Sabiedrība

Līdzfinansējums kanalizācijas pieslēgšanai

Pieteikumu pieņemšana noslēgusies! Informācija par pieteikumu iesniegšanas 2. kārtu tiks publicēta š.g. rudenī.

Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas izbūve jau ilggadēji ir bijusi viena no Mārupes novada domes prioritātēm, ko apliecina arī fakts, ka jau kopš 2016. gada pašvaldība konkursa kārtībā līdzfinansē mājsaimniecību pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi gan par pieslēgumu izbūvi pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas, kam līdz šim pašvaldība līdzfinansējumu nesniedza, gan par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijai, pašvaldība ir radusi iespēju piesaistīt aizņēmumu 300 000 EUR apmērā (I kārta) uz specifiskiem nosacījumiem, t.i. līdzfinansējumam mājsaimniecību pieslēgšanai centralizētas kanalizācijas un ūdensapgādes  sistēmām tajās ielās, kurās ir izbūvēts maģistrālais ūdensapgādes un kanalizācijas vads Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” ietvaros.

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli Mārupes novadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” ietvaros 

Šai sakarā, Mārupes novada Dome 2020. gada 27. maijā veica grozījumus 2016. gada 21. decembra saistošajos noteikumosNr. 47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, kas nosaka kārtību, kādā iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai.

PAR KONKURSU

Īpašniekiem iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 50% - 100% apmērā no kopējās tāmes, bet ne vairāk kā 2500 EUR kanalizācijas izbūves izmaksām un 1500 EUR ūdensvada sistēmas izbūvei. Ja kopējās pieslēguma izmaksas pārsniedz noteikto maksimālo apjomu, persona var līdzfinansēt pieslēguma izbūvi no saviem līdzekļiem.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu šī konkursa ietvaros var pretendēt:

 1. fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuru paredzēts pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai un kuras īpašums pieguļ pie ielas, kurā maģistrālais ūdensapgādes vai kanalizācijas vads izbūvēts Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” ietvaros (pretendē uz 50% līdzfinansējumu);
 2. fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuru paredzēts pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un tās deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošajā īpašumā, ja tā vai tās laulātais, vai tās pirmās un otrās pakāpes radinieki vai aizbildnis, aizgādnis, aizbildnībā esoša personai, aizgādnībā esošā persona, kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošajā īpašumā, un atbilst vismaz vienam līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijam, kā arī īpašums pieguļ pie ielas, kurā maģistrālais ūdensapgādes vai kanalizācijas vads izbūvēts Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” ietvaros (pretendē uz 80% - 100% līdzfinansējumu).

Līdzfinansējuma piešķiršanas kritēriji fiziskām personām:

100% apmērā:

 • personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
 • personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
 • personai ir 3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā  - dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
 • persona ar invaliditāti, vai bērns invalīds;
 • politiski represēta persona;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • Afganistānas kara dalībnieks;
 • Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • vientuļais pensionārs.

80% apmērā:

 • personai, kuras apgādībā ir bērns/-i līdz 18 gadu vecumam, kura/-u deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūve;
 • pensionārs.

SVARĪGI ZINĀT!

Pieslēguma izbūve neietver ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.

  Līdzfinansējumu nepiešķir, ja:

  • personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Mārupes novadā;
  • nekustamajā īpašumā, kuram plānota pieslēguma izbūve, Mārupes novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi;
  • un/vai ja personai ir parādi pašvaldības kapitālsabiedrībai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.

  Piesakoties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pārliecinieties, ka:

  • nekustamais īpašums atrodas Mārupes novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;
  • pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas atrodas tuvumā šim nekustamajam īpašumam.

  Lai pieteiktos līdzfinansējumam, jāiesniedz:

  • pieteikums 
  • dokumenta kopija, kas apliecina iesniedzēja vai viņa ģimenes locekļu atbilstību noteikumu 6.4 – 6.9 un 6.11. punktos norādītajai kategorijai;
  • zemes robežu plāns, kurā ir atzīmētas esošās kanalizācijas sistēmas un vēlamā pieslēguma atrašanās vieta.

   Jautājumu gadījumā lūdzam interesēties pie Attīstības nodaļas projektu koordinatores Inutas Šarokas, e-pasts: inuta.saroka@marupe.lv, tālr. 67149876

    

   MĀRUPE

    

   IELA

   NO

   LĪDZ

   Ābolu iela

   Visā garumā

   Bebru iela

   Bebru iela 1

   Jaunbebru iela

   Braslas iela

   Daugavas iela

   Kurmales iela

   Dzintaru iela

   Ventas iela

   Dzintaru iela 11

   Gaileņu iela

   Visā garumā

   Gaujas iela

   Rožkalnu iela

   Konrādu iela

   Konrādu iela

   Visā garumā

   Krones iela

   Bebru iela

   Mēmeles iela

   Kurmenes iela

   Mēmeles iela

   Sīpeles iela

   Kursīšu iela

   Mēmeles iela

   Sīpeles iela

   Lapiņu dambis

   Jelgavas ceļš

   Silaputniņu iela

   Mauriņu iela

   Dravnieku iela

   Ventas iela

   Mālu iela

   Visā garumā

   Meiju iela

   Visā garumā

   Miķeļa iela

   Trenču iela

   Ventas iela

   Pašvaldības ceļš C18

   īpašums "Rotas"

   Silnieku ielai

   Reviņu iela

   Mārupītes gatve

   Gaujas iela

   Sietnieku iela

   Visā garumā

   Silnieku iela

   Silnieku iela 1

   Silnieku iela 45

   Stīpnieku ceļš

   Kantora iela

   Stīpnieku ceļš 31

   Strazdu iela

   Visā garumā

   Ūdru iela

   Ventas iela

   Ūdru iela 7

   Ventas iela

   Kurmales iela

   Dzelzceļa iela

   Vējiņu iela

   Visā garumā

   Šosciems

   Visā ciema teritorijā

   Vilnīšu iela

   Visā garumā

   Zeltiņu iela

   Ābelīšu iela

   Stīpnieku ceļš

   Zeltiņu iela

   Lielā iela

   Meldriņu iela

   Zīraku iela

   Trenču iela

   Ventas iela

   Bašēnu ceļš*

   Stīpnieku ceļš

   Daugavas iela

   Mežkalnu iela*

   Visā garumā

   Vīnkalnu iela*

   Visā garumā

   Robežnieku iela*

   īpašums "Veģēni"

   Stīpnieku ceļš

   Ezeriņu iela*

   Ezeriņu iela 3

   Putnukalna iela

   Putnukalna iela*

   Putnukalna iela 9

   Zeltiņu iela

   Silaputniņu iela*

   Silaputniņu iela 11

   Lapiņu dambis

   Kurmales iela*

   Kurmales iela 94

   Kurmales iela 96

   * Pieteikumi tiks pieņemti līdzfinansējuma saņemšanas II kārtā, š.g. rudenī.

   JAUNMĀRUPE

   IELA

   NO

   LĪDZ

   Alkšņu iela

   Visā garumā

   Apšu iela

   Visā garumā

   Auziņu iela

   Loka ceļš

   Celmu iela

   Bērzu iela

   Visā garumā

   Ceriņu iela

   Visā garumā

   Ciņu iela

   Ciņu iela 4

   Ciņu iela 7

   Egļu iela

   Visā garumā

   Gobu iela

   Visā garumā

   Ievu iela

   Visā garumā

   Īvju iela

   Visā garumā

   Kadiķu iela

   Loka ceļš

   Kadiķu iela 10

   Kastaņu iela

   Visā garumā

   Kārkliņu iela

   Loka ceļš

   Ciņu iela

   Kļavu iela

   Loka ceļš

   Kļavu iela 10

   Lazdu iela

   Visā garumā

   Loka ceļš

   Ziedkalnu iela

   Mežrozīšu iela

   Meža iela

   Meža iela 1

   Meža iela 18

   Mežrozīšu iela

   Loka ceļš

   Mežrozīšu iela 13

   Ošu iela

   Visā garumā

   Ozolu iela

   Ozolu iela 2A

   Ozolu iela 26

   Pīlādžu iela

   Visā garumā

   Priežu iela

   Visā garumā

   Rudzu iela

   Priežu iela

   Liepu iela

   Segliņu iela

   Auziņu iela

   Segliņu iela 13

   Skabāržu iela

   Visā garumā

   Vīksnu iela

   Visā garumā

   Jasmīnu*

   Visā garumā

   Kārklu*

   Visā garumā

   Liepu*

   Skabāržu iela

   Priežu iela

   * Pieteikumi tiks pieņemti līdzfinansējuma saņemšanas II kārtā, š.g. rudenī.

    

   Informācija sadaļā atjaunota 30.07.2020.