Izsoles

Paziņojums par nekustamā īpašuma I-127 Mazā Gramzdas ielā, Mārupē, izsoli

12.03.2019.

Mārupes novada Dome atsavina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu I-127 Mazā Gramzdas iela, Mārupe novadā.
Izsole notiks 2019.gada 29.maijā plkst.12:00 Mārupes domes ēkas sēžu zālē Daugavas ielā 29 Mārupē, Mārupes novadā.
Objekta nosacītā cena EUR 49200,00.
Izsoles sākumcena EUR 49200,00 , nodrošinājums EUR 4920,00, dalības maksa EUR 20,00 (fiziskām un juridiskām personām).
izsoles solis - EUR 4920,00.
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, no 2019.gada 11.marta līdz 2019.gada 22.maijam plkst. 10.00 jāreģistrējas Mārupes novada Domes klientu apkalpošanas centrā.
Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai ar pārskaitījumu Mārupes novada Domes, reģ. reģ.Nr.90000012827, budžeta kontā LV69UNLA0003011130405,  ar atzīmi "nekustamā īpašuma I-127 Mazā Gramzdas iela, Mārupe" izsoles nodrošinājums".
Dalības maksa jāiemaksā identiskā kārtībā kā nodrošinājuma maksa ar atzīmi: "Nekustamā īpašuma I-127 Mazā Gramzdas iela, Mārupes novads izsoles dalības maksa".
Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot ar izsoles komisijas locekli Valdi Kārkliņu, zvanot pa tālr. 25728371.
Izsoles noteikumi
Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas.

 

Informācija sadaļā atjaunota 23.04.2019.