Sabiedrība

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Daudzbērnu ģimene – ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums

Mārupes novadā dzīvojošās daudzbērnu ģimenes ir tiesīgas saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu 90% apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātās nodokļa summas. 

Minēto nodokļa atvieglojumu var saņemt persona, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai nestrādājošie pilngadīgie bērni līdz 24 gadu vecumam, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības ieguvi pilna laika klātienes studijās.

NĪN atvieglojums par visu taksācijas gadu var tikt piešķirts, ja nodokļa maksātājs tam piesakās līdz tekošā gada 1.martam. Piesakoties NĪN atvieglojumam vēlāk, tas tiek piešķirts par periodu, kas sākas ar nākamo dienu pēc iesnieguma saņemšanas. Iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu pašvaldībā jāiesniedz katru gadu.

NĪN atvieglojuma piešķiršanu nosaka Mārupes novada Domes saistošie noteikumi 

“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē”

 

Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi

Valstij un pašvaldībai ir pienākums vecākiem, kuri audzina trīs un vairāk bērnus nodrošināt speciālus atbalsta pasākumus. Šādu pienākumu uzliek Bērnu tiesību aizsardzības likums (26.panta pirmā daļa). Šobrīd pieejamie valsts nodrošinātie finansētie atbalsta pasākumi ģimenēm, kuras audzina trīs un vairāk bērnus:

  1. papildatvaļinājums (darba devējam ir pienākums piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu darbiniekiem, kuriem ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem; darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas šādā papildatvaļinājumā (Darba likuma 73.pants, 151.panta pirmās daļas 1.punkts));
  2. atvieglojums transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanai (par transportlīdzekli, kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir persona, kuras apgādībā ir trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni, par vienu no viņa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāro gadu maksā 80 procentu apmērā (Transportlīdzekļu nodokļu likuma 7.panta piektā daļa));
  3. tiesības uz vecuma pensiju pirms likumā noteiktā pensijas vecuma (62 gadu) sasniegšanas(personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kuras aprūpējušas līdz astoņu gadu vecuma sasniegšanai piecus vai vairāk bērnus, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma (62 gadiem) (likuma „Par valsts pensijām” 11.panta ceturtā daļa)).
Informācija sadaļā atjaunota 22.05.2018.