Teritorijas plānojums

Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam - spēkā esošs 

2013.gada 17.septembrī spēkā stājušies Mārupes novada Domes 2013.gada 18.jūnija saistošie noteikumi Nr.11 „Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Informatīvais ziņojums
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karte

Aizsargjoslu karte

Vides pārskats

 

 

Papildus spēkā esošajam teritorijas plānojumam, teritorijās, uz kurām tas attiecas, ir piemērojami ar lokālplānojumu noteiktais funkcionālais zonējums un apbūves noteikumi:

-  no 2018.gada 14.augusta piemērojams "Lokālplānojums sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā”.  Ar šo lokālplānojumu tiek grozīts funkcionālais zonējums un apbūves noteikumi teritorijām, kur plānota teritorijas kompleksa attīstība sporta laukumu un rekreācijas teritoriju izveidošanai Tīraines ciema daļā pie Lapiņu dambja (skatīt šeit). Lokālplānojuma pilnu redakciju skatīt sadaļā "Lokālplānojumi".

- no 2017.gada 12.decembra piemērojams "Lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai".  Ar šo lokālplānojumu Mārupes un Tīraines ciemos ir piemērojamas sarkanās līnijas, kādas tās norādītas Lokālplānojuma grafiskās daļas kartē "Ielu sarkanās līnijas ar grozījumiem" (skatīt šeit), kā arī precizēti  noteikumi ar transporta infrastruktūras izbūvei un izmantošanai (skatīt šeit). Lokālplānojuma pilnu redakciju skatīt sadaļā "Lokālplānojumi".

- no 2017.gada 12.decembra piemērojams "Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojums". Ar šo lokālplānojumu mainīts zonējums un apbūves noteikumi mazdārziņu un vasarnīcu teritorijai pie Jaunmārupes ciema, tai skaitā noteikti ierobežojumi šī lokālplānojuma teritorijā, kur plānota dzelzceļa līnijas Rail Baltica trase (skatīt šeit). Lokālplānojuma pilnu redakciju skatīt sadaļā "Lokālplānojumi".

 

 

Ar Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam dokumentiem var iepazīties arī Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29.

 

 

Informācija par izbeigto Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādes procesu

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde ir izbeigta!

Mārupes novada dome 2020.gada 2.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.8 (sēdes prot.Nr.18) "Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādes izbeigšanu".

Lēmums

Paziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem un izstrādes izbeigšanu


Teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakcijas izstrādes process:

Publiskās apspriešanas rezultāti:

Darba grupas sanāksmē 2020.gada 14.augustā izskatīti publiskās apspriešanas rezultāti un ieteikts Domei lemt par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes izbeigšanu. 

Ziņojums par Publiskās apspriešanas rezultātiem

1.pielikums - publiskās apspriešanas sanāksmes protokols (skatīt zemāk)

2.pielikums - PA sanāksmes prezentācija (skatīt zemāk)

3.pielikums- saņemto priekšlikumu un iebildumu apkopojums

4.pielikums - institūciju atzinumu apkopojums

5.pielikums - darba grupas, kur izvērtēti PA rezultāti, sanāksmes protokols

 

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas publiskā apspriešana  norisinājās periodā no 2020.gada 16.marta līdz 10.jūlijam
Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2020.gada 6.jūlijā plkst. 19:00 Mārupes Kultūras nama zālē, Mārupē, Daugavas ielā 29.

   - sanāksmes protokols un dalībnieku saraksts

   - sanāksmes laikā sniegtā prezentācija

 

Mārupes novada dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 15 (sēdes protok.Nr.3) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Lēmums

(Sākotnējais Paziņojums)

Vēršam uzmanību, ka Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu (turpmāk – TPG) 3.redakcija pēc būtības nav jauna plānojuma grozījumu redakcija, bet  publiskai apspriešanai tika nodoti iepriekš jau apstiprinātie TPG ar atsevišķiem papildinājumiem. Informāciju par izmaņām salīdzinot ar otrajai publiskajai apspriešanai nodoto 2.0. redakciju, skatīt atsevišķā ziņojumā par veiktajām izmaiņām Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu redakcijā pēc 2.redakcijas publiskās apspriešanas.

Ziņojums

sanāksmes, kurā izskatīti līdz 3.redakcijas izstrādei saņemtie priekšlikumi un VARAM iebildumi, protokols

Atbildes uz iesniegumiem, kas saņemti pēc TPG 2.redakcijas publiskās apspriešanas noslēgšanās

TPG 3.0 redakcija (dokuments nav spēkā):

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:

 

Grafiskā daļa:

 

Paskaidrojuma raksts 

- Sabiedriskā transporta esošā situācija;

- Sabiedriskā transporta attīstības priekšlikums

- pievienojumi valsts autoceļiem (kartes skatīt grafiskajā daļā); 

- pievienojumu vietu izvērtējums (sarakstus skatīt apbūves noteikumu 8.pielikumā).

 

Vides pārskats

 

Informācija par teritorijas plānojuma grozījumu 2.1.redakcijas atcelšanu:

2020.gada 22.janvārī Mārupes novada Domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums Nr.1 (sēdes prot.Nr.1, pielikums Nr.1) "Par Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.19/2019 “Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” atcelšanu un Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidošanu".

Lēmums un Saistošie noteikumi Nr.1/2020

Paziņojums Latvijas Vēstnesī

Ar minēto lēmumu ir atcelti saistošie noteikumi, attiecīgi septembrī apstiprinātā Teritorijas plānojuma grozījumu redakcija nav saistoša. Vienlaikus ar šo pašu lēmumu, Dome ir lēmusi veikt Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas (2.1.redakcijas) pilnveidošanu, novēršot VARAM rīkojumā norādītās neatbilstības normatīvo aktu prasībām, tai skaitā nodrošinot pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu.paredzams, ka 3.redakcija tiks nodota publiskai apspriešanai 2020.gada martā.

Kā jau iepriekš ziņots, Mārupes novada domē tika saņemts Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības ministra 2020.gada 13.janvāra Rīkojums Nr.1-2/340 “Par Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.19/2019 “Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” darbības apturēšanu.

 

-  par iepriekš apstiprināto un atcelto Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu redakciju

2019.gada 25.septembrī Mārupes novada Dome pieņēmusi lēmumu Nr. 11 (sēdes protok.Nr.12) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam  grozījumu apstiprināšanu” un pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.19/2019 “Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”:

LēmumsSaistošie noteikumi,Paziņojums

Saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināti teritorijas plānojuma grozījumi, stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojums publicēts 2019.gada 11.oktobrī. 

Paziņojums "Latvijas Vēstnesī"

Saistošo noteikumu īstenošana apturēta ar VARAM 2020.gada 13.janvāra Rīkojumu Nr.1-2/340.

VARAM vēstule par saņemtajiem privātpersonu iesniegumiem (vēstuli skatīt šeit).


Vēsturiskā redakcija (2.1.redakcija) - 25.09.2019.apstiprinātā  teritorijas plānojuma redakcija,kas vēlāk atcelta (NAV SPĒKĀ):

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:

Grafiskā daļa:

Paskaidrojuma raksts

Vides pārskats

Informatīvais ziņojums 

 

Ziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijas publiskās apspriešanas norisi, ietverot pārskatu par 2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem iedzīvotāju priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu un institūciju atzinumiem.

Ziņojums par 2.redakcijas publiskās apspriedes norisi (ziņojuma pielikumi iekļauti zemāk)

 

Pārskats -  tabulas ar atbildēm uz iesniegumiem, kas tika saņemti līdz 2.redakcijas apspriešanas beigām

Karte, kur norādīta teritorija, par ko saņemti iesniegumi (iesniegumu numurs Pārskata tabulā atbilst numuriem kartē)

Pārskats par institūciju atzinumiem

Darba grupas sanāksmes, kurā izskatīti iesniegumi, protokols

 

Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana notika no 2019.gada 20.jūnija līdz 18.jūlijam. 

2.redakcijas Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2019.gada 4.jūlijā, plkst.17:00, Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē:

 

2019.gada 29.maijā Mārupes novada Dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 14 (sēdes protok.Nr.7) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam  grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”  - Lēmums, lēmuma pielikums)

Informāciju par pilnveidotās redakcijas izstrādi un būtiskākajām izmaiņām teritorijas plānojuma grozījumu redakcijā skatīt lēmuma pielikumā.


Vēsturiskā redakcija (2.0 redakcija) - Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas dokumentācija (šobrīd nav aktuāla):

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Paskaidrojuma raksts

 

Pārskats par iesniegumiem,  kas saņemti pēc Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas noslēguma:

- tabula ar atbildēm

- iesniegumu numerācija funkcionālā zonējuma kartē 

 

Par pilnveidoto Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu redakciju ir sagatavots precizēts Vides pārskats. Ar Vides pārskatu iespējams iepazīties šeit (Precizētais Vides pārskats). 

 

Informācija par 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem un institūciju atzinumiem

 

Iesniegumi un institūciju atzinumi, kas tika saņemti līdz 1.redakcijas apspriešanas beigām, tika izvērtēti pašvaldības izveidotās darba grupas publiskā sanāksmē 2018.gada 25.septembrī .  Minētās sanāksmes protokols pieejams šeit.  Darba grupā pieņemtais priekšlikums par katra saņemtā ierosinājuma vērā ņemšanu vai noraidīšanu apkopots tabulas formā un pievienots protokolam.  

Atbildes uz iesniegumiem  meklēt šeit: 

!!! Ņemt vērā, ka atbildes uz iesniegumiem ir precizētas, kur tas bijis nepieciešams teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijas izstrādes laikā saņemtās papildus informācijas vai risinājumu maiņas dēļ.

Ziņojums - tabulas ar atbildēm uz iesniegumiem, kas tika saņemti līdz 1.redakcijas apspriešanas beigām

Karte (iesniegumu numurs Ziņojuma tabulā atbilst numuriem kartē)

- ziņojums par institūciju atzinumiem - precizētas atbildes par vērā ņemšanu vai noraidīšanu

 

Vēsturiskā redakcija (1.0 redakcija) - Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas dokumentācija(šobrīd nav aktuāla):

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

Grafiskā daļa: 

Pārskats par grozījumu izstrādi

Vides pārskata projekts

 

Apkopojums par grozījumos ietvertajiem priekšlikumiem pieejams "Mārupes vēstis" jūlija numurā (skatīt šeit)

Apbūves noteikumu kopsavilkums tabulas formātā pieejams šeit 

Pārskats par iesniegumiem,  kas saņemti Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laikā ietverts Pārskata sējuma 6.sadaļā, kā arī pieejams šeit


Vispārīga informācija par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi:

Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot.Nr.16) ” Par grozījumiem Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.- 2026. gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumā Nr. 3-30/8”. (Lēmums). Ar lēmumu tiek papildināts plānojuma grozījumu izstrādes uzdevums, lai nodrošinātu normatīvo aktu izmaiņās ietverto prasību izpildi un VAS “Latvijas Valsts ceļi” atzinumā norādīto prasību izpildi attiecībā uz novada plānoto vienotā ielu un ceļu tīkla attīstību, nosakot arī perspektīvos pašvaldības nozīmes ceļus un nodrošinot sabiedrības tiesības ikvienam to izmantot.

2018.gada 31.oktobrī Mārupes novada Dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (prot. Nr.14) ”Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas pilnveidošanu” (Lēmums)

Ar Mārupes novada domes 2018.gada 27.jūnija lēmumu Nr. 1 (sēdes protok.Nr.10) publiskai apspriešanai tika nodota Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcija un Vides pārskata projekts. Lēmumu skatīt šeit. 

Mārupes novada Dome 2017.gada 26.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8.”Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādi” un apstiprinājusi darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.

LēmumsDarba uzdevumsPaziņojums par uzsākšanu

Pamatojums grozījumu izstrādei

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīlī pieņemto lēmumu Nr. 8 ”Par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam grozījumu izstrādi”. Izstrāde notiek saskaņā ar darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei, kurā noteikti konkrēti mērķi. Ar šiem grozījumiem netiek paredzēts kompleksi mainīt funkcionālo zonējumu pēc būtības.

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumi tiek izstrādāti saskaņā ar Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2026. gadam. Iestrādājot saņemtos priekšlikumus funkcionālā zonējuma maiņai, tiks vērtēta to atbilstība stratēģijai.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs:
SIA „Grupa93”, reģ. Nr. 50103129191, Krišjāņa Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050, www.grupa93.lv, tālrunis: 67217043, e-pasts: anita@grupa93.lv.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis un uzdevumi:

  • Nodrošināt teritorijas plānojuma atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz funkcionālā zonējuma prasībām, izdalot nepieciešamās apakšzonas un mainot ciema robežas, ja tas nepieciešams šī mērķa izpildei.
  • Novērst konstatētās pretrunas dažādās spēkā esošā teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļās.
  • Veikt teritorijas funkcionālā zonējuma grozījumus atsevišķās teritorijās, par kurām ir saņemti nekustamā īpašuma īpašnieku priekšlikumi laikā no 2014. gada, ja tie nav pretrunā Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.
  • Nodrošināt spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu integrēšanu teritorijas plānojumā, izvērtēt funkcionālā zonējuma maiņu teritorijās, kur detālplānojumu īstenošana nav uzsākta.
  • Izvērtēt iespējamo izstrādātā Bieriņu purva turpmākās attīstības potenciālu un konkretizēt funkcionālo zonējumu un atļauto izmantošanu, paredzot līdzsvaru starp apbūvei paredzēto un rekreācijas teritoriju.
  • Veicināt zaļo/rekreācijas, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju īpatsvaru un tīklojumu, jo īpaši ciemu teritorijās.
  • Izvērtēt esošo situāciju un precizēt teritorijas un nosacījumus derīgo izrakteņu ieguvei un dīķu ierīkošanai.
  • Izstrādāt nosacījumus vienota ceļu tīkla plānošanai un koplietošanas funkcijas noteikšanai atbilstošo kategoriju ceļiem un ielām.
  • Precizēt nosacījumus jaunu dzīvojamo teritoriju plānošanai, ņemot vērā, ka spēkā esošais normatīvais regulējums neļauj veidot jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas ārpus ciemu robežām. Precizēt ciemu robežas, ja nepieciešams.
Jautājumu gadījumā vērsties pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājas – Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotājas Daces Žīgures (tālrunis: 67149862, e-pasts: dace.zigure@marupe.lv).

 


Publiskās apspriešanas pasākumi:

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes gaitā tiek nodrošināta to publiskā apspriešana, kas ietver arī iespēju iesniegt priekšlikumus un piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē.

Uzsākot Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, tika organizēta priekšlikumu saņemšana.

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. - 2026.gadam grozījumu izstrādes ietvaros 2017. gada novembra mēnesī tika rīkotas trīs tematiskās diskusijas. Kopsavilkumu par notikušajām sanāksmēm skatīt šeit.

Diskusiju materiāli:

 

Ar Mārupes novada domes 2018.gada 27.jūnija lēmumu Nr. 1 (sēdes protok.Nr.10) publiskai apspriešanai tika nodota Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcija un Vides pārskata projekts. Lēmumu skatīt šeit. 

Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata Publiskā apspriešana notika no 2018.gada 18.jūlija līdz 31.augustam. Paziņojumu par notikušo publisko apspriešanu skatīt šeit

Publiskās apspriešanas sanāksmes notika 2018.gada:

• 16.augustā, plkst.18:30, Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē - protokols, prezentācija

• 20.augustā, plkst.18:30, Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē - protokols, prezentācija

• 23.augustā, plkst.18:30, Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupē - protokols, prezentācija

Sanāksmes vadīja Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātāji SIA “Grupa93”, piedaloties Mārupes novada pašvaldības pārstāvjiem. Kopsavilkums par sanāksmēs diskutēto publicēts Mārupes pašvaldības izdevumā "Mārupes vēstis" un mājas lapas ziņu sadaļā, kā arī pieejams šeit. 

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie nekustamo īpašnieku un interesentu iesniegumi izskatīti darba sanāksmē 2018. gada 25.septembrī plkst. 10.00, Mārupes novada Domes sēžu zālē, 2.stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupē. Paziņojums bija pieejams pašvaldības interneta vietnē sadaļā "sabiedriskās apspriedes" vai šeit. Sanāksmes protokols ar pielikumu

 

Teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijas Publiskā apspriešana notika no 2019.gada 20.jūnija līdz 18.jūlijam. Paziņojumu par 2.redakcijas publisko apspriešanu skatīt šeit

2.redakcijas Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2019.gada 4.jūlijā, plkst.17:00, Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē:

Informācija par Mārupes pagasta teritorijas plānojumu 2002.-2014.gadam, vēsturiskais plānojums 2009.gada grozījumu redakcijā (nav spēkā)

Spēku zaudējuši pašvaldības 10.09.2003. saistošie noteikumi Nr.16 „Mārupes pagasta apbūves noteikumi 2002.-2014.gadam” un pašvaldības 20.05.2009. saistošie noteikumi Nr.13 „Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumi”.

I sējums

Grozījumi paskaidrojuma rakstā

Paskaidrojuma raksts

II sējums

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

III sējums. Grafiskā daļa

Mārupes pagasta topogrāfiskā karte

Teritorijas pašreizējā izmantosana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Transporta shēma

Aizsargjoslu plāns

IV sējums

Vides pārskats

Rīgas aglomerācijas stratēģiskās trokšņu kartes

Starptautiskās lidostas “Rīga” trokšņu karte

Noderīga informācija nekustamā īpašuma iegādes un sadales gadījumos!

Informācija sadaļā atjaunota 04.03.2021.