Deleģēšanas līgumi

Sporta interešu izglītības programmas "BMX riteņbraukšanas apakšprogramma" īstenošana

Saskaņā ar 2020.gada 29.janvāra domes lēmumu biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr.40008158108, piešķirtas tiesības slēgt deleģēšanas līgumu, pilnvarojot veikt likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 6.punktā paredzētajā pašvaldības autonomajā funkcijā ietilpstošo valsts pārvaldes uzdevumu  - īstenot Mārupes novada Sporta centra sporta interešu programmu “BMX riteņbraukšanas apakšprogramma” Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā laika periodā no 2020.gada 24.marta līdz  2021.gada 23.martam.

Noslēgtais līgums

Teritorijas labiekārtošana

Saskaņā ar 2020.gada 29.janvāra domes lēmumu Nr.28 SIA “REX TERMINAL”, reģ.Nr.40103784619, tiek deleģēta īstenot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā (gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana)) ietilpstošo pārvaldes uzdevumu – pārbūvēt  Mazo Gramzdas ielu, ar kadastra apzīmējumu 8076 002 0075 001, pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā –“127 Mazā Gramzdas iela", Mārupes novadā, ar kadastra Nr.80760020075. 

Deleģēšanas līgums

 

Sociālā aprūpe

Mārupes novada dome 2017. gada 22. februārī pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 3/2017 „Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība”, kuru 11.2 punktā noteikts, ka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām sniedz institūcija, kurai pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir deleģējusi šīs funkcijas īstenošanu, noslēdzot deleģēšanas līgumus.

Saskaņā ar 2017.gada 9.augusta Mārupes novada Domes lēmumu, noslēgti šādi deleģēšanas līgumi ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem:

Sociālās aprūpes centrs „Baldone” 

Pansionāts „Rauda” 

Biedrība „Dzintarkrasta serviss” Sociālās aprūpes centru pansionātu „Liepa”

Sociālās aprūpes centrs „Tērvete”

Saskaņā ar 2018.gada 28.novembra Mārupes novada domes lēmumu, noslēgti šādi deleģēšanas līgumi ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem:

Rīgas 1.slimnīca

Irlavas sarkanā krusta slimnīca

Saskaņā ar 2019.gada 27.februāra Mārupes novada domes lēmumu, noslēgti šādi deleģēšanas līgumi ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem:

Draudze "Evaņģēlisko kristiešu draudze "Zilais krusts"

Saskaņā ar 2019.gada 11.marta Mārupes novada dome lēmumu, noslēgts deleģēšanas līgums ar

Biedrība "Labā cerība"

Saskaņā ar 2019.gada 27.februāra Mārupes novada dome lēmumu, noslēgts deleģēšanas līgums ar

Biedrība "Dižvanagi"

Saskaņā ar 2019.gada 26.jūnija Mārupes novada domes lēmumu noslēgts deleģēšanas līgums ar 

Biedrība "Cerību spārni"

Saskaņā ar 2019.gada 30.oktobra Mārupes novada domes lēmumu noslēgts deleģēšanas līgums ar 

Biedrība "Dzintarkrasta serviss"

SIA "Bērnu oāze"

Biedrība "Svētā Jāņa palīdzība"

Biedrība "Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem "Gaismas stars""

 

Informācija sadaļā atjaunota 16.03.2020.