Pabalsts tiek izmaksāts tad, ja visi daudzbērnu ģimenes pilngadīgie locekļi, kas aprūpē bērnus, un bērni, kuriem tiek prasīts atbalsts, ir deklarēti vienā mājsaimniecībā Mārupes novada administratīvajā teritorijā vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas.

Kas var saņemt pabalstu?

Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai likumīgais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu.

Kur vērsties, lai saņemtu pabalstu?

Iesniegumi jāiesniedz Mārupes novada domes Sociālajā dienestā

  • Daugavas ielā 29, Mārupē, vai Mazcenas alejā 33/3, Jaunmārupē, 3.stāvā pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00
  • Dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31, Skultē, pirmdienās 10.00 – 14.00, ceturtdienās 14.00 – 19.00

Iesniegumus var iesniegt arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz e-pasta adresi socialaisdienests@marupe.lv.

Iesnieguma veidlapa pieejama šeit

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties šeit

Informāciju par pabalsta daudzbērnu ģimenēm piešķiršanu var saņemt, zvanot pa tālr. 25673050.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums

Mārupes novadā dzīvojošās daudzbērnu ģimenes ir tiesīgas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu 90% apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātās nodokļa summas. 

Minēto nodokļa atvieglojumu var saņemt persona, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai nestrādājošie pilngadīgie bērni līdz 24 gadu vecumam, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības ieguvi pilna laika klātienes studijās.

NĪN atvieglojums par visu taksācijas gadu var tikt piešķirts, ja nodokļa maksātājs tam piesakās līdz tekošā gada 1.martam. Piesakoties NĪN atvieglojumam vēlāk, tas tiek piešķirts par periodu, kas sākas ar nākamo dienu pēc iesnieguma saņemšanas. Iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu pašvaldībā jāiesniedz katru gadu.

NĪN atvieglojuma piešķiršanu nosaka Mārupes novada Domes saistošie noteikumi 

“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē”

 

Atvieglojumi interešu izglītības ieguvei

Bērni no daudzbērnu ģimenēm bez maksas var apmeklēt pašvaldības interešu izglītības nodarbības Mārupes Sporta centrā, kā arī profesionālās ievirzes interešu programmas Mārupes Mūzikas un mākslas skolā.

 

Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi

Valstij un pašvaldībai ir pienākums vecākiem, kuri audzina trīs un vairāk bērnus nodrošināt speciālus atbalsta pasākumus. Šādu pienākumu uzliek Bērnu tiesību aizsardzības likums (26.panta pirmā daļa). Šobrīd pieejamie valsts nodrošinātie finansētie atbalsta pasākumi ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus:

  1. papildatvaļinājums (darba devējam ir pienākums piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu darbiniekiem, kuriem ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem; darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas šādā papildatvaļinājumā (Darba likuma 73.pants, 151.panta pirmās daļas 1.punkts));
  2. atvieglojums transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanai (par transportlīdzekli, kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir persona, kuras apgādībā ir trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni, par vienu no viņa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāro gadu maksā 80 procentu apmērā (Transportlīdzekļu nodokļu likuma 7.panta piektā daļa));
  3. tiesības uz vecuma pensiju pirms likumā noteiktā pensijas vecuma (62 gadu) sasniegšanas(personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kuras aprūpējušas līdz astoņu gadu vecuma sasniegšanai piecus vai vairāk bērnus, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma (62 gadiem) (likuma „Par valsts pensijām” 11.panta ceturtā daļa)).
Informācija sadaļā atjaunota 27.01.2021.