Domes sēdes

Mantiskās tiesības uz Mārupes novada pašvaldības domes sēžu audio ierakstiem pieder Mārupes novada pašvaldībai, audio ierakstu vai to daļas pārpublicēšana bez Mārupes novada pašvaldības rakstiskas atļaujas ir aizliegta! 

2020.gada 25.marta Mārupes novada domes sēdes darba kārtība:

 

1.    Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu (2 gab.).
2.    Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
3.    Par zemes lietošanas mērķa maiņu (4 gab.).
4.    Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (4 gab.).
5.    Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (12 gab.).
6.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (2gab.).
7.    Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
8.    Par apstrīdēto būvatļauju.
9.    Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā, iesniedzot projekta “Sporta laukuma labiekārtošana” iesniegumu. 
10.    Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā, iesniedzot projekta “Jauniešu centra izveide” iesniegumu.
11.    Par zemes gabala, ar kadastra Nr.8076 001 0048, Skultes iela 29A, Skultē, Mārupes novadā, 223/17659 domājamo daļu atsavināšanu.
12.    Par atpūtas vietas labiekārtošanu Mārasciemā.
13.    Par nekustamā īpašuma “Aigas-C”, Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma realizāciju pa daļām.
14.    Par nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760020062) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
15.    Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 26.jūnija saistošo noteikumu Nr.32 „Mārupes pagasta saimniecības „Abavas” un “Pļavmalas” detālplānojums” atcelšanu.
16.    Par nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070689) detālplānojuma apstiprināšanu.
17.    Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080067) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
18.    Par grozījumiem nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.80760030385), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma realizācijas kārtībā.
19.    Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā, iesniedzot projekta “Pamatlīdzekļu iegāde ārtelpu tirdzniecības apstākļu uzlabošanai novada rīkoto pasākumu ietvaros, vietas pievilcības veidošanai, pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai novada iedzīvotājiem” iesniegumu.
20.    Par zemesgabalu iegūšanu īpašumā (3 gab.).
21.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu.
22.    Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu.
23.    Par finansiālu atbalstu sportistam (9 gab.).
24.    Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2020.gadā (janvāris – augusts).
25.    Par automašīnu pārdošanas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
26.    Par Mārupes pamatskolas attīstības plāna apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:

27.    Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu 2020.gadā.
28.    Par atbrīvošanu no nomas maksas par telpu nomu izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai.
29.    Par pabalstu krīzes situācijā.
30.    Par atbrīvošanu no nomas maksas par telpu nomu interešu izglītības programmu mācību procesa nodrošināšanai.
31.    Par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem ārkārtējas situācijas laikā.
 

 

Domes sēžu protokoli

VirsrakstsDatumsAudioierakstsProtokols
2020.gada 18.marta domes ārkārtas sēde
2020.gada 26.februāra domes sēde
2020.gada 29.janvāra domes sēde
2020.gada 22.janvāra domes ārkārtas sēde
2019.gada 18.decembra domes sēde
2019.gada 11.decembra domes sēde
2019.gada 27.novembra domes sēde
2019.gada 20.novembra domes ārkārtas sēde
2019.gada 30.oktobra domes sēde
2019.gada 14.oktobra domes ārkārtas sēde
2019.gada 25.septembra domes sēde
2019.gada 28.augusta domes sēde
2019.gada 21.augusta domes ārkārtas sēde
2019.gada 31.jūlija domes sēde
2019.gada 26.jūnija domes sēde
2019.gada 29.maija sēde
2019.gada 24.aprīļa domes sēde
2019.gada 3.aprīļa domes ārkārtas sēde
2019.gada 27.marta domes sēde
2019.gada 27.februāra domes sēde