Kapitālsabiedrības

KAPITĀLSABIEDRĪBU SARAKSTS

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Juridiskā adrese: Mārupes nov., Tīraine, Viršu iela 6, LV-2167

Pamatkapitāls: 13 748 497 EUR

Mārupes novada Domes akcijas 13 748 497 jeb 100%

Kapitāldaļu turētājs: Mārupes novada domes izpilddirektors K.Ločs

 

A/S "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk MKP) ir Mārupes novada domei pilnībā piederoša kapitālsabiedrība, kura darbojas saskaņā ar statūtiem, deleģējuma līgumiem un MND lēmumiem, veicot Pašvaldības funkcijas, kas noteiktas likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu un esošajiem plānošanas dokumentiem, Mārupes novada pašvaldība komercdarbību veic ūdenssaimniecības un siltumapgādes sektorā, kā arī nodrošināt ēku apsaimniekošanu, kamēr iedzīvotāji izvēlas savu apsaimniekotāju.

Mārupes novada dome 2020.gada 29.septembrī sēdē Nr.8 pieņēma lēmumu Nr.27 par Mārupes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” un kapitālsabiedrību pārvaldes kārtības apstiprināšanu. Lēmums paredz saglabāt Mārupes novada pašvaldības tiešo līdzdalību sekojošās jomās:

 1. Siltumenerģijas ražošana, piegāde;
 2. Dzeramā ūdens ražošana un piegāde;
 3. Sadzīves notekūdeņu centralizēta savākšana, decentralizēti savākto sadzīves notekūdeņu pieņemšana, novadīšana attīrīšanai, attīrīšana;
 4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana;
 5. Elektroenerģijas piegāde un tirdzniecība līdz brīdim, kad šo pakalpojumu pārņems licencēts pakalpojuma sniedzējs.

MKP sniedz sekojošus pakalpojumus:

1. Ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos.

MKP pakalpojumus sniedz pamatojoties uz:

 • starp MND un MKP noslēgto līgumu 5-25/86-2010 (ar 2019. gada 22.augusta grozījumiem), kas piešķir īpašas tiesības MKP kā pakalpojumu sniedzējam Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos līdz 2029. gada 26. maijam.
 • to, ka MKP ir reģistrēta SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar Nr. U10085. Reģistrācijas datums – 28.10.2014.).
 • to, ka MKP ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā kopš 16.06.2015 ar reģistrācijas numuru 4860-R, MKP veic būvniecību un projektēšanu ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanas un attīstības nodrošināšanai (no 01.01.2021 4.klase).

2. Siltumapgādes pakalpojumi Mārupes, Tīraines un Skultes ciemos.

Siltumapgādes pakalpojumus MKP sniedz pamatojoties uz:

 • Starp MND un MKP 2014. gada 8. maijā noslēgto līgumu par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu.
 • to, ka MKP ir reģistrēta SPRK siltumražotāju  reģistrā (ar Nr. SR00096. Reģistrācijas datums – 01.01.2012., siltuma jauda 7.7 MW).
 • to, ka MKP ir reģistrēta SPRK siltumenerģijas pārvades un sadales reģistrā (ar Nr. E23010. No 21.07.2011. -20.07.2031.).

 

3. Namu apsaimniekošanas pakalpojumi Tīraines un Skultes ciemos.

Namu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar 2004. gadā noslēgto līgumu Par dzīvojamo māju apkalpošanu un apsaimniekošanu starp MND un MKP saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 7. daļu, kurš nosaka “…pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar šā likuma 51.panta otro daļu.

4. Elektroenerģijas piegāde patērētājiem Mārupē, Tīrainē un Skultē.

Attiecībā uz elektroenerģijas piegādi MKP nav pieejami normatīvie akti vai administratīvie dokumenti, kas noteiktu šādu pienākumu veikšanu. Šāda situācija ir izveidojusies vēsturiski.

Sīkāka informācija AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” mājas lapā www.mkp.lv .

 

A/S "Mārupes komunālie pakalpojumi" nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

Saskaņā ar AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 2019.gada pārskatu gads noslēdzies ar zaudējumiem 133 042 EUR, tāpēc dividendes netiek maksātas.

Nodokļu maksājumi 2019.gadā:

 • Pievienotās vērtības nodoklis 261 713 EUR;
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 121 143 EUR;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 238 856 EUR
 • Uzņēmējdarbības riska nodoklis 230 EUR;
 • Dabas resursu nodoklis 53 532 EUR.
 • Transportlīdzekļu nodoklis 1 689 EUR
 • Nekustamā īpašuma nodoklis 305 EUR.

 

[1] Likuma „Par dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 7. daļa nosaka “…pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar šā likuma 51.panta otro daļu.

 

A/S "Mārupes komunālie pakalpojumi" nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

Mārupes pašvaldība nav paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā a/s "Mārupes komunālie pakalpojumi", kā arī nav plānojusi tās reorganizāciju vai pārveidi.

 

Pielikumā:

MKP apstiprinātais gada pārskats 2019

MKP apstiprinātais gada pārskats 2018

MKP apstiprinātais gada pārskats 2017

MKP saimniecisko darbu plāna izpilde 2017

MKP apstiprinātais gada pārskats 2016;

MKP Vidēja termiņa darbības stratēģija

Darba plāns 2018

Darba plāns 2017

Ekonomisko mērķu rīcības un investīciju plāna faktiskā izpilde 2017.gadā

KARTE.png

SIA "Rīgas Apriņķa Avīze"

Juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 24, LV-1011

Reģistrācijas Nr. 40103037514

Pamatkapitāls: 46 284 EUR

Mārupes novada Domes akcijas 1750 jeb 3,78%

Kapitāldaļu turētājs: Mārupes novada domes izpilddirektors K.Ločs

 

NACE2 5814 Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 2018.gadā:

Kopējie maksājumi valsts budžetā 46,44 tūkst EUR; Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 13,53 tūkst. EUR; Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 11,74 tūkst. EUR.

Kapitāldaļu turētājs dividendes no uzņēmuma nav saņēmis.

SIA "Rīgas Apriņķa avīze" nav līdzdalības nevienā citā kapitālsabiedrībā, kā arī tā nav nevienas citas kapitālsabiedrības dibinātāja vai akcionārs. SIA "Rīgas Apriņķa avīze" nav uzsākta reorganizācija un tā nav arī plānota.

2014.gada 17.decembrī Mārupes novada Dome lēmusi atsavināt Mārupes novada pašvaldībai piederošās 1230 daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību SIA „Rīgas apriņķa avīze” par cenu 1,42 EUR par vienu kapitāla daļu

 

Gada pārskats 2018

Gada pārskats 2017

Gada pārskats 2016

Informācija sadaļā atjaunota 05.02.2021.