Meliorācija

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu, kas skars Mārupes novada iedzīvotājus, kuru īpašumā atrodas meliorācijas sistēmas daļa (grāvis)

Meliorācijas likuma grozījumi, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, paredz to, ka pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, nosakot pašvaldībai nozīmīgus meliorācijas grāvjus.

Atbilstoši Meliorācijas likuma 1.panta 5.1 punktam pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma ir koplietošanas meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos). Saskaņā ar Meliorācijas likuma 22.1 pantu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā.

Meliorācijas likuma 22.2 panta 1.daļa nosaka, ka lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu. Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma.

Pašvaldības likumīgai iesaistei meliorācijas sistēmu būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā Mārupes novada dome 2015.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.17 (sēdes protokols Nr.5) “Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu”. Pamatojoties uz šo lēmumu tika noteikti meliorācijas grāvji, kuriem plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu.

Grāvju karte

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvju saraksts

Mārupes novada Domes LĒMUMS Nr.13 “Par Mārupes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa precizēšanu”

Informācija sadaļā atjaunota 23.09.2017.