Aktuālie projekti

Jauniešu centra izveide un sporta laukuma labiekārtošana

ES logo rinda

Mārupes pašvaldība ar ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  atbalstu īsteno divus projektus - Nr. 20-04-AL04-A019.2201-000002 “Jauniešu centra izveide” un Nr. 20-04-AL04-A019.2201-000004 “Sporta laukuma labiekārtošana”.

Projektu realizācijas rezultātā plānots uzbūvēt nelielu, ap 90 m² ēku  Dreimaņu ielā 12, kuras telpas paredzētas Jauniešu Domes, izglītojošu semināru un interešu nodarbību norisei. Teritorijā plānots ieklāt bruģētu celiņu, piekļuvei pie jauniešu centra, kā arī teritorijā esošajiem vingrošanas stieņiem, uzstādīt viedo soliņu, kas uzkrāj saules enerģiju un dod iespēju uzlādēt ierīces, izmantojot soliņā iebūvētās USB kontaktligzdas. Teritorijā plānots izvietot atkritumu urnu, kuras aizpilde tiktu kontrolēta ar sensora palīdzību, šādi jauniešiem testējot mūsdienās pieejamo sensoru efektivitāti, praktisko pielietojamību un, balstoties uz secinājumiem, dos iespēju izvirzīt jaunas idejas praktiskai saimniekošanai kā mājsaimniecības, tā novada līmenī.

Mārupes novada dome ir noslēgusi apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu ar apvienību SIA “Kvites” un SIA “DL BŪVE” par kopējo līguma summu 159000 EUR bez PVN, kas iekļauj gan projektēšanas, gan būvniecības, gan vides labiekārtošanas izmaksas.

Projekta īstenošanai pašvaldība ir piesaistījusi finansējumu 58 500 EUR apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Līdzfinansējumu nodrošinās pašvaldība. 

jauniešu

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://www.lad.gov.lv/lv/

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv un sociālajos tīklos.

Co2mmunity – projekts zaļākai nākotnei

ES

Mārupes novada pašvaldība kā asociētais partneris sadarbībā ar Rīgas Plānošanas reģionu INTERREG VB Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros kopā ar vēl citām 8 Eiropas valstīm ir iesaistījusies projektā “Co2mmunity” par vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanu un kopfinansēšanu. Projekta ieviešanas laiks ir no 2017.gada 1.oktobra līdz 2020. gada 1.oktobrim.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības zināšanas par kopienu enerģijas projektu attīstību, palielināt politikas veidotāju un energoplānošanas speciālistu kapacitāti atbalstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu kopienu enerģijas projektos un veicināt atjaunojamo energoresursu plašāku un efektīvāku izmantošanu.

Vairāk informācija par projektu: https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdalibas-pasakumi 

Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana

ES līdzfinansē

Nr. 8.1.2.0/17/I/006

Projekta mērķis ir Mārupes vidusskolas infrastruktūras attīstība, veicot ergonomiskas, izglītojamo skaitam atbilstošas mācību vides izveidi. Rezultātā tiks sekmēta plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpeniska ieviešana.

Projektā plānotās darbības, kas tiks veiktas, lai attīstītu izglītības iestādes infrastruktūru:

1) izglītības iestādes ēkas piebūves būvniecība, izveidojot ergonomisku mācību vidi – jaunas mācību klases, t.sk. divus dabaszinību kabinetus;

2) informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;

3) esošās ēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot ēkas energoefektivitāti;

4) multifunkcionālas mācību telpas pārbūve.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks modernizēta viena vispārējās izglītības iestāde - Mārupes vidusskola, uzbūvējot piebūvi un nodrošinot piebūves pilnu pabeigtību. Vidējais izglītojamo skaits (labuma guvēji no projekta īstenošanas)  - 1100 skolēni.

Provizoriskas projekta kopējās izmaksas ir 3 435 663,49 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 2 778 494 eiro un valsts budžeta dotācija 55 676,83 eiro.

Projekts tiks īstenots no 01.2018. – 12.2021.

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā

ES līdzfinansē

Mārupes novada Dome ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) īstenošanu. Projekts tiks īstenots “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta budžets: 196 051,00 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 166 643,35 eiro un valsts budžeta finansējums – 29 407,65 eiro. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Projekts tiks īstenots trīs gadus, t.i. no 2017. – 2019.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem Mārupes novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

 • iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;
 • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
 • bezdarbnieki;
 • personas ar invaliditāti;
 • iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
 • bērni;
 • pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 • Mārupes novada iedzīvotājiem būs uzlabota pieejamība veselības veicināšanas pakalpojumiem – nodrošināts veselības veicināšanas pasākumu komplekss;
 • mainīta iedzīvotāju domāšana attiecībā uz veselīgu dzīvesveidu, mainīti iedzīvotāju ieradumi;
 • 1465 atbalsta mērķa grupas iedzīvotāji tiks iesaistīti dažādos veselības veicināšanas pasākumos.

Projekta ietvaros paredzētie pasākumi:

 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs.
 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1. – 4.klase).
 • Izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5. – 12. klase).
 •  Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par vielu un procesu atkarībām Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par garīgo veselību Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Veselības veicināšanas nometnes Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
 • Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Veselīga uztura jautājumu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Veselīga dzīvesveida popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – ekskursija senioriem par un ap veselīgu uzturu un dzīvesveidu.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana sabiedrībā – interešu grupas iedzīvotājiem.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Mārupē – orientēšanās pasākums visām vecuma grupām.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – veselības diena.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana – veselības diena Skultes ciemā.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Jaunmārupes un Skultes ciemos.        

Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē

ESMārupes pašvaldība īsteno projektu “Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē” (Nr. 19-04-AL04-A019.2102-000002).
Projekta mērķis ir izveidot amatnieku, mājražotāju un mākslinieku produkcijas popularizēšanas un noieta vietu, kur tiktu arī sniegta informācija par tūrisma pakalpojumiem.

Projekta ietvaros 2020./2021. gada būvniecības sezonās paredzēts Mārupē, Bebru ielā 10 izveidot vietējās produkcijas tirdzniecības vietu un tūrisma informācijas punktu. Tiks uzbūvēta neliela izmēra ēka ar tirdzniecības zāli, noliktavu un publisko tualeti. Ēkai tiks pievienotas visas nepieciešamās komunikācijas – ūdensvads, kanalizācija un elektrotīkls.

Projekta īstenošanai pašvaldība ir piesaistījusi finansējumu 35 000 EUR apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Līdzfinansējumu nodrošinās pašvaldība.  

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv un sociālajos portālos.

Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru iela 10 tuvējās teritorijas labiekārtošana

ESMārupes pašvaldība īsteno projektu “Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru iela 10 tuvējās teritorijas labiekārtošana” (Nr. 19-04-AL04-A019.2205-000003).

Projekta mērķis ir labiekārtot teritoriju Bebru ielā 10, Mārupē.

Projekta ietvaros 2020./2021. gada būvniecības sezonās Mārupē, Bebru ielā 10 tiks labiekārtota teritorija aptuveni ~2837 m2 platībā, ierīkojot cietā seguma laukumus un divus celiņus, kas būs lietojami arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Tiks uzstādīti soliņi, atkritumu urnas un velosipēdu turētāji, kā arī uzstādīts informācijas stends. Paralēli, ar projektu nesaistīti, pašvaldība teritorijas DR daļā ierīkos apgaismojumu un apzaļumos teritoriju. Veicamie darbi un apjomi tiks precizēti būvprojektā.

Projekta īstenošanai pašvaldība ir piesaistījusi finansējumu 13 500 EUR apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Līdzfinansējumu nodrošinās pašvaldība.  

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv un sociālajos portālos.

Publisko bezvadu interneta piekļuves punktu uzstādīšana Mārupes novadā

ES

Mārupes pašvaldība ir saņēmusi dotāciju 15 000 EUR apmērā darbības “WiFi4EU interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās” (nolīguma Nr. 2-2019/001538-040488) ietvaros. 

Publisko bezvadu interneta piekļuves punktu uzstādīšanu 100 % apmērā finansē “The Connecting Europe Facility of the European Union”.

Projekta mērķis ir uzstādīt bezmaksas publiskos bezvada interneta piekļuves punktus Mārupes novadā:
1) Gerberu ielas sporta laukumā, Gerberu ielā 1, Mārupē;
2) Bērnu laukumā Jaunmārupē, “Ūdensrozes”, Jaunmārupē;
3) Jaunmārupes stadionā, Īvju ielā 5, Jaunmārupē;
4) Mārupes valsts ģimnāzijas stadionā, Kantora ielā 97, Mārupē;
5) Konrādu skvērā, Konrādu iela 7, Mārupē;
6) BMX trasē, Tīraines dārzi - 6, Tīrainē;
7) Skeitparkā Mazcenu alejā 4, Jaunmārupē;
8) Mārupes kultūras namā, Daugava ielā 29, Mārupē.  

Projekts tiks īstenots līdz 2020.gada novembrim. 

Projekts paredz, ka vismaz trīs gadus pēc tīkla ierīkošanas iedzīvotājiem un viesiem bez maksas tiks piedāvāts augstas kvalitātes bezvadu internets.

Informācija sadaļā atjaunota 07.12.2020.