Sludinājumi

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta  4.daļu, Mārupes novada Dome informē par pieņemtajiem lēmumiem par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu

 

Mārupes novada domes 2021.gada 24.februāra sēdes lēmums Nr.28

 

      1.  

Dzēst G.B., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 147.33 Eur (viens simts četrdesmit septiņi euro un 33 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 87.05 (astoņdesmit septiņi euro un 05 centi) par nekustamo īpašumu ______, Vētrās, Mārupes novads, kadastra Nr.________, kas izveidojies no 2013.gada 15.novembra līdz 2014.gada 30.septembrim.

 

Mārupes novada domes 2020.gada 25.novembra sēdes lēmums Nr.30

Dzēst SIA “GK Traffic”, reģ. Nr.40003797602, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 518.90 Eur (pieci simti astoņpadsmit euro un 90 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 16.78 Eur (sešpadsmit euro un  78 centi).

 

Mārupes novada domes 2020.gada 2.septembra sēdes lēmums Nr.13

Dzēst V.S., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 72.83 Eur (septiņdesmit divi euro un 83 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 45.87 Eur (četrdesmit pieci euro  un 87 centi) par nekustamo īpašumu _____, Mārupes novads, kadastra Nr. _____ un _______, Mārupes novads kadastra Nr. ________, kas izveidojies par 2013.gadu.

 

Mārupes novada domes 2020.gada 29.janvāra sēdes lēmums Nr. 35

Dzēst I.S., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 83,20 Eur (astoņdesmit trīs euro un 20 centi) apmērā par nekustamo īpašumu _____, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.______, kas izveidojies līdz 2016.gada 30.novembrim

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 01.04.2021.