Teritorijas plānojums

Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam - spēkā esošs 

2013.gada 17.septembrī spēkā stājušies Mārupes novada Domes 2013.gada 18.jūnija saistošie noteikumi Nr.11 „Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Informatīvais ziņojums
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karte

Aizsargjoslu karte

Vides pārskats

 

Papildus spēkā esošajam teritorijas plānojumam, teritorijās, uz kurām tas attiecas, ir piemērojami ar lokālplānojumu noteiktais funkcionālais zonējums un apbūves noteikumi:

-  no 2018.gada 14.augusta piemērojams "Lokālplānojums sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā”.  Ar šo lokālplānojumu tiek grozīts funkcionālais zonējums un apbūves noteikumi teritorijām, kur plānota teritorijas kompleksa attīstība sporta laukumu un rekreācijas teritoriju izveidošanai Tīraines ciema daļā pie Lapiņu dambja (skatīt šeit). Lokālplānojuma pilnu redakciju skatīt sadaļā "Lokālplānojumi".

- no 2017.gada 12.decembra piemērojams "Lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai".  Ar šo lokālplānojumu Mārupes un Tīraines ciemos ir piemērojamas sarkanās līnijas, kādas tās norādītas Lokālplānojuma grafiskās daļas kartē "Ielu sarkanās līnijas ar grozījumiem" (skatīt šeit), kā arī precizēti  noteikumi ar transporta infrastruktūras izbūvei un izmantošanai (skatīt šeit). Lokālplānojuma pilnu redakciju skatīt sadaļā "Lokālplānojumi".

- no 2017.gada 12.decembra piemērojams "Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojums". Ar šo lokālplānojumu mainīts zonējums un apbūves noteikumi mazdārziņu un vasarnīcu teritorijai pie Jaunmārupes ciema, tai skaitā noteikti ierobežojumi šī lokālplānojuma teritorijā, kur plānota dzelzceļa līnijas Rail Baltica trase (skatīt šeit). Lokālplānojuma pilnu redakciju skatīt sadaļā "Lokālplānojumi".

 

Ar Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam dokumentiem var iepazīties arī Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29.

Noderīga informācija nekustamā īpašuma iegādes un sadales gadījumos!

Informācija sadaļā atjaunota 02.06.2021.