Mārupes novada Dome

Mārupes novada Dome
Mārupes novada Dome

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67934695
E-pasts:marupe@marupe.lv, marupe.info@marupe.lv

Sūti mums uz e-adresi!

Bankas rekvizīti:
AS “SEB Banka”
Konts: LV69UNLA0003011130405
Kods: UNLALV2X
Reģ.Nr.: 90000012827

Mārupes iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –  Mārupes novada Dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

MND%20strukt%C5%ABrsh%C4%93ma%20v14.pngMārupes novada Domē tiek ievēlēti 17 deputāti. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības deputātiem ievēl:

  • Finanšu komiteju
  • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
  • Attīstības un vides jautājumu komiteju
  • Administratīvo komisiju

Domes darbu nodrošina administrācija – pašvaldības dibināta iestāde, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācija darbojas saskaņā ar Domes apstiprināto Mārupes novada pašvaldības nolikumu. Domes administrācijas darbu vada izpilddirektors.


Iespēju robežās aicinām izmantot attālinātās saziņas iespējas. Ja tomēr nepieciešams tikties klātienē ar konkrētu speciālistu, aicinām iepriekš pieteikt vizīti, sazinoties ar speciālistu telefoniski.

Speciālistu kontaktus skatīt šeit.

Mārupes novada domes speciālisti turpmāk apmeklētājus pieņems divas reizes nedēļā - pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 pēc iepriekšēja pieraksta.

SAZIŅAI
67934695 / marupe@marupe.lv
Izmanto e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv

Darba laiks:

Pirmdiena: 9.00 – 18.00 (Apmeklētāju pieņemšana)

Ceturtdiena: 9.00 – 18.00 (Apmeklētāju pieņemšana)

 

Kases darba laiks: 

Pirmdiena: 9.00 – 18.00 (Pusdienu pārtraukums 13.00 -13.30)

Ceturtdiena: 9.00 – 18.00 (Pusdienu pārtraukums 13.00 - 13.30)

 


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Informācija sadaļā atjaunota 20.10.2020.